Press "Enter" to skip to content

CDA

Visie van het CDA

Als brede volkspartij gelooft het CDA  in de kracht van Nederland. Als we nu de juiste keuzes maken, komen we straks sterker uit de crisis. Samen kunnen we dat. Daarom gaat het straks, bij de ingelaste verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september.

Een herstelbeleid verdient een stevige, eerlijke en brede aanpak, een aanpak vanuit het nieuwe midden, het midden dat zich richt op wat mensen bindt. Het vraagt moed en medemenselijkheid. De financiële en economische crisis – minstens zo zeer een culturele en morele crisis – vergt meer dan bezuinigen. Zonder fatsoen, waarden en normen blijft het herstel op z’n best halverwege steken. Het zijn niet de cijfers die bepalend zijn voor de toekomst van Nederland. Het zijn de mensen achter de cijfers. Het gaat er om die kracht te mobiliseren.

De economische crisis vraagt om offers van iedereen. Nederland is een prachtig land. Omdat zo te houden, hebben wij iedereen nodig.

Wij kiezen voor een herstel waarbij werk, gezin en samenleving centraal staan. Wij kiezen voor een herstel met hervormingen en investeringen.

Samen kunnen we meer. Nu en straks. Het CDA kijkt verder dan de crisis.

Standpunten CDA

Werk

Wij kiezen voor meer werk. Iedereen doet mee. Samen kunnen we ervoor zorgen dat Nederland weer groeit.

 • Solide: zicht op een structureel begrotingsevenwicht in 2017. Aflossen van de staatsschuld komt daarna in beeld: dat betekent minder rentekosten en is eerlijk voor onze kinderen.
 • Activerend: iedereen aan de slag die kan, meer banen voor jongeren, ook voor 55-plussers
 • Samen: Werken aan goede arbeidsverhoudingen, solidariteit tussen jong en oud, tussen wat werkt en wie niet meer kan werken.
 • Sociaal: lasten worden eerlijk verdeeld, iedereen doet mee aan loonmatiging.
 • Om het herstel een handje te helpen is een combinatie van investeringen, hervormingen en lastenverlichtingen nodig:

Plus meer armslag voor ondernemen:

 • Extra lastenverlichtingvoor ondernemers
 • Starters en MKB-bedrijven krijgen voorrang bij het innovatiebeleid
 • Minder regels en minder rompslomp voor ondernemers
 • Versterking van de ‘topsectoren’ gaat onverminderd door
 • Stap voor stap naar een ‘groene economie’: groene investeringsmaatschappij, extra investeren in Green Deals, duurzame energie, energiezuinige woningen en gebouwen.
 • Pensioenfondsen zullen meer in Nederland moeten gaan investeren

Gezin

Het gezin is de plaats waar mensen ‘thuis’ zijn. Waar kinderen veilig kunnen opgroeien. Waar mensen verantwoordelijkheid voor elkaar dragen en voor elkaar zorgen. Waar grenzen worden gesteld als dat nodig is. Die thuisbasis – in welke samenstelling dan ook – is onbetaalbaar en onvervangbaar.

Financiële lasten voor gezinnen verlichten

 • Gezinnen met modale en middeninkomens zullen minder belasting gaan betalen.
 • We ondersteunen gezinnen in de extra kosten van kinderen
  • Vaste kinderbijslag voor iedereen
  • Inkomensafhankelijk kindgebonden budget.
  • Terugkeer van de Zilvervloot voor later

Ondersteuning van werkende ouders:

 • Ouders krijgen meer zeggenschap over hun werktijden (flexibeler)
 • Het kraamverlof voor vaders breiden wij uit van 2 naar 5 dagen
 • Moeders van een meerling krijgen langer bevallingsverlof
 • Kinderopvang moet beter dan nu het geval is, aansluiten bij de school en thuissituatie
 • Basisschool krijgt ruimte om zelf buitenschoolse opvang aan te gaan bieden, zodat het combineren van arbeid en zorg voor ouders makkelijker wordt gemaakt

Veilig naar school

 • Ouders hebben een vrije schoolkeuze: zodat school aansluit bij thuis
 • Coffeeshops in de buurt van scholen moeten worden gesloten
 • De leeftijdsgrens voor het kopen en bezitten van alcohol moet worden verhoogd van 16 tot 18 jaar
 • De voorlichting tegen de gevaren van drugs en alcohol moet indringender worden

Samenleving

Mensen zijn als geen ander in staat om zelf problemen aan te pakken. Dat doen we elke dag. Thuis, in de wijk, op straat of in verenigingen. Dat vraag om een overheid die burgers vertrouwt. Die burgers de ruimte laat om zelf keuzes te maken als het gaat om hun leven, hun werk en omgeving.

