Press "Enter" to skip to content

De Burger Beweging

Visie en Ideaal van de Burger Beweging

De Burger Beweging wil mensen weer de ruimte geven om de samenleving te maken die we met elkaar willen, met respect voor mensenrechten en zorg voor een leefbare aarde. De Burger Beweging wil naar een eerlijk geldsysteem en een duurzame kringloopeconomie in dienst van ieders welzijn in een veilige en gezonde leefomgeving.

Het kan! De Burger Beweging bestaat uit mensen die al vernieuwende initiatieven met oplossingen voor deze verandering in de praktijk brengen en zich nu met elkaar verbinden. Deze initiatieven beslaan alle sectoren zoals zorg, onderwijs, economie, duurzaamheid, leefomgeving, vrede en veiligheid. Inspireert het je? Doe dan mee. De Burger Beweging is er voor iedereen!

De kernpunten voor De Burger Beweging zijn verbeteren van het functioneren van de democratie, het invoeren van een eerlijk geld systeem (dit levert een voordeel van ongeveer € 35 miljard per jaar op – dit is € 5.000 per huishouden per jaar), gezondheidszorg, onderwijs en milieu.

Onderbouwing van het verkiezingsprogramma is opgenomen in het document ‘Naar een dienstbaar financieel stelsel voor iedereen’. Dit rapport is geschreven voor de Wetenschappelijk Raad van de Regering (WRR).

Verkiezingen 2017: partijstandpunten DBB

 

1. DEMOCRATIE

 • De werking van de democratie moet verbetert worden, dit kan door verruimen en verbeteren van referenda, toepassen “vloeibare” democratie en alles zoveel mogelijk lokaal organiseren.
 • De Burger Beweging gaat een eigen ‘Democratie Dashboard’ toepassen, waar mensen vooruitlopend op verandering van de wetgeving online direct inspraak in het beleid van DBB hebben.

2. EERLIJK GELD

 • De wet moet veranderd worden dat de overheid in plaats van private banken geld mag scheppen.
 • Alternatief is een Burgerbank invoeren waar mensen zelf eigenaar van zijn en zeggenschap hebben.
 • Beide plannen leveren een voordeel van € 35 miljard (€ 5.000 per huishouden) per jaar op.
 • Daarnaast leveren beide plannen eenmalig 5% extra economische groei en 400.000 banen op.

3. EERLIJKE BELASTINGEN

 • Belasting op arbeid / consumptie is hoog, grote bedrijven en happy few betalen bijna geen belasting.
 • Belastingsysteem moet sterk vereenvoudigd en eerlijker worden gemaakt.
 • BTW en belasting op arbeid afschaffen en vervangen door een transactiebelasting van 10%.
 • Arbeid wordt goedkoper, milieu en speculatieve misbruik van het systeem wordt zwaarder belast.

4. SOCIALE ZEKERHEID EN WERK

 • Huidige sociale zekerheid systeem moet sterk vereenvoudigd worden.
 • Met wetenschappelijk onderzoek en een publiek debat moet nader bekeken worden of het wenselijk en haalbaar is om een (onvoorwaardelijk) basisinkomen systeem in te voeren.
 • Beschikbaar werk moet eerlijk verdeeld worden, arbeidstijd verkorting is hier voor nodig.

5. GEZONDHEIRDSORG

 • Ruimte geven aan nieuwe initiatieven in het zorgstelsel.
 • Stoppen met verplicht eigen risico.
 • Salarissen van zorgmanagers beperken en specialisten in loondienst van het ziekenhuis.
 • Wel of niet vaccineren moet een vrije keuze blijven (grondwet artikel 11).
 • Alternatieve/complementaire (genees)middelen weer vrij mogen worden verkocht.
 • Macht van de farmaceutische industrie drastisch inperken (eventueel octrooirecht afschaffen).
 • Focus bij gezondheidszorg moet gericht zijn op preventie.
 • Onderzocht moet worden waarom in Nederland 20.000 mensen per jaar dood gaan als gevolg van medicijngebruik en wat we kunnen doen om dit probleem op te lossen.
 • Onderzocht moet worden waarom Nederland zoveel ADHD kinderen heeft en Frankrijk bijna geen van dergelijke kinderen heeft en wat we kunnen doen om dit probleem op te lossen.
 • Dat gezondheidszorg zoveel mogelijk in de woonwijk geregeld worden (met inspraak bewoners).

6. ONDERWIJS

 • Invoeren Fins (Scandinavisch) onderwijssysteem, met beter opgeleide docenten voor de klas, meer vrijheid voor docenten, ouders en jongeren om op lokaal niveau zelf het lesprogramma te bepalen en minder regeldruk van de landelijke overheid.
 • Les/collegegeld en studieleningen moeten worden afgeschaft en leermiddelen via school verstrekt.
 • Alle kinderen en studerende jongeren moeten een leeftijdsafhankelijk bedrag per maand voor levensonderhoud krijgen.

