Press "Enter" to skip to content

Anti Europa Partij

Visie van de Anti Europa Partij.

In 2005 heeft U, de Nederlandse kiezer, een duidelijk NEE gestemd tegen een verdere uitbreiding van de bevoegdheden van de EU door TEGEN de Europese grondwet te stemmen.

De Nederlandse politiek heeft hier niet naar geluisterd en is gewoon doorgegaan met het ondersteunen van de Europese regering in hun zucht naar meer macht en zeggenschap over alle lidstaten. DE POLITIEK HEEFT ONS GENEGEERD!

Inmiddels is pijnlijk duidelijk gebleken hoe goed de Nederlandse kiezer het destijds heeft aangevoeld. Enorme hoeveelheden geld gaan van de noordelijke landen binnen de EU naar de zuidelijke landen.

De WELVAARTSSTAAT die alle Nederlanders hebben opgebouwd in de afgelopen eeuw staat ONDER DRUK. Onze pensioenen zijn in gevaar. De kwaliteit van de zorg zal moeilijker op niveau te houden zijn. De Europese bemoeizucht zorgt voor inefficiency en irritatie.

Daarom zeggen wij:
STEM TEGEN DE EURO ! ALS UW GELD U LIEF IS…

Standpunten Anit Europa Partij

Stopzetten betalingen steunfondsen EU
1. Achtereenvolgend, de twee belangrijkste doelstellingen van de Anti Europa Partij om Nederland van een wisse ondergang en faillissement te redden. Het per direct stopzetten van alle zogenaamde leningen en garanties aan de zwakke zuidelijke eurolanden, die zich niet houden aan afspraken ten aanzien van terug betalingen, begrotingstekorten en opgelegde bezuinigingen. Na Griekenland en Spanje aan het infuus, nog zeker drie á vier landen in de gevarenzone.

Terugkeer naar een stabiele munt
2. Het terugkeren naar een munteenheid van solide en betrouwbare landen die hebben bewezen verscheidende jaren achtereen te voldoen aan de redelijk te stellen eisen ten aanzien van schulden in procenten van het BNP en het stabiliteit- en groeipact (begrotingstekort) onder een afgesproken percentage te houden. Een en ander onder te brengen in een nieuw muntstelsel als pond, mark, gulden, kroon, florijn, dukaat, dollar of andere eenheid. Puur uit realiteitszin en voor de toekomst en het behoud van de soevereine staat, ons eigen Nederland. Voorbeelden genoeg van landen die het zonder euro uitstekend hebben gedaan en hun zelfstandigheid hebben weten te behouden.

Stoppen met de Brusselse verkwisting
3. De deelname aan de Europese Monetaire Unie opzeggen en daarmee alle bijdragen naar het verkwistende en zelfverrijkende Brussels apparaat per direct beëindigen. Zweden, Denemarken en Zwitserland, laten, met behoud van hun eigen munt en identiteit, de hoogste groei van heel Europa zien en bepalen zelf welke rechten en wetten worden behouden zonder de dwangregels van Europa.

Bijstand toeristen terugsturen

4. Het per direct sluiten van de grenzen voor ongevraagde bijstandtoeristen en gelukszoekers uit andere landen. Snel uitzettingsbeleid zonder mogelijkheid om in beroep te gaan en daarmee nog jaren te blijven profiteren van onze overgebleven welvaart.

Aanpak zelfverrijking
5. Het aanpakken, door echte onafhankelijke toezichthouders, van alle oneigenlijke zelfverrijkingen van bestuurders en medewerkers in de publieke sector en de financiële sector. Een einde maken aan de steeds uitbreidende en voortdurende graaicultuur, die in die sectoren als normaal worden beschouwd. De sectoren die feitelijk, aangezet door hun economen, de bankencrisis in 2004 hebben veroorzaakt. Deze instellingen moesten gered worden met ons belastinggeld, weet u nog. Deze zelfde groep economen, die banken, pensioenfondsen, woningcorporaties, universiteiten, ziekenhuizen en verzekeraars hebben geadviseerd tot het speculeren met derivaten, rommelhypotheken en u woekerpolissen liet afsluiten. Deze zelfde groep economen strijdt krampachtig voor het behoud van de euro en behoud van hun royaal betaalde baantjes. Zij doen er alles aan om een mogelijk fors verlies van hun werkgevers te beschermen en manipuleren de politiek op een breed en dikwijls chantabele wijze. Ook zij weten dat uw geduld met deze graaicultuur op is en dat u wilt dat er geen stuiver belastinggeld meer aan deze instellingen gegeven gaat worden.

