Press "Enter" to skip to content

ChristenUnie

Visie van de ChristenUnie

ChristenUnie: Voor de verandering

De ChristenUnie wil mensen ruimte geven om zelf beslissingen te nemen. Ruimte bieden voor verschillende overtuigingen, geloven, scholen, omroepen en zorginstellingen.

Want ons leven gaat om meer dan geld en goed. Een betaalbaar huis is belangrijk, maar veiligheid niet minder. We willen niet alleen een baan, maar vooral waardering en ontplooiingsmogelijkheden. We willen een stevige aanpak van de economische crisis en de overheidsschuld, maar ook een duurzame samenleving, waarin zwakkeren beschermd worden. We willen geen regels en regeltjes, maar vrijheid om vanuit eigen verantwoordelijkheid eigen keuzes te maken. We willen een wereld waarin ook onze kinderen goede zorg en onderwijs kunnen ontvangen.

Om dat te bereiken is een omslag nodig. Verandering. Anders blijven de schulden groeien en blijven we de aarde vervuilen. Dan wordt de zorg onbetaalbaar, blijft de woningmarkt muurvast zitten en wordt de Europese Unie een steen om onze nek.

Die samenleving bouwen, dat doen we met elkaar. Want het algemeen belang is ons allemaal een zorg.

De ChristenUnie kiest voor politiek vanuit een christelijke overtuiging. In die overtuiging ligt onze inspiratie voor zeven grote veranderingen die nu nodig zijn:

1. Samenleving: vrij en verantwoordelijk
2. Jongeren: kundig en kansrijk
3. Zorg: betrokken en betaalbaar
4. Arbeidsmarkt: evenwichtig en toegankelijk
5. Woningmarkt: gezond en rechtvaardig
6. Economie: groen en sterk
7. Europa: minder en beter

Deze zeven veranderingen zijn de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma. Wilt u meer weten over onze visie en voorstellen, lees dan ons volledige programma: http://verkiezingen.christenunie.nl/verkiezingsprogramma.

Standpunten ChristenUnie

1          Een vrije en verantwoordelijke samenleving

Een vrije, leefbare en veilige samenleving heeft krachtige burgers, bedrijven en organisaties nodig. Mensen die beseffen dat het welzijn van de samenleving ook van hun inzet afhangt. Daarbij is de rol en taak van de overheid beperkt, maar zij moet wel daadkrachtig zijn in wat zij doet.

Mensen krijgen vertrouwen. Dat betekent minder regels en bureaucratie, bijvoorbeeld in het onderwijs en de zorg. Schulden zijn zo gemaakt, veel moeilijker is het om ervan af te komen. Dat vraagt betere bescherming tegen schulden en het stimuleren van sparen, bijvoorbeeld door het zilvervlootsparen.

In een veilige samenleving heerst het recht, maar niet het recht van de sterkste. De ChristenUnie zet zich in voor leefbare en veilige buurten, een slagvaardige politieorganisatie, bestrijding van terrorisme, een effectief drugsbeleid en bestrijding van prostitutie en kinderporno.

Onze rijkdom legt een grote druk op de ruimte, het milieu en grondstoffen. De ChristenUnie kiest ervoor het belastingstelsel te ‘vergroenen’, de kringloopeconomie te bevorderen en welvaart niet alleen af te meten aan de stijging van het bruto binnenlands product.

 Vijf illustratieve maatregelen:

 1. Voer een lik-op-stukbeleid bij jeugdcriminaliteit.
 2. Maak een eind aan het gedoogbeleid; geen onderscheid tussen hard- en softdrugs.
 3. Geef gewortelde asielkinderen na vijf jaar in Nederland een wettelijke verblijfsgrond.
 4. Geef ruimte voor religie in de publieke ruimte.
 5. Bescherm de privacy in het digitale tijdperk.

 

2.         Kundige en kansrijke jongeren

Kinderen hebben een goede basis nodig voor de rest van hun leven. Dat betekent sterke gezinnen, goede scholen en een omgeving die de waarden van de opvoeding ondersteunt. Ouders met jonge kinderen krijgen de ruimte om zelf kiezen hoe ze arbeid en zorg verdelen. Dát is gezinsvriendelijk beleid. Bij vragen en problemen kunnen ze via het Centrum voor Jeugd en Gezin in hun gemeente tips en adviezen krijgen. Als het nodig is, wordt er specialistische hulp ingeschakeld, die erop is gericht om de eigen kracht van het kind en van het hele gezin te versterken. Als die eigen kracht niet groot genoeg is, komt de jeugdhulpverlening snel en effectief in actie.