7. WONEN EN VERVOER

 • Hypotheekrenteaftrek en huurtoeslag moeten zoveel mogelijk worden afgeschaft.
 • Rente voor financieren van woningen moet gemiddeld met 3% per jaar worden verlaagd, en speculatieve bubbel in prijzen van woningen moet worden afgebouwd.
 • Woonwijken moeten zoveel mogelijk zelfvoorzienend worden gemaakt voor energie, water, productie basispakket voedsel, werken, winkelen, onderwijs en gezondheidszorg, recreatie en behoefte aan vervoer (met auto) worden verminderd.

8. ENERGIE EN WATER

 • Kernenergie- en kolencentrales gesloten moeten worden.
 • Duurzame alternatieven zoals zon, wind, water, overig bevorderd moeten worden.
 • Alle nieuwe gebouwen vanaf 2020 in hun eigen behoefte aan energie moeten voorzien.
 • Alle bestaande gebouwen vanaf 2030 in hun eigen behoefte aan energie moeten voorzien.
 • Alle nieuwe woonwijken vanaf 2020 in hun eigen behoefte aan schoon water moeten voorzien.
 • Energie en watervoorzieningen lokaal gemeenschappelijk eigendom moeten zijn en niet van een (internationaal) bedrijf met winstoogmerk.
 • Het recht op schoon drinkwater een grondrecht voor alle mensen moet zijn.

9. VOEDELSVOORZIENING, NATUUR EN MILIEU

 • De huidige wegwerp economie moet worden omgevormd naar een circulaire hergebruik economie.
 • Gebruik van statiegeld moet behouden blijven en eventueel worden uitgebreid.
 • Ongevraagde reclame, nieuwsbrieven, ledenbladen etc. moet zoveel mogelijk worden afgeschaft.
 • Bij goederen die we weinig gebruiken moet het huren / lenen in plaats van kopen worden bevorderd.
 • Het gebruik van openbaar vervoer, (elektrische) huur/leen auto’s en fietsen moet worden bevorderd.
 • Regelingen die we vliegverkeer (zwaar milieu belastend) bevorderen moeten worden afgeschaft.
 • Er moet een internationaal Milieugerechtshof worden opgericht dat de mogelijkheid krijgt om bedrijven en landen die zich schuldig maken aan ecocide te berechten.
 • Veroorzakers van milieuvervuilingen moeten kosten voor herstellen van de schade betalen.
 • Het gebruik van biologische landbouw (in de stad) moet worden bevorderd.
 • Productie en gebruik van vlees moet worden verminderd.

10. BEPERKEN SCHULDEN PROBLEMEN

 • Studieleningen moeten worden afgeschaft.
 • Bedrijven moeten actiever beleid voeren voor voorkomen van schulden, wanbetaling en beperken van onnodig bijkomende kosten waar het probleem erger mee wordt gemaakt.
 • Bij hypotheken moet de wettelijk maximale leennorm aangescherpt worden dat geen geld meer geleend mag worden voor het financieren van de speculatieve bubbel (kale grondprijs) en bijkomende kosten.
 • Belastingen, uitkeringen, toeslagen en aftrekposten moeten fors eenvoudiger worden, hier gaat nu teveel fout en teveel mensen komen hierdoor onnodig in de problemen.
 • In Nederland zijn ruim 300.000 huishoudens de dupe van de wet bestuurlijke premie, de toeslag van 30% bij deze wet moet worden afgeschaft, deze toeslag verergert het probleem.
 • Boetes mogen niet fors verhoogd (verveelvoudigd) worden als mensen dit niet kunnen betalen, deze verhogingen maken het probleem alleen maar groter.

11. JEUGD EN GEZIN

 • De kwaliteit van leven en de zorg voor jeugd en gezin belangrijker is dan het ‘creëren van werk’. Het beschikbare werk moet eerlijker verdeeld worden en bij modernisering van de sociale zekerheid moet ook bekeken worden of het ouderschapsverlof ruimer gemaakt kan worden en een vorm van “moederloon/vader” ingevoerd kan worden. De kosten van deze regeling kunnen worden betaald uit besparing op kosten voor werkloosheidsuitkeringen, toeslagen en kosten van kinderopvang.
 • Jeugdzorg zoveel mogelijk in de woonwijk geregeld moet worden. Hierbij moeten mensen op lokaal niveau ook zeggenschap hebben hoe deze zorg er uit ziet.
 • Er moet gratis kinderopvang komen voor mensen die dit nodig hebben (bij de huidige kinderopvangtoeslag gaat nu teveel fout en komen mensen onnodig in de financiële problemen).