Samen aanpakken

 • Ruim baan voor burgerinitiatieven, vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties
 • Meer ruimte voor een actieve inbreng van burgers bij het verbeteren van buurt, onderwijs en zorg
 • Nieuwe maatschappelijke impulsen voor ontwikkelingssamenwerking en solidariteit met de allerarmsten in de wereld
 • Uitbreiding van de Geefwet als ‘beloning’ voor particulier initiatief

Aanpak bureaucratie

 • Sneller, slimmer en minder duur werken bij de overheid, in de zorg en in het onderwijs
 • Grote scholen en woningbouwcorporaties kunnen fusies ongedaan maken
 • Daadwerkelijke afschaffing van regels en andere administratieve lasten
 • Wegsnijden van (interne) managementlagen
 • Verkleining van het Nederlandse overheidsapparaat, vermindering van de Europese bureaucratie

Voor meer fatsoen, meer respect

 • Hard optreden tegen vandalisme en overlast
 • Verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar
 • Aanpak van straatvervuiling/graffiti
 • Ouders betalen voor de schade van hun kinderen
 • Voorbeeldgedrag moet beloond worden, waarden en normen worden door iedereen hoog gehouden

Investeren en hervormen

Met elkaar komen wij sterker uit de crisis. Dat is niet alleen bezuinigen. Daarbij hoort het hele verhaal: investeren en hervormen. Er komt ruimte voor burgers en bedrijven, investeringen in onderwijs en innovatie, minder (overheids)bureaucratie en hervormingen in de gezondheidszorg, voor de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Hervormingen vragen een brede gezamenlijke aanpak; nationale akkoorden zijn er een belangrijk onderdeel van.

Investeren in onderwijs en innovatie

 • Er komt een Nationaal akkoord onderwijs
 • Voor meer kwaliteit van het onderwijs, investeren in leerkrachten en minder bureaucratie van binnen en buiten de school
 • Meer uren in en voor de klas
 • Terugbrengen van het zittenblijven en beter beroepsonderwijs
 • Meer ruimte voor starters en MKB-bedrijven in het innovatiebeleid
 • Structureel meer middelen voor fundamenteel onderzoek
 • De basisbeurs voor bachelor- en masterstudenten blijft gehandhaafd
 • Om te kunnen studeren hoef je niet eerst schulden te maken

Betaalbare zorg voor wie die nodig heeft

 • Solidariteit in de gezondheidszorg – tussen gezond en ziek, oud en jong, rijk en arm, behoud  van een brede volksverzekering voor iedereen die langdurig afhankelijk van zorg is (AWBZ)
 • Preventie. Er moet meer aandacht komen voor gezondheidspreventie en gezond leven. Dat is een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar ook van de overheid, zorgaanbieders en de samenleving. Er komt een nationaal actieprogramma waar iedereen aan mee kan doen.
 • Betaalbaarheid. Dit vraagt een nationaal debat over de betaalbaarheid van en het behoud van de zorg. In de tussentijd zullen maatregelen noodzakelijk zijn om de kostenstijgingen in de zorg te beteugelen door middel van stelsel van maatregelen gericht op minder bureaucratie, aanpak van de topinkomens en een reëel eigen risico/eigen bijdrage.
 • Zorg in de buurt waar dat kan. De huisarts krijgt een steviger positie en kan ook zorgtaken overnemen van het ziekenhuis. Dat is bespaart kosten en is vaak ook prettiger voor de patiënt. Huisartsbezoek komt niet onder het eigen risico. Er moet meer ruimte komen voor wijkverpleging.

Herstel van vertrouwen op de woningmarkt

 • Woningcorporaties krijgen meer armslag om te investeren in huurwoningen en kunnen daarmee doorstroming op de huurmarkt vergroten
 • Aflossen wordt bevorderd en bezitsvorming gestimuleerd
 • Wie versneld de hypotheekschuld aflost krijgt een bonus
 • Handhaven van de hypotheekrenteaftrek: iedereen trekt af tegen een gelijk tarief
 • Huurlasten worden eerlijker verdeeld
 • Invoeren van bouwsparen voor de eigen woning

Activerend arbeidsmarktbeleid

 • Betere werking van de arbeidsmarkt door onder meer: WW-duurverkorting), Werken naar vermogen en een meer activerende bijstand (werk telt!)
 • Flex is te flex en vast is te vast; werkzekerheid boven baanzekerheid.
 • AOW sneller omhoog en stimuleren langer doorwerken
 • Onbelaste reiskostenvergoeding handhaven tot het niveau van 13 cent per kilometer OV
 • Er is een sociaal akkoord met werkgevers en vakbonden nodig om meer stage- en arbeidsplaatsen te verkrijgen voor mensen met een beperking.

De overheid geeft als werkgever het goede voorbeeld.

 

Bron: Verkiezingsprogramma op verkiezingen.cda.nl