Onderwijs heeft niet alleen een economische waarde, maar is van levensbelang. Op school worden kinderen en jongeren toegerust voor het leven. De ChristenUnie is groot voorstander van de vrijheid van onderwijs, zodat ouders voor hun kind de school kunnen kiezen die bij hun opvoeding en overtuiging past. Goed onderwijs betekent ook passend onderwijs, daarom hebben we de aangekondigde bezuinigingen op passend onderwijs teruggedraaid. We snoeien in de regels voor scholen en geven leerkrachten meer ruimte om hun echte werk te doen. Ook investeren we in de kwaliteit van leraren en in de begeleiding van startende docenten. Het beroepsonderwijs is hard nodig om jongeren op te leiden tot vakmensen. Het hoger onderwijs geeft jongeren de kans om zich te ontwikkelen, de werkelijkheid te onderzoeken en over de samenleving na te denken en is daarom ook van meer dan alleen economisch belang. De ChristenUnie wil de basisbeurs handhaven.

 Vijf illustratieve maatregelen:

 1. Verhoog de kinderbijslag en het kindgebonden budget, verlaag de kinderopvangtoeslag.
 2. Stel één minister aan voor Jeugd, Gezin en Onderwijs.
 3. Snoei in het woud van regels, zodat professionals hun vak weer kunnen uitoefenen.
 4. Behoud de basisbeurs, verplicht studenten niet om voor hun studie te lenen.
 5. Investeer in kwaliteit van leraren en in de begeleiding van startende docenten.

 3.         Betrokken en betaalbare zorg

Al het leven verdient zorg. De waarde van het menselijk leven hangt niet af van prestaties, gezondheid, leeftijd, handicap, geluk of gewenstheid. Mensen in een kwetsbare positie hebben bescherming nodig. Om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden, moet het zorgstelsel worden hervormd. We moeten op een goede manier bezuinigen. Niet door de kwaliteit van de zorg te verlagen of de werkdruk voor zorgpersoneel te verhogen, maar door de bureaucratie te verminderen en door budgetten te verstrekken op basis van uitkomsten in plaats van op basis van medische handelingen. We kunnen er niet omheen om een hogere zorgbijdrage te vragen van mensen die het kunnen betalen. Zoals mensen nu sparen voor hun pensioen, zouden mensen ook moeten gaan sparen voor de kosten van zorg die horen bij het ouder worden. Het leven verdient bescherming van het ontstaan tot aan het eind. De wetgeving voor abortus en euthanasie is geen antwoord op de hulpvraag die daarachter ligt. Laten we voorkomen dat mensen beëindiging van hun eigen of het ongeboren leven als enige uitweg uit een noodsituatie zien.

 Vijf illustratieve maatregelen:

 1. Bied hulp aan vrouwen die ongewenst zwanger zijn.
 2. Geef palliatieve zorg voor mensen in de laatste levensfase.
 3. Houd bij de vaststelling van de noodzakelijke eigen zorgbijdragen rekening met ieders draagkracht.
 4. Geef mantelzorgers en familie een belangrijker rol in de hulpverlening.
 5. Laat specialisten in loondienst komen bij ziekenhuizen.

 4.         Evenwichtige, toegankelijke arbeidsmarkt

Ieder mens kan iets bijdragen aan de samenleving. Maar helaas staan er ook veel mensen langs de kant: ouderen, jongeren en mensen met een arbeidsbeperking.De ChristenUnie kijkt naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat niet. Ouderen verdienen een betere toegang tot de arbeidsmarkt en jongeren meer zekerheid. Gezinnen moeten hun eigen keuze kunnen maken in de combinatie arbeid en zorg. Fiscale maatregelen, sociale zekerheidsregels en regels voor de arbeidsmarkt moeten de werkgelegenheid stimuleren. De ChristenUnie wil dat werkgever en werknemer samen op zoek gaan naar een andere baan voor de werknemer voordat deze wordt ontslagen. Als een nieuwe baan training en opleiding vraagt, dan kunnen hiervoor de ontslaggelden worden ingezet. En natuurlijk moet er een goed financieel en sociaal vangnet zijn voor mensen die echt niet (meer) mee kunnen doen.

