Press "Enter" to skip to content

D66

Visie van D66

D66 werkt aan een wereld waarin de mens weer centraal staat. Vrije mensen die niet beperkt moeten worden door starre systemen, strikte regels of ontoereikende stempels en vooroordelen. Vrij om te denken en te doen. Mensen die initiatief nemen, geven vorm aan hun eigen leven en dat van dierbaren en daarmee aan onze samenleving. Daarvoor bieden wij maximale ruimte. Ruimte en kansen om het beste uit jezelf en anderen te halen. Daar de vruchten van te plukken en die met anderen te delen. In onze wereld staan mensen niet alleen.

Mensen zoeken elkaar op, hebben elkaar nodig. Onderling verbonden, in vertrouwen, met zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar, voor onze omgeving en onze gezamenlijke toekomst. Wie struikelt wordt geholpen en aangemoedigd om zelfstandig te blijven staan. Dat is liberaal, dat is sociaal.

In ons Nederland groeien kinderen veilig op. Begint werk met een diploma. Verheft en prikkelt onderwijs. Is zorg geen punt van zorg, maar toegankelijk, solidair en betaalbaar. Zijn we niet vies van schone energie en is onze economie duurzaam. Zijn natuur en cultuur een bron van inspiratie voor iedereen, geen luxe voor enkelen. Leven we in een rechtsstaat gestoeld op vrijheden in plaats van angst. Ons Nederland is in beweging. Op een continent met één krachtige, politieke unie. Een land dat vol enthousiasme oog heeft voor de rest van de wereld.

Standpunten D66

Meer ondernemerschap

Wij moedigen ondernemen aan, onder andere door het stimuleren van ondernemerschap vanuit universiteit, HBO en MBO. Nederland moet in de wereldwijde top 5 voor het eenvoudig starten van een bedrijf. En een faillissement moet niet, zoals nu te vaak, het eind van een ondernemerscarrière zijn. Kleine en startende bedrijven durven te vaak geen vast personeel aan te nemen. D66 wil de regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden (ARBO) voor kleine bedrijven aanpassen, zodat zij met een lichter regime of mogelijkheden voor risicodeling sneller en vaker mensen aan zullen nemen. Uiteraard zonder nieuwe barrières op te werpen voor doorgroei van bedrijven. Ook voor werknemers bieden deze maatregelen, gericht op meer banen binnen het mkb, voordelen. De maatregelen dragen bij aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt. Niet iedereen zoekt een baan voor het leven. Werken bij een klein startend bedrijf of een flexibele loopbaan kan een avontuur zijn.

Meer werken, hoger salaris, minder belasting

D66 wil werkend de crisis uit. Door meer en slimmer te werken, stimuleren we economische groei en vergroten we de koopkracht. Koopkracht is het product van netto salaris en werktijd. De overheid kan de koopkracht versterken door belastingen te verlagen. Maar mensen kunnen zelf ook iets doen. Meer werken wordt op dit moment door verplichte vakantie- en ATV dagen en in CAO’s vastgelegde werktijden ernstig belemmerd. De gemiddelde Nederlander werkt zodoende 1377 uur per jaar, het minst van alle OECD landen. D66 wil mensen niet met een stok de arbeidsmarkt opjagen, maar ze wel met lagere inkomstenbelasting en het wegnemen van genoemde belemmeringen maximaal stimuleren om een tandje bij te zetten. Dat is goed voor de integratie, de emancipatie en het draagvlak onder onze sociale voorzieningen.

Kansen voor oudere werknemers

Wij kunnen ouderen niet missen op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt voor oudere werknemers zit echter op slot. Oudere werknemers hebben grote moeite om een nieuwe baan te vinden. D66 wil scholingsvouchers introduceren voor ouderen die langdurig werkloos zijn. Zij mogen deze vouchers inzetten voor scholing of begeleiding bij de zoektocht naar werk. Werkgevers moeten daarnaast gestimuleerd worden om oudere werknemers aan te nemen. Nederland is een van de weinige landen waar oudere werknemers ook de duurste werknemers zijn. Dat vormt een belangrijke barrière voor het aannemen en aan het werk houden van ouderen. De combinatie van periodieken, het ontslagrecht en de WW leiden tot een ‘gouden kooi’; deze willen we open zetten. D66 trekt geld uit voor fiscale voordelen voor het in dienst hebben van oudere werknemers en wil het werkgeversrisico voor ziekte van 55+-werknemers anders behandelen. Demotie aan het einde van een carrière en afbouw van werklast wordt meer de norm in arbeidsovereenkomsten. Ten slotte maakt D66 doorwerken na de officiële pensioenleeftijd, zoals steeds meer mensen willen, eenvoudiger.

Van baan- naar werkzekerheid

We willen de tweedeling tussen mensen die langs de kant staan en mensen die meedoen, verkleinen. Mensen die langs de kant staan, hebben nu te weinig kans op een baan. Modernisering van het ontslagrecht maakt het vaste contract weer aantrekkelijk. Zo scheppen we meer kansen, juist voor diegenen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt, zoals jongeren. D66 heeft een initiatiefwet ingediend waarin is gekozen voor een ontslagstelsel met een duidelijke en versimpelde ontslagprocedure. De redelijkheid van het ontslag (en eventuele vergoeding) kan, indien nodig, achteraf, door de kantonrechter worden vastgesteld.

Werkgevers betalen verder de eerste zes maanden van de WW. Zo krijgen zij er financieel belang bij om werkloosheid te voorkomen. We willen daarbij verhinderen dat de regeling voor arbeidsongeschiktheid (WIA) een ontwijkroute wordt. Deze veranderingen combineren we met een kortere maar hogere WW met minder onzinnige regels en meer eigen regie om weer aan de slag te raken. Zo bieden we een adequaat vangnet, maar zijn mensen niet langer afhankelijk van de overheid dan nodig. Verder investeren we in scholing om werkzekerheid te vergroten.

Hogere AOW-leeftijd

D66 wil de AOW-leeftijd geleidelijk verhogen naar 67 jaar in 2021. Daarna laten we deze automatisch meestijgen met de levensverwachting. Daarbij wordt de AOW-leeftijd flexibeler: mensen krijgen keuzevrijheid over de leeftijd waarop ze de AOW laten ingaan. Zo helpen we mensen die later met pensioen willen gaan. Ook kunnen mensen de AOW eerder laten ingaan. Dit is een uitkomst voor degenen die al met vroegpensioen zijn en een inkomensgat verwachten door de leeftijdsverhoging. Wie later met pensioen gaat krijgt een hogere uitkering, wie de AOW eerder opneemt krijgt een lagere uitkering.

Toegankelijke kinderopvang

Nederland kent nu een complex stelsel aan kindregelingen. Er bestaan veel verschillende toeslagen en aftrekposten. D66 wil een simpel en effectief stelsel met een beperkt aantal regelingen. De nadruk ligt op de arbeidsparticipatie van de ouders en kinderopvang moet dus financieel toegankelijk zijn. Inkomensondersteuning van ouders moet gericht worden. Bij de kinderopvang hecht D66 grote waarde aan kwaliteit, veiligheid en pedagogisch geschoolde medewerkers met goede beheersing van de taal. Vanzelfsprekend zonder dat dit ontaardt in bovenmatige regelgeving. Onnodige drempels voor oplossingen door ouders onderling moeten worden weggenomen, maar een tegemoetkoming voor opvang bij gastouders – verstrekt door de overheid – is alleen mogelijk wanneer deze aangesloten zijn bij een kinderopvangcentrum.

Europa

De Europese Unie is in crisis. Nederland kan drie dingen doen. Weglopen voor Europa, doorgaan met pappen en nathouden, of Europa aanpakken en verbeteren. Iedere politieke partij moet nu kleur bekennen. Voor ons is het helder. Europa is voor ons vrede, veiligheid, en welvaart. In die volgorde. Wij zeggen Europa JA! Europa is geen toekomstdroom, maar een dagelijkse werkelijkheid. Wij zijn ervan overtuigd dat Europa onmisbaar is voor een welvarende toekomst. In een wereld waarin continenten in plaats van staten de dienst uitmaken en uitdagingen zoals veiligheid, milieu en immigratie landsgrenzen overschrijden, is het cruciaal dat Europa samenwerkt. Door onderlinge relaties, verbondenheid, begrip en verdraagzaamheid vormt Europese integratie een waarborg voor vrede. Juist ook voor Nederland is Europese samenwerking een zegening. Geen land is voor zijn veiligheid, zijn politieke gewicht in de wereld en zijn economische welvaart zo afhankelijk van dialoog, goede verhoudingen en samenwerking met de omringende landen. De crisis laat zien dat de EU nog verre van volmaakt is. Zij is het gevolg van het niet aanvaarden van de consequenties van eerdere besluiten. D66 wil een Europa dat wordt geregeerd door de mensen zelf, niet door banken, financiële markten of naamloze bureaucratieën. Als iets beter Europees dan nationaal geregeld kan worden, dan doen we dat. De terreinen waar dit bij uitstek voor geldt zijn: buitenlands beleid, defensie, handel, migratie, energie, milieu en bestrijding van internationale criminaliteit.

Onderwijs

Voor D66 is goed onderwijs de motor van nieuwe welvaart en economische en persoonlijke groei. Onderwijs zorgt ervoor dat mensen hun weg vinden naar en op de arbeidsmarkt. Goed onderwijs bereidt mensen voor op een steeds meer internationale samenleving. Goed onderwijs is ook de motor van ieders persoonlijke ontwikkeling en geluk. We hebben het nodig om ons te vormen tot mondige, zelfstandige en betrokken mensen. Onderwijs moet mensen stimuleren en de kans geven het beste uit hun talenten te halen, een heel leven lang. Daarom investeert D66 circa 2 miljard in onderwijs.

Internationaal gezien zakt de kwaliteit van ons onderwijs weg. Kinderen, jongeren én volwassenen worden te weinig uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Te veel kinderen komen naar school met een taal- of rekenachterstand. Het tekort aan goede vakmensen loopt op. Onze intellectuele toppers worden onvoldoende uitgedaagd. Onze leraren voelen zich geremd door bureaucratie en krijgen niet de waardering die ze verdienen. Ouders worden onvoldoende betrokken bij de school. En de overheid probeert onmachtig met steeds meer regels, normen en controles de onderwijskwaliteit te verbeteren. Dat moet anders.

D66 vindt dat onderwijs in onze samenleving weer de aandacht en de kwaliteit moet krijgen die het verdient. De leraar in de klas staat centraal, want die bepaalt de kwaliteit van het onderwijs.

Zorg in de buurt – patiënt centraal

De meest vertrouwde zorg, is de zorg dichtbij. Huisartsen, apothekers, wijkverpleging, maar ook thuiszorg en regionale zorgcentra vormen de eerste lijn van onze gezondheidszorg. Deze betrokken vakmensen verzorgen, behandelen, coachen, verwijzen door en leren patiënten leven met gebreken. Zij maken het mogelijk dat wij, zo lang als we kunnen en willen, gezond en zelfstandig leven.

D66 wil dat de basiszorg zo dicht mogelijk bij mensen wordt georganiseerd. D66 pleit daarom voor nieuwe vormen van zorginstellingen tussen de eerste en tweede lijn in. Dat zijn zogenaamde ’anderhalvelijnsinstellingen’ waar meer specialistische zorg dichter in de buurt aanwezig is en zo onnodig en duur ziekenhuisbezoek wordt voorkomen. Hier is plaats voor de behandeling van chronisch zieken, zijn consultatiebureaus en servicepunten waar mensen terecht kunnen met vragen over welzijn, wonen en ouder worden. D66 wil investeren in wijkverpleegkundigen. In de wijk worden zij het centrale aanspreekpunt voor patiënten.

Huisartsen spelen een cruciale rol bij het vinden van goede specialistische zorg en bij preventie en het voorkomen van onnodige zorgvragen. D66 wil de toegankelijkheid van de huisarts verbeteren door flexibele openingsuren te garanderen. Huisartsen worden nu vooral beloond per behandeling. Dit sluit niet aan bij de genoemde verwachtingen. Daarom wil D66 dat de beloning van huisartsen meer gericht wordt op het bevorderen van gezondheid en het voorkomen van zorgvraag. Ook wil D66 meer praktijkondersteuners (POHs) die een belangrijke rol spelen bij langdurige en complexe meervoudige zorg. De huisarts diagnosticeert. De POH inventariseert, organiseert, regisseert en geeft leefstijladvies. Door samenwerking tussen huisarts en welzijn in de wijk wordt de zorg verder verbeterd. D66 wil meer innovatie in de eerste lijn toestaan, onder andere door toetreding van nieuwe aanbieders, door integrale zorgproducten en experimenten met gelijke tarieven ongeacht de aanbieder. Perverse prikkels rond betaling voor intramurale zorg en investeringen in e-Health moeten worden weggenomen.

Koopwoningen

Met het Begrotingsakkoord is dankzij D66 eindelijk de noodzakelijke beweging in de regels rond de woningmarkt gebracht. D66 wil de hypotheekrenteaftrek beperken en zó vormgeven dat het hebben van schuld niet langer wordt gestimuleerd. D66 gaat daarom uit van (annuïtaire) aflossing van de hypotheek in 30 jaar. Voor bestaande gevallen stellen we voor deze verandering een overgangsregeling van 5 jaar in. Daarmee hebben huizenbezitters de tijd en financiële ruimte om met hun bank nieuwe afspraken te maken en zich aan deze nieuwe regels aan te passen. Verder wil D66 de bevoordeling van de hoogste inkomens verminderen. Het percentage inkomstenbelasting waar tegen afgetrokken mag worden, wordt geleidelijk, elk jaar met 1% beginnend met het toptarief, teruggebracht tot 30% in 2035. Het eigenwoningforfait (een belasting) wordt in onze voorstellen afgebouwd en de overdrachtsbelasting wordt uiteindelijk afgeschaft, beginnend met starters. Met deze lange termijn duidelijkheid wordt gezorgd dat de woningmarkt weer in beweging komt.

De hervormingen rond de fiscale behandeling van koopwoningen zijn voor D66 geen verkapte lastenverzwaring. Alle besparingen vloeien via de opheffing van eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting, en de verlaging van de inkomstenbelasting terug naar de burger.

Huurwoningen

D66 wil de markt voor huurwoningen op gang brengen. Om dat te realiseren willen wij sociale huurwoningen zo waarderen dat woongenot en omgeving meer uitgedrukt worden in de prijs. Scheefwonen moet worden tegengaan door mensen met een hoog inkomen ten opzichte van de sociale huurtarieven de keus te laten om een meer marktconforme huur te betalen. Hierbij moet zoveel mogelijk worden gepoogd om de effecten van de bijbehorende armoedeval te beperken. D66 wil dat de huurtoeslag blijft voor diegenen die het echt nodig hebben. We bouwen hiermee voort op het Begrotingsakkoord.

Een gastvrij Nederland

D66 wil in asielzaken rechtvaardig en humaan zijn. D66 streeft naar een Europese Unie waarin de asielaanvragen evenredig verdeeld worden. D66 wil dat Nederland zich inzet voor het snel completeren van het Europees Asielsysteem. De nadruk moet hierbij liggen op een gelijke kans om toegelaten te worden in de Europese Unie en een eerlijke verdeling van asielzoekers over de lidstaten. Nu zijn de verschillen in procedures en hun uitkomsten te groot en worden lidstaten aan de grens van Europa, zoals Italië en Griekenland, te zwaar belast. Dit leidt tot illegaliteit, mensenrechtenschendingen en onzichtbare migratiestromen. Ook asielzoekers en de kinderen van asielzoekers hebben rechten. Die rechten liggen vast in internationale verdragen en Europese afspraken. Nederland moet zich hier strikt aan houden.

Internationale veiligheid en defensie

Een goede internationale rechtsorde en veiligheid wereldwijd zijn niet alleen in ons eigen belang, maar vormen de basis voor vrede, vrijheid en welvaart die wij aan alle mensen gunnen. De rechtsstatelijke benadering heeft voor D66 binnen internationale betrekkingen en kwesties van oorlog en vrede de primaire en leidende rol, ondanks dat het internationaal recht niet volmaakt is en daarom niet altijd doorslaggevend kan zijn.

Mensenrechten en rechtspraak

D66 wil dat de Nederlandse overheid actief werkt aan het nakomen van de rechten van de mens in de hele wereld. Voor D66 zijn mensenrechten universeel. D66 spreekt het (inter)nationale bedrijfsleven aan op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot mensenrechten. D66 wil dat Nederland agenderend optreedt met betrekking tot het snel ratificeren en implementeren van internationale mensenrechten afspraken en dat Nederland bedreigde verdedigers van mensenrechten snel tijdelijke opvang biedt. Rechtspraak en waarheidsvinding kunnen deel uitmaken van het voorkomen en beëindigen van conflicten. Wij willen dat Nederland hier, met Den Haag als juridische hoofdstad van de wereld, een belangrijke bijdrage blijft leveren. Elke poging tot het inperken van de bevoegdheden van het Mensenrechtenhof in Straatsburg wijst D66 af.

Ontwikkelingssamenwerking ontwikkelt zich tot Internationale samenwerking

D66 wil dat Nederland het ontwikkelingsbudget handhaaft op 0,7%. Dit past bij een ruimhartig, naar buiten gericht land, dat een rol wil spelen in de wereld. Daarbij streven we uiteraard naar verhoogde effectiviteit. Bij de besteding dient meer nadruk te liggen op het stimuleren van zelfredzaamheid en maatwerk. Vrouwenrechten, seksuele en reproductieve gezondheidsrechten, aidsbestrijding en de emancipatie lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) blijven prioriteiten. Daarnaast vindt D66 dat de nieuw vast te stellen Nederlandse agenda voor ontwikkelingssamenwerking zich moet richten op goed bestuur, democratisering, corruptiebestrijding, natuur en milieu en ruimte voor innovatie en overdragen kennis. Goed bestuur in fragiele staten met veel delfstoffen verdient meer aandacht.

Betere parlementaire controle in Europa

D66 kiest voor parlementaire controle op het niveau waar de bevoegdheden worden uitgeoefend: nationaal bij nationale bevoegdheden en Europees bij zaken die we Europees regelen. Dit betekent dat D66 vindt dat het Europees Parlement (EP) op de Europese beleidsterreinen volledig wetgevings- en controlebevoegd moet zijn en ook individuele Commissarissen naar huis moet kunnen sturen. Voor de verkiezingen van het Europees Parlement moeten Europeanen op transnationale lijsten kunnen stemmen. En als het aan D66 ligt, vergadert het EP voortaan alleen in Brussel en wordt Straatsburg als vergaderplaats afgeschaft.

Betere parlementaire controle in Nederland

Om het systeem van parlementaire controle op nationaal niveau te versterken wil D66 dat de controle-instrumenten van de Tweede Kamer worden aangevuld en verbeterd. Indien ten minste een derde deel van de Tweede Kamer dat wenst, moet een parlementaire enquête worden gehouden, met de mogelijkheid tot hoorzittingen onder ede. De volksvertegenwoordiging moet ook eenvoudiger toegang tot ambtenaren krijgen. Daarnaast moet de Tweede Kamer instemmingsrecht krijgen bij de benoeming van bestuurders van uitvoeringsgerichte, zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s) en ook zij moeten door de Tweede Kamer ter verantwoording te roepen zijn. Deze versterking van parlementaire controle gaat volgens D66 niet samen met een inperking van het aantal Tweede Kamerleden. D66 wil de indirect gekozen Eerste Kamer afschaffen. Voordat dat kan gebeuren dient eerst wel een volwaardig systeem van constitutionele toetsing te zijn ingevoerd. D66 is voor een herziening van de WOB waarbij wordt toegewerkt naar een zo transparant mogelijke overheid waarbij openbaarheid en toegankelijkheid van informatie het uitgangspunt is in plaats van een uitzondering.

Normaliseren regels voor ambtenaren

D66 wil dat werknemers bij bedrijven en de overheid gelijk behandeld worden. Dit stimuleert de doorstroom tussen publieke en private banen en het wordt eenvoudiger een gezonde leeftijdsopbouw van werknemers bij de overheid te bewaken. Daarom moeten we de rechtspositie van ambtenaren normaliseren. D66 heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend om dit mogelijk te maken.

Zie voor het verkiezingsprogramma www.d66.nl/verkiezingsprogramma

 

Bron: Campagneteam D66