Subsidie misbruik
6. Het misbruik tegengaan van ongecontroleerde subsidies, door middel van kritische bewaking en controles. Op deze wijze is het mogelijk om wel subsidies te blijven verstrekken aan instellingen, stichtingen, verenigingen en bedrijven die zich werkelijk inzetten voor het algemeen belang.

Ontwikkelingsgelden
7. Het per direct beperken van de royale stromen van ontwikkelingsgelden naar alle mogelijke ontwikkelingslanden. Zonder enige controle waar deze gelden blijven is voortzetten een onhaalbare en onverdedigbare zaak geworden. Noodhulp is een andere zaak en daar zullen we met elkaar door middel van collectes en inzamelingen, aangevuld met een bijdrage uit de ontwikkelingspot humanitair, geen enkel probleem mee hebben. Andere hulp in de vorm van materiële hulp, zaaigoed, machines, waterpompen, energieopwekking, vee is het bestuderen meer dan waard. Enerzijds de ontwikkelingslanden te helpen, zelf een zelfstandig bestaan op te bouwen, anderzijds de stimulering van export van deze goederen door onze eigen industrieën.

Veiligheid burgers
8. Het gevoel van veiligheid op straat en thuis aanpakken op de wijze die voor een ieder weer als vanzelfsprekend wordt ervaren en waarbij zogenaamde onaantastbare jongerengroepen, veelplegers en criminelen de straffen krijgen die daarvoor wenselijk zijn, mogelijk door het instellen van een burgerjury en het vaststellen van minimum straffen zodat ook rechters beperkt worden in hun eindeloos lijkende wijsheid ten aanzien van strafoplegging. Het waken over procedurefouten door efficiënte maatregelen bij O.M. Buitenlandse criminelen na hun straf direct uitzetten naar het land van herkomst en hun eventueel eerder verworven Nederlandschap afnemen.

Rechterlijke macht
9. Het falen van de politiekorpsleiding, het OM en de rechterlijke macht in Nederland serieus aanpakken, aanstellingen voor het leven van rechters en voor ambtenaren per direct te stoppen en voortaan te behandelen als werknemers, zoals u en mij, die bij gebleken ongeschiktheid voor het uitvoeren van hun functie gewoon ontslagen moeten kunnen worden, zonder dat daarbij een niet langer uit te leggen riante afvloeiingsregeling wordt verleend. Conform de daarvoor geldende regels voor WW en bijstand.

Misbruik en fraude
10. Misbruik en fraude met betrekking tot uitkeringen en toeslagen keihard aanpakken en voor de toekomst uitsluiten om opnieuw gebruik te kunnen maken van deze voorzieningen. Terugbetaling dient een voorwaarde te blijven. Winsten verkregen uit criminele activiteiten volledig terugvorderen.

Regels nieuwe WMO
11. Regels met betrekking tot de vernieuwde WMO op eerlijke en afdoende wijze toepassen en uitvoeren. Goede professionele begeleiding is daarvoor noodzakelijk.

Ouderen beleid
12. Ouderen beschermen tegen verder afbrokkelen van pensioenvoorzieningen en de ophokplicht om onvrijwillig naar zogenaamde bejaardencentra te verhuizen terwijl ze nog prima in staat zijn om zelfstandig op hun vertrouwde adres te blijven wonen. De zorg voor deze groep intensiveren door gebruik te maken van gerichte behoeften afgestemd op de mens.

Gezondheidszorg
13. Ziekenhuizen, zorginstellingen en dergelijk verplichten efficiënter te werken omdat uit de huidige praktijk blijkt dat er nog veel gedaan kan worden aan samenwerking en kennis uitwisseling. Speculaties met de financiële reserves verbieden anders dan het onderbrengen naar een solide nationale bank. Voor tandartspraktijken een maximum tarievenlijst instellen. Concurrentie kan daar onder alsnog voor voldoende marktwerking zorgen.