De ChristenUnie ziet mogelijkheden om mensen meer zekerheid te bieden. Er zitten nu al 100.000 jongeren onder de 25 jaar werkloos thuis. Hen kansen bieden begint bij goed onderwijs. Daar hebben jongeren recht op. De ChristenUnie wil investeren in 10.000 extra meester-gezel plaatsen in de zorg, het onderwijs, ambachtelijke beroepen en de veiligheid, zodat jongeren werk en opleiding kunnen combineren. De loonkosten van 55-plussers kunnen met fiscale maatregelen worden verlaagd. De ChristenUnie vraagt werkgevers mensen met arbeidsbeperkingen kansen te geven of mee te betalen aan de meerkosten meerkosten van werkgevers die dat wel doen.

Vijf illustratieve maatregelen:

 1. Verlaag de lasten op arbeid.
 2. Verhoog de pensioengerechtigde stapsgewijs – naar 67 jaar in 2023.
 3. Laat werkgever en werknemer samen zoeken naar een nieuwe baan voor de werknemer.
 4. Beschouw werk als belangrijker dan inkomen (zo nodig inleveren van loon of werktijd).
 5. Maak tijdelijke contracten voor jongeren oplopend in duur.

 5.         Een gezonde en rechtvaardige woningmarkt

De woningmarkt is ziek. Dat geldt zowel voor de koop- als de huurmarkt. De problemen moeten fundamenteel worden aangepakt, ook om starters kansen te geven. Het overheidsbeleid heeft tot nu toe averechts gewerkt. De huizenprijzen zijn enorm gestegen, de overheid loopt veel inkomsten mis, starters hebben te weinig kansen om een eigen woning te bemachtigen terwijl mensen die net zijn gestart op de woningmarkt te maken hebben met restschulden. De ChristenUnie wil dat de overheid haar woningmarktbeleid beperkt tot het ondersteunen van huurders met lage inkomens en het bevorderen van het eigen woningbezit. Wijzigingen moeten behoedzaam worden doorgevoerd, zodat iedereen zich goed op de nieuwe situatie kan voorbereiden. Hypotheekschulden moeten worden afgelost. Hogere en lagere inkomensgroepen gaan evenveel van het overheidsbeleid profiteren.

Vijf illustratieve maatregelen:

 1. Verlaag de maximale fiscaal aftrekbare hypotheekschuld in stappen naar € 500.000. Leningen moeten in principe in 30 jaar worden afgelost.
 2. Maak de hypotheekrenteaftrek geleidelijk voor iedereen gelijk: 30 procent.
 3. Geef ouders en familie het recht om starters belastingvrije schenkingen te doen, zodat deze een eigen woning kunnen aanschaffen of hypotheekschulden vervroegd kunnen aflossen.
 4. Geef woningeigenaren met restschulden de mogelijkheid voor een hogere hypotheek, maar verplicht hen om hypotheekschulden die hoger zijn dan de waarde van een huis af te lossen, zonder boeterentes.
 5. Maak de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen geleidelijk marktconform. Verhoog de huurtoeslag en ook de inkomensgrens voor die toeslag.

 6      Een groene en sterke economie

Nederland is een van de belangrijkste handelsnaties ter wereld. Ondernemingen zijn voor onze economie van groot belang. Het beste middel om uit de crisis te komen en de economie weer gezond te maken, is een duurzame economie. Kiezen voor duurzaamheid betekent: kiezen voor kwaliteit van leven voor ieder mens en voor het behoud van de aarde, nu en in de toekomst. De mens leeft niet voor zichzelf. Economische groei is bovendien slechts een middel.

Door de overheidsfinanciën nu gezond te maken, belasten we onze kinderen en kleinkinderen niet met onze schulden. De ChristenUnie zet zich in voor een gunstig investerings- en vestigingsklimaat. Een klimaat waarin de maatschappelijke belangen verankerd zijn en ondernemingen kunnen bloeien. Dus geen overbodige administratieve rompslomp voor bedrijven. De ChristenUnie investeert in onderwijs en duurzame innovatie.

Vijf illustratieve maatregelen:

 1. Stel minder regels en geef meer ruimte voor ondernemers, boeren en vissers, met als rode draad: vooraf vertrouwen geven, achteraf controleren.
 2. Verlaag de belasting op ondernemen en werken. Verhoog de belasting op vervuilende productie en consumptie, waardoor groene keuzes worden gestimuleerd.
 3. Hervorm de arbeidsmarkt, de woningmarkt, pensioenvoorzieningen en de zorgsector, met als doel publieke voorzieningen betaalbaar te houden en de economie te versterken.
 4. Verduurzaam de bouw (bestaande bouw en nieuwbouw), mobiliteit en energievoorziening, behoud de open landschappen, versterk ons nationaal natuurnetwerk en investeer in een veilige delta.
 5. Investeer in de kringloopeconomie. Afval is grondstof; stimuleer hergebruik van afval.

 7      Minder en beter Europa

De Europese samenwerking heeft ons veel gebracht: vrede, stabiliteit en een interne markt. Het is belangrijk dat de zelfstandige lidstaten van Europa samenwerken, maar een politieke unie is ongewenst. De Europese Unie moet zich beperken tot kerntaken. Het is tijd dat de Europese Unie op een aantal terreinen een stap terug doet. Europa moet zich daarom beperken tot twee taken: het bevorderen van de interne markt en het aanpakken van grensoverschrijdende problemen, zoals milieubeleid, mensenhandel en prostitutie, asiel- en migratiebeleid en terrorisme. Europa moet ook toezien op de naleving van de mensenrechten wereldwijd.

Alles wat effectief op nationaal niveau kan worden geregeld, moet ook per land worden geregeld, en dus niet in Europa. De Tweede Kamer hoort met de regering over een onderwerp te kunnen spreken voordat de regering daarover een definitief standpunt inneemt in de Europese Raad. De Tweede Kamer heeft ten onrechte haar budgetrecht en vetorecht voor de Europese noodfondsen ingeleverd. Dit ondermijnt niet alleen de democratische controle, maar ook het draagvlak onder de bevolking voor Europa.

De ChristenUnie was tegen de invoering van de euro en tegen toetreding van Griekenland en Italië tot de muntunie. Wij zien onze zorgen bewaarheid. Het overeind houden van banken en zwakke eurolanden is uiteindelijk geen oplossing. Ook niet voor de betrokken landen zelf. De ChristenUnie wil dat onder ogen wordt gezien dat in bepaalde omstandigheden het verkleinen van de eurozone of het opsplitsen daarvan een betere optie kan zijn dan – koste wat kost – alle landen in de euro houden.

De alsmaar stijgende EU-begroting moet fors omlaag. Als Europa zich beperkt tot zijn kerntaken is dat ook mogelijk. Nederland betaalt nu veel meer aan Europa dan het terugkrijgt, deze betalingspositie moet beter. De huidige regels moeten eerst worden ingevoerd en gehandhaafd voordat er nieuwe regels bij kunnen komen. Veel regels kunnen worden geschrapt. Wat betreft uitbreiding maakt Europa pas op de plaats, wel wordt er nauw samengewerkt met landen waarmee al afspraken zijn gemaakt.

Vijf illustratieve maatregelen:

 1. Laat de Europese lidstaten zelfstandig blijven, maar wel goed samenwerken.
 2. Laat de Europese Unie zich beperken tot haar kerntaken: bevorderen van de interne markt en aanpakken van grensoverschrijdende problemen.
 3. Verlaag de Europese begroting en zorg dat de Europese regelgeving niet toeneemt.
 4. Onderzoek of en wanneer het verkleinen van de eurozone of het opsplitsen daarvan een betere optie is dan de instandhouding van de huidige eurozone.
 5. Maak pas op de plaats als het gaat om uitbreiding van de EU. Turkije mag geen EU-lid worden, maar een geprivilegieerd partnerschap is onder voorwaarden bespreekbaar.

 

Bron: Campagneteam ChristenUnie