Press "Enter" to skip to content

DPK

Visie van het DPK

Er wordt door het Democratisch Politiek Keerpunt een behoorlijk beroep gedaan op de centrale overheid. Dat is niet voor niets. De nationale overheden grijpen al sinds 2008, het jaar waarin de financiële crisis ontstond, hard in. Die lijn wordt alleen maar doorgetrokken.

Wij zijn ervan overtuigd dat, indien Nederland met deze harde maatregelen durft in te grijpen, andere West-Europese landen eieren voor hun geld zullen kiezen, en zullen volgen. Doet men dit niet, hebben wij voor onze Nederlandse burgers in ieder geval de beste oplossing bedongen.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze maatregelen het vertrouwen van de burger in de Nederlandse economie en politiek weer terug kunnen krijgen. De bestedingen zullen vlot worden getrokken, en uiteindelijk zal deze lijn een bevestiging zijn van het vertrouwen dat wij hebben in de kracht van ons mooie land.

Standpunten DPK

Keerpunt 1: Meer Werkgelegenheid

DPK is sterk voorstander van het bevorderen van ondernemerschap.

Hoe kunnen we dat doen? Ten eerste moet ondernemen eenvoudiger worden met minder regels. DPK wil de regeldruk voor ondernemers halveren, waardoor ondernemers minder tijd kwijt zijn met het voldoen aan allerlei regels. Vervolgens kunnen we dat bespaarde geld dan weer investeren in de toekomst zodat de werkgelegenheid weer zal toenemen.

Om ondernemen weer aantrekkelijk te maken wil DPK dat de ondernemer in de eerste jaren slechts 5% winstbelasting betaalt. Ook gemeenten moeten het ondernemersklimaat verbeteren door ondernemers vrij te stellen van lokale lasten in de eerste 3 jaar.

De jeugd is onze toekomst. En omdat we toch veel lasten doorgeven aan de volgende generatie, zijn we gewoon verplicht om meer aandacht te geven aan de jeugd. De leerplicht kan verlaagd worden naar 16 jaar, mits er vervolg is in het leerlingwezen om een vak te leren in de praktijk. Het leerlingwezen moet daarom weer in ere worden hersteld zodat vakmanschap weer die plaats in de samenleving krijgt die het verdient!

Keerpunt 2: Betere Veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de overheid en dat moet zo blijven. Onder bepaalde voorwaarden kan de veiligheid worden uitbesteed aan particuliere beveiligingsbedrijven, mits het kostenverlagend en kwaliteit verhogend is.

DPK wil dat het politieapparaat grondig herzien wordt. Dat kan door het invoeren van een Nationale Politie met gekozen politiechef, maar ook door de burger te betrekken bij de opsporing.

Veiligheidspersoneel zoals politie, brandweer, leger en ambulance moeten goed hun werk kunnen blijven doen. Bij grote commerciële evenementen moet de inzet van veiligheidspersoneel niet door de belastingbetaler worden betaald maar door de organisator.

Ook het gevangeniswezen moet drastisch herzien worden. Op gebied van Defensie kan er veel gedaan worden. De landmacht zal moeten worden afgeslankt. Op het land kan de luchtmobiele brigade of het korps mariniers worden ingezet. DPK wil daarom verregaande verbetering van onze krijgsmacht binnen het budget door de aanschaf van minder en andere toestellen. DPK wil zich meer richten op drones en andere moderne manieren van bescherming.

Keerpunt 3: Efficiëntere Gezondheidszorg

Zelfredzaamheid betekent niet: zoek het zelf maar uit, maar het betekent: we komen er samen wel uit zonder overheid.

DPK wil weer terug naar de verzorging thuis door mantelzorgers en vrijwilligers door hen een vergoeding te geven. Buren die even op de kinderen passen en senioren weer betrekken bij de familie door de bouw van aanleunwoningen te stimuleren. Daarom wil DPK de bouw of verbouw van Generatiewoningen stimuleren, die hebben wat ons betreft de toekomst.

Verder wil DPK de gezondheidszorg grondig reorganