Press "Enter" to skip to content

50Plus

Visie van 50Plus

Voor een betrouwbare overheid. Een overheid moet beseffen dat inwoners die een waardevast pensioen schriftelijk was beloofd, rechtens in aanmerking voor komen, omdat een overheid betrouwbaar dient te zijn. Wij staan voor kwalitatieve ZORG voor mensen en ARBEID voor 50Plussers. Deze groep wordt door alle gevestigde partijen verwaarloosd! Het mag niet zo zijn dat een oudere (Boven de 50) kansloos is op de arbeidsmarkt.

50Plus staat voor GRATIS openbaar vervoer voor 65plussers buiten het spitsuur. In België is het normaal en in Rotterdam en Capelle a/d IJSSEL eveneens. Goed voorbeeld doet goed volgen. De NS is ook begonnen met DALVRIJ reizen.

50Plus vindt dat allochtonen die na hun pensionering terug willen naar het land van herkomst, dat kunnen doen met behoud van de aanvulling die ze veelal krijgen op hun AOW (daar zij niet 50 jaar in Nederland gewoond hebben, krijgen allochtonen doorgaans maar een beperkt gedeelte van de AOW, vandaar de aanvulling tot bijstandsniveau). Dit kost ons land niets extra, levert een economische impuls in het land van herkomst en maakt de mensen gelukkiger. Dat levert Nederland zelfs geld op, want de zorgkosten vallen hier weg!

Standpunten 50Plus

1   8% vakantiegeld voor AOW’ers is een absolute must

2. De rekenrente voor pensioenen wordt hersteld op 4%, hetzelfde percentage als de overheid bij de belastinginning rekent. Hierdoor verminderen de kortingen bij de pensioenfondsen, die bovendien beter gevulde kassen hebben dan ooit tevoren. Het is in redelijkheid NIET aannemelijk om te veronderstellen dat een rentepercentage van 2% de komende 30 jaar ook zo blijft.

3.   De pensioenleeftijd wordt op basis van vrijwilligheid flexibel. Er komt geen automatische ontslagleeftijd 

4.   50PLUS vindt dat pas zinnig over verhoging van AOW-leeftijd en pensioenleeftijd gesproken kan worden als er veel meer banen zijn. Nu worden vele 65-jarigen vanwege de rekensom in een uitkering gestort, zonder dat met hun persoonlijke omstandigheden rekening wordt gehouden. Dat is onaanvaardbaar. (*2)

5. Een coördinerend minister voor Ouderenbeleid is keihard nodig. Eén vast aanspreekpunt voor de gevolgen van de verzilvering (vroeger noemden we dat vergrijzing) op het gebied van wonen, zorg, welzijn, werk en inkomen. (*3)

6. Met snelheid en kracht wordt de jaarlijkse belastingontduiking van 30 miljard euro aangepakt. Ook de misgelopen BTW en Vennootschapsbelasting van ruim 5 miljard wordt aangepakt. (*4)

7.   De gigantische bonussen en buitensporige vertrekvergoedingen worden aangepakt door afschaffing van de aftrekbaarheid voor de werkgever en een belasting tot 75% voor de ontvanger

8. Gemeentelijke en provinciale belastingen worden de komende vier jaar bevroren op straffe van kortingen op het Gemeente- en Provinciefonds.

9. Nieuwe contracten voor hypotheekrente moeten inhouden dat leningen in 30 jaar worden afgelost. In verband met de situatie op de woningmarkt en de te verwachten koopkrachtvermindering de komende jaren, moeten starters desgewenst gedurende de eerste drie jaar de volledige aftrek krijgen.

10.  Overdrachtsbelasting wordt niet geheven over woningen tot 300.000 euro. Voor woningen tussen 300.000 en 600.000 euro geldt 2%, tussen 600.000 en 900.000 4%, en daarboven 6%                       

11. Gelet de koopkrachtontwikkeling de komende jaren, wil 50PLUS geen extra huurverhogingen    

12. Successierechten voor kinderen worden voor erfenissen beneden 250.000 euro afgeschaft.        

13. De wachtgeldregeling voor politici wordt aangepast aan wat elders gebruikelijk is. Voor het Europees Parlement worden initiatiefvoorstellen ontwikkeld.                                                                   

14. In navolging van het bedrijfsleven wordt op grond van de vergevorderde automatisering het aantal ambtenaren via natuurlijk verloop en overplaatsingen per jaar met 6% verminderd, dat is een kwart van het ambtenarenbestand in de komende regeringsperiode met uitzondering van de belastingdienst. Extra bezuinigd kan worden op het aantal kolonels en generaals dat internationaal vergeleken veel te groot is.  

15. Het verminderen van het aantal departementen en het afschaffen van de provincie als bestuurslaag betekent op termijn eveneens minder ambtenaren. Ook op de waterschappen wordt bezuinigd.  

16. Geen privatisering waar dat niet in het belang is voor de samenleving. Handhaven of verkrijgen van een meerderheidsbelang door de overheid in essentiële activiteiten zoals openbaar vervoer, communicatie, energievoorzieningen, water en gezondheidszorg.

17. In een tijd dat de werkloosheid stijgt, dient de voorrang van jongeren op de arbeidsmarkt zwaarder te wegen dan het verhogen van de pensioenleeftijd. (*5 )     

18. Voor 50-plussers moeten er meer mogelijkheden komen om aan het werk te blijven of een baan te krijgen. In 2010 gingen van alle vacatures 5% naar de 55-plussers, in 2011 was dat gedaald tot nog maar 2%. (*6)    

19.  Versoepeling van het ontslagrecht wordt bestreden omdat dit met name de 50-plussers zal treffen terwijl vaststaat dat juist deze groep kansloos is bij het zoeken naar een nieuwe baan.

20. Onderwijs is de belangrijkste motor voor een gezonde economie.

• Zowel op de basisscholen als bij het voortgezet onderwijs krijgt iedere leerling minimaal zes uur per week gymnastiek en sport, eventueel voor een deel na de lesuren

21. In het algemeen bij het onderwijs: minder administratie, minder managers, minder vergaderen en meer voor de klassen. De kerntaken worden weer centraal gesteld.

22. Meer politie op straat en meer politiebureaus ‘s nachts open om de veiligheid te verbeteren.

• Meer aandacht voor en verbetering van de positie van slachtoffers

• De rechterlijke macht wordt versterkt en uitgebreid om achterstanden weg te werken

• Schade aangebracht door relschoppers worden volledig op de daders verhaald

• Gezicht bedekkende kleding (o.a. bivakmutsen en maskers) worden in het openbaar verboden. Iedereen moet herkenbaar zijn ook vanwege de criminaliteit

23. De verplichte, dure en bureaucratische keuring voor automobilisten van 70 jaar (170.000 per jaar), wordt afgeschaft. Alternatieve oplossingen zoals een rijtest bij 75 jaar worden onderzocht.

24. In alle treinen toiletten

Gratis openbaar vervoer buiten de spits

• Meer beschutte zitplaatsen op perrons

• Lokaal vervoer met haltes dichtbij woonwijken en niet te ver uit elkaar

25. Het zo lang mogelijk zelfstandig wonen staat voor ouderen centraal (levensbestendig).

• Senioren moeten directe inbreng hebben met hun woonwensen. Zowel bij nieuwbouw als verbouw

26. Bij renovatie van oude wijken, of het bouwen van nieuwe wijken, krijgt sport op straat letterlijk een belangrijke plek.

27. Eigen risico in de zorg wordt voor de lagere inkomens verlaagd en voor de hogere verhoogd tot een maximale bijdrage. Een zelfde benadering geldt voor de AWBZ. Artsen en niet de zorgverzekeraars blijven verantwoordelijk voor alle medische zorg

28. De zorg moet menselijk en betaalbaar zijn. Daarom moeten de 450.000 vrijwilligers en mantelzorgers beter ondersteund worden. Naast een redelijke reiskostenvergoeding moet voor mantelzorgers een forfaitaire fiscale aftrekpost worden ingesteld vergelijkbaar met de fiscaalvrije vergoeding voor vrijwilligers. Minder managers, minder bureaucratie en meer handen aan het bed.

29. Bevordering van zonne-energie, waterkracht en windenergie

30. Bestaande natuurgebieden worden beschermd. Natuurarme gebieden met name rond en in de steden moeten meer natuur krijgen. De jeugd moet de natuur in zijn directe omgeving hebben.

31. Onnodig dierenleed wordt nadrukkelijk bestreden. Er komt een verbod op onverdoofd ritueel slachten.

32. Elke dag sterven duizenden kinderen en volwassenen door gebrek aan voedsel, water en medicijnen. Een miljard kinderen en mensen lijden honger. Nederland handhaaft daarom de ontwikkelingshulp volgens internationale afspraak maar zoekt wel nadrukkelijk garanties voor een juiste besteding.

33. 50PLUS is niet tegen Europa of de euro. Wij denken toekomstgericht. Wel zijn we tegen het onbegrensd uitbreiden van het ESM-noodfonds. Volgens deskundigen tijdens een hoorzitting van de Eerste Kamer op 12 juni 2012 is er eerder 1500 miljard dan de maximale 500 miljard nodig. Door het instabiele regeringsbeleid draaien de belastingbetalers hier de komende jaren voor op. Dat is wanbeleid en onaanvaardbaar. Het Europees Parlement moet terug naar 435 zetels, gelijk aan de VS van Amerika.

34. Nederland moet zich houden aan de (maximaal)3% norm ten aanzien van de begroting.

35. Het maandelijks heen en weer reizen van het complete Europese Parlement van Brussel naar Straatsburg (afstand 430 km, 700 ambtenaren, 3700 stalen kisten) met een kostenpost van 200 miljoen euro per jaar, wordt bestreden. Er komt een initiatiefvoorstel om het stemmen vanuit Brussel tijdens vergaderingen in Straatsburg mogelijk te maken.

36 . De burgemeester en de Commissaris van de Koningin worden rechtstreeks door de burgers gekozen

37. Mensen met een publieke functie met een ministersalaris dienen alle neveninkomsten uit bijbanen in te leveren.

38. De niet door de burgers gekozen en overbodige Eerste Kamer wordt afgeschaft.

• De Tweede Kamer gaat het beleid weer op hoofdlijnen bepalen en controleren en wordt daarom teruggebracht van 150 naar 100 leden

39. Om de slagkracht van de regering en het parlement te vergroten komt er een kiesdrempel van 3%

40. Om de gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek te laten gaan en niet over de landelijke politiek, worden deze verkiezingen niet meer in alle gemeenten op dezelfde dag gehouden maar alfabetisch in 26 opeenvolgende weken. (Dus Amsterdam in week 1 en Zaanstad in week 26)

41.  Indien de helft van de bij de laatste verkiezingen opgekomen kiezers dit wil, komen er nieuwe tussentijdse verkiezingen. Dat geldt zowel voor de Tweede Kamer, de Provincie als voor de gemeenten

42. Als een overheidsdienst bij een aanvraag van een vergunning zich niet houdt aan de geldende behandelingstermijn, wordt die overheid automatisch schadeplichtig.

43. Het wordt mogelijk gemaakt in andere en goedkopere gemeenten bepaalde diensten aan te vragen zoals paspoorten en rijbewijzen om de onredelijke tarieven in bepaalde gemeenten te bestrijden. Op straffe van korting dienen de gemeenten hun tarieven en leges minimaal de komende jaren te bevriezen.

44. Op alle departementen, provincies en gemeenten worden doecommissies ingesteld die binnen een half jaar het aantal regels en bijbehorende formulieren verminderen, vereenvoudigen en inkorten. Bemoeizucht en bureaucratie bij de overheid worden sterk ingekrompen.

45. Belangrijke openbare functies (van de Algemene Rekenkamer tot de Publieke Omroep NPO) moeten voor elke Nederlander via openbare sollicitatieprocedures openstaan en niet alleen voor mensen die lid zijn van een politieke partij. De bekwaamste moet het worden.

46. Bewoners van de BES-eilanden moeten niet alleen dezelfde plichten maar ook dezelfde rechten hebben als alle andere Nederlanders. De groeiende onvrede op de eilanden wordt serieus genomen. (*7)

47. Ongelijke behandeling van Nederlanders die in het buitenland overwinteren of wonen op het gebied van de zorg of AWBZ wordt tegengegaan.

48. Het Kunduzakkoord wordt afgewezen. Op papier wordt er bezuinigd, maar de partijen nemen er openlijk afstand van. (*8) Daarmee is dit akkoord een grote volksverlakkerij geworden.

49. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat betekent dat de zwakste schouders niet getroffen mogen worden door te hoge eigen risico’s, bijdragen in ligdagen en een onontbeerlijk hoortoestel of rollator. Het leven van mensen met een ziekte of handicap en ouderen moet niet op deze manier verder ondraaglijk worden.

50. De BES – eilandbewoners moeten gelijke rechten krijgen als iedere inwoner van een Nederlandse gemeente.

 

Bron: Campagneteam 50Plus