Nederlandse taal
14. In de wet dient te worden vastgelegd dat het Nederlands de overheidstaal, de onderwijstaal en de communicatietaal in de openbare ruimtes in Nederland is. Tevens dient te worden vastgelegd dat iedereen in Nederland het recht heeft overal en altijd gebruik te maken van de Nederlandse taal.

Ambtenarenapparaat
15. Het enorme ambtenarenapparaat mag niet worden uitgebreid, een afname van een jaarlijks percentage zal worden voorbereid, wat contractueel zal worden vastgelegd. Vacaturestop per direct instellen en mutaties in personeel door natuurlijk verloop mogen uitsluitend worden ingevuld met bijzondere toestemming van minister of staatssecretaris van een departement.

Flexibiliteit ambtenarenkorps
16. Flexibiliteit ambtenarenkorps in gang zetten waarbij een maximale standplaats van 8 jaar wordt ingevoerd. Na deze periode kan en moet de ambtenaar bereid zijn, op een locatie of werkplek, binnen een straal van 30 kilometer werk als ambtenaar te gaan verrichten. Deze flexibiliteit zal voortaan bij elk sollicitatiegesprek onderdeel gaan uitmaken van het aanstellingsbeleid. De flexibiliteit kan betekenen, dat functies door onderbezetting ingevuld worden op andere ministeries, provincie of gemeenten.

Belastingdruk
17. De belastingdruk voor alle Nederlanders en bedrijven zal worden aangepast naar een standaard percentage, die als basis gaat dienen. De hoogte van dit percentage zal na doorrekening vastgesteld worden op een percentage tussen 18 en 25%.

Aftrek en toeslagen
18. Aftrek en toeslagen zullen bij het aanpassen van de belastingdruk op den duur kunnen verdwijnen. Hypotheekaftrek zal zoveel mogelijk worden ontzien voor bestaande hypotheken waarbij een geleidelijke aanpassing en vermindering tot een minimum wordt beperkt. Voor nieuwe hypotheken zal een bovennorm worden vastgesteld waarvoor deze aftrek mogelijk blijft.

Woninghuur
19. Huurharmonisering betekent dat er een goede mix van huurders in wijken en straten kan blijven bestaan zonder dat hier noodzakelijkerwijs groepen uit bepaalde bevolkingsgroepen bij elkaar worden geplaatst. Enige sociale samenhang in wijken en steden is voor het woongenot een plus. Aspecten als scheefhuren en andere termen kunnen niet als argument gebruikt worden om huurders te dwingen, te verhuizen naar andere wijken of steden.

Onderwijs
20. Onderwijs staat onder grote druk. De kosten van het onderwijs zijn de laatste decennia met grote sprongen gegroeid. Voorstel is om het onderwijs voor kleine groeperingen onder te brengen bij andere scholen en de doorstroming naar voortgezette opleidingen in MBO, HBO en universiteiten voor een grote groep bereikbaar te houden. Een nieuwe elitaire studiegang zoals zich nu in het parlement voordoet is ongewenst en vertegenwoordigt niet de mix in de samenleving. Voor heel speciaal onderwijs moeten middelen beschikbaar blijven om voor deze groep leerlingen een gepaste opleiding aan te kunnen blijven bieden. Kenniseconomie moet in de toekomst een zeer belangrijke peiler zijn, mondiaal toonaangevend.

Verkeer
21.Verkeer is door de aanleg van juiste infrastructuur gebonden aan milieunormen en regels. De maximumsnelheid op onze hoofdwegen kan op een aantal plaatsen verhoogd worden naar de norm van 130 km. per uur. Er komt een inhaalverbod voor vrachtwagens op alle wegen van 5.00 uur tot 20.00 uur, met  uitzondering van autosnelwegen met minstens 3 rijstroken voor dezelfde richting. Vanaf 20.00 uur tot en met 05.00 geldt dit inhaalverbod niet. Op provinciale en secondaire wegen blijft de huidige situatie gehandhaafd. Deze maatregel om doorstroming te bevorderen en het wegdek optimaal benutbaar te maken en te houden. De verschillen in snelheid tussen vrachtwagens en personenauto’s van soms 50 kilometer per uur, kan door dit inhaalverbod ook tot veiligere situaties leiden. Voor buitenlandse vrachtwagens zal een APK- of soortgelijke keuring moeten gaan gelden om onveilige vrachtauto’s van onze wegen te weren. Ook zal de registratie en controle van het rijtijdenbesluit strenger worden toegepast door middel van aangepaste meetapparaten.

Waterstaat
22. Waterstaat zal een belangrijke functie blijven vervullen in ons waterrijk landje. Dijk bewaking, onderhoud en aanleg van nieuwe waterwegen uitsluitend afstemmen op noodzakelijk gebruik van transport over water. De hindernissen in gebieden met sluizen zoveel mogelijk elimineren. Grote zorg voor de waterkwaliteit in het algemeen en in toeristische gebieden in het bijzonder.

Werk en inkomen
23. Stelling is dat iedereen recht heeft op werk en het daarbij behorende inkomen. Binnen de mogelijkheden en beperkingen zal een ieder zich moeten inspannen om werk te vinden en te behouden. Voor moeilijk plaatsbare arbeidskrachten zal in overleg met MKB en industrie, afspraken gemaakt worden over subsidieregelingen voor een vooraf afgesproken minimum termijn. WMO kan daar een bemiddelende rol in spelen en bijscholingsactiviteiten en mogelijkheden creëren die voor een grote groep bruikbaar is en gericht is op de werkelijke vraag uit de markt. Jonge mensen die moeilijk plaatsbaar zijn door zogenaamd gebrek aan ervaring, kansen geven om werkervaring op te doen bij zorginstellingen, ziekenhuizen en bij Defensie.

Industrie en bedrijven
24. Het MKB midden- en kleinbedrijf, de motor van onze economie, is de laatste jaren in zwaar weer terecht gekomen. De regelgeving ten aanzien van vestiging en vergunningen minimaliseren en mogelijkheid om voor projecten in te schrijven zonder Europese aanbestedingsvoorwaarden te vereenvoudigen. Kansen voor het bedrijfsleven en industrie stimuleren door de BRIC landen (Brazilië, Rusland, India en China) en andere landen met een groeiende economie als nieuwe pioniers benaderen en daar stimuleringsruimte en exportvoordelen aan te verbinden maakt de afhankelijkheid van Europa in een krimpende markt meer dan noodzakelijk. De mogelijkheden en voordelen van werkgelegenheidssubsidies bruikbaar en toegankelijk maken voor alle ondernemingsvormen.

Woningbouw
25. Woningbouw stimuleren waar het gaat om starterswoningen in zowel huur- als koopsectoren. Ook voldoende aandacht voor de bouw van seniorenwoningen zoals aanleunwoningen en flats, waar senioren in alle vrijheid voor kunnen intekenen. Het  verstrekken van garanties bij koop van woningen door starters opnieuw binnen de mogelijkheden openstellen. Bereidheid van banken om leningen te verstrekken tegen recht van hypothecair onderpand te onderzoeken, om daarmee de stagnatie van doorstroming in de woningmarkt te beperken.

Integratie en toelatingsbeleid
26. Integratie en toelatingsbeleid, strengere regels opstellen ten aanzien van de integratie en toelatingsbeleid van nieuwe Nederlanders. De Nederlandse taal is daarvoor een absolute voorwaarde. Zonder kennis van onze Nederlandse taal is deelname aan het maatschappelijk verkeer en werkgelegenheid bij voorbaat kansloos. Daarnaast is het hebben van een baan en daarmee zelfredzaam zijn mede een belangrijke voorwaarde om in Nederland te mogen wonen en werken. Indien aan een periode van drie jaar is voldaan dan kan een aanvraag voor het Nederlandse burgerschap worden aangevraagd. De keuze voor Nederlands burger betekend automatisch het opgeven van een andere nationaliteit. Mocht dit ondanks alles een probleem zijn dan zijn de voordelen van het Nederlandse burgerschap voor hen niet van toepassing. Gebruik van toeslagen, zorg, bijstand, pensioen en andere zaken kunnen dan net zonder eigen verzekeringen worden benut.

Milieu
27. Milieu is het steeds zoeken naar verbeteringen op het gebied van lucht -, water- en bodemgesteldheid. Betere methodes om de kennis en aanpak van milieuproblemen te ontwikkelen en stimulerende maatregelen te treffen voor verbetering van kwaliteit in ons dagelijks milieu. Wetenschappelijk bureau opzetten die de effecten en gevolgen voor het milieu serieus gaat bestuderen en samenwerking met andere landen en instellingen initiëren.

Energie en duurzaamheid
28. Energie en duurzaamheid, de behoefte naar energie deels compenseren met het stimuleren van plaatsen van zonnepanelen. Gebruik van windmolens alleen op die plaatsen die geen hinder of overlast bezorgen bij inwoners. Dus buitengaats, in zee, op dijken en andere daarvoor goed te gebruiken plaatsen. Aardwarmte-ontwikkeling verder bestuderen. Waterkrachtcentrales door gebruik te maken van eb- en vloed bewegingen bestuderen. Diepliggende gasbronnen en schaliegas voor exploitatie bestuderen. Kerncentrales slechts handhaven als alternatieve energievoorzieningen ontoereikend zijn. Geen plannen ter ontwikkeling van nieuwe kerncentrales.

Defensie
29. Defensie is al jaren een verder uitgekleed en ontmanteld apparaat. Verdere bezuinigingen zijn niet reëel om een daadwerkelijke schijnveiligheid aan onze inwoners te bieden. Terugtrekken uit Koendoez en andere plaatsen in de wereld waar we niets te zoeken hebben en lijdt tot extreme kosten zonder enige kans op compensatie. Het JSF- straaljager contract is gekoppeld aan compensatieorders voor het bedrijfsleven. Deze overeenkomst goed controleren of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Binnen defensie opleidingen mogelijk maken op technisch gebied, dienstverlening, burgerbescherming en militaire taken, waar werkloze jongeren gebruik van kunnen maken.

Bescherming van onze burgers en bedrijven
30. Bescherming van onze burgers en bedrijven. Belangrijk toetsingskader voor bedrijven die gevoelig zijn voor fraude van binnenuit, verzekeringsmaatschappijen, zorgverzekeraars, scholen, ambtenaren, banken en andere instellingen waar omkoop en corruptie mogelijk is. Cyber – en internet criminelen opsporen door daarvoor opgeleide specialisten in te zetten. Aanstelling van bevoegde BOA, buitengewone opsporing ambtenaren ter bestrijding van kleine criminaliteit en bescherming van burgers tegen overlastgevers. Onder supervisie en opleiding van politiekorpsen. Het nieuwe landelijke politiekorps plan kritisch volgen of dit voldoende succesvol blijkt. Meer bevoegdheden voor controleurs van bedrijven en het controleren op het nakomen van regels en wetten.

Sport en recreatie
31. Sport en recreatie is een belangrijk thema dat de volksgezondheid in het algemeen en voor de sporters in het bijzonder belangrijk maakt. Zorg voor voldoende accommodaties voor het beoefenen van zowel binnen- als buitensporten. Zorg voor het toegankelijk houden van sport voor iedereen door middel van een effectief sportfonds wat zich hier mee bezig gaat houden in overleg met gemeenten en instanties. Een gezonde geest in een gezond lichaam is ons streven.

Monumentenzorg
32. Monumentenzorg blijft voor vele gemeenten een soort sluitpost. Zuinig zijn op onze trotse historie en de werken en gebouwen die ons land zo aantrekkelijk maakt is ons erfgoed waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Een vast percentage op begrotingen zou hier automatisch voor bestemd moeten blijven. Privatisering onder strikte voorwaarden van toegankelijkheid en gebruik zijn bestudeerbaar.

Landbouw, veeteelt en visserij
33. Landbouw, veeteelt en visserij, van oudsher peilers van onze economie vragen om een zorgvuldige aanpak. De producten staan bekend om hun kwaliteit in relatie tot de prijs.
Voor meer, zie: antieuropapartij.nl

 

Bron: Campagneteam en website Anti Europa Partij