12.  HENNEP, DRUGS, ALCOHOL EN VERSLAVING

 • Productie en gebruik van hennepproducten moet legaal moet zijn.
 • Productie en gebruik van natuur cannabis binnen redelijke grenzen gelegaliseerd moet worden.
 • Productie en gebruik van harddrugs waarvan de schadelijke gevolgen zijn aangetoond verboden moet blijven. In samenhang hiermee moet worden bekeken of de classificatie van middelen op de opiumlijst correct is of al dan niet moet worden bijgesteld.
 • Alcohol aan jongeren van 18 jaar verkocht mag blijven worden.
 • Goede voorlichting (preventie) over de gezondheidsrisico’s van alcohol en drugs essentieel is.
 • Voor mensen die verslaafd zijn een humaan beleid voor verslavingszorg gevoerd moet worden.

13. KONINGSHUIS

 • De functie van de koning(in) moet beperkt worden tot alleen een ceremoniële rol.
 • De koninklijke familie moet net als ieder ander belasting betalen.
 • De Balkenende-norm (salaris minister president) moet ook voor de koning(in) van toepassing zijn.
 • De overheid mag alleen de kosten van het werkpaleis betalen, de kosten van de overige paleizen en de Groene Draeck moeten door de koninklijke familie zelf betaald worden.

14. VEILIGHEID EN PRIVACY

 • In plaats van ‘meer blauw op straat’, moeten politie en justitie betere prioriteiten.
 • Alle privacy schendende maatregelen zoals alle telefoongesprekken en email voor een lange tijd opslaan en een groot deel van ‘beveiliging’ camera’s moeten worden afgeschaft.
 • Klokkenluiders moeten beter beschermd en beloond worden.
 • Maximum straffen bij milieu en financiële delicten (ook voor banken) moeten worden afgeschaft.

15. MEDIA EN CONSUMENTENBELANGEN

 • Gebruik van reclame moet verminderd worden, liefst afgeschaft.
 • Voor het behoud van vrije meningsvorming en uiting, is vrije toegang tot internet en uitwisselen van informatie een noodzakelijk burgerrecht.
 • Voor bevorderen van objectiviteit moeten bestaande mediabedrijven eventueel gesplitst worden en in handen van verschillende eigenaren komen.
 • Wettelijke eisen waar producten aan moeten voldoen moeten (eventueel) worden aangescherpt.

16. INTEGRATIE, SPORT, KUNT EN CULTUUR

 • Beoefening en beleving van sport, kunst en cultuur bevordert de creativiteit, inspiratie, gezondheid en kan een belangrijke bijdrage leveren aan integratie. Deze activiteiten dienen zoveel mogelijk op lokaal niveau door de mensen zelf geregeld te worden. Indien gewenst kan de lokale overheid hier een bijdrage aan leveren.
 • Segregatie en discriminatie moet op alle gebieden zoveel mogelijk worden afgeschaft.
 • Beleid moet er op gericht zijn dat alle mensen op alle gebieden in de samenleving zoveel mogelijk meedoen.
 • Mensen in vluchtelingen centra moeten binnen maximaal drie maanden weten waar ze aan toe zijn.

17. EUROPESE UNIE EN HANDELSVERDRAGEN

 • De Burger Beweging wil lid van de EU blijven.
 • Het democratisch functioneren van de EU moet verbetert worden.
 • Het financieel van de EU moet verbetert worden.
 • Het noodfonds ESM moet stoppen voor zolang twee bovenstaande punten niet zijn opgelost.
 • Bijdrage aan EU moet worden gehalveerd of afgeschaft (beperken verspilling).
 • Wat lokaal kan, lokaal geregeld wordt.
 • Stoppen bevoordelen functionarissen van de EU ten opzichte van andere mensen in Europa.
 • Europese Centrale Bank moet stoppen met € 80 miljard fantoomgeld per maand in omloop brengen.
 • Stoppen met deelnemen aan CETA, TTIP, TISA en vergelijkbare ondemocratische verdragen.

18. DEFENSIE

 • Bevorderen van vrede en het zoveel mogelijk beperken van defensie uitgaven van alle landen.
 • Stoppen met deelnemen aan elke oorlog en ‘vredesmissie’.
 • Het wettelijk vastleggen dat politici die oorlog willen zelf ook naar het slagveld moeten gaan.
 • Stoppen met deelnemen aan het JSF-project.
 • Het aan banden leggen van wapenhandel en gebruik van bewapende drones.
 • Het nemen van naar redelijkheid passende vergeldingsmaatregelen bij aanslagen zoals 9/11 pas wanneer duidelijk vast staat wie de dader is.
 • Nieuw onderzoek naar en onafhankelijke berichtgeving over aanslagen in New York etc.

19. ONTWIKKELINGSHULP EN VLUCHTELINGEN

 • Nederland blijft netto minimaal 0,7% van haar nationaal inkomen aan ontwikkelingshulp geven (internationale afspraak) om onder meer de ‘Sustainable Development Goals’ mogelijk te maken.
 • De oorzaken van het vluchtelingenprobleem moeten worden aangepakt.
 • Oneerlijke regelingen die armoede in stand houden moeten worden afgeschaft.

 

Meer informatie vind je op de website vanDBB. Deze partij doet voor het eerst mee aan de verkiezingen en is daarom niet terug te vinden in het archief van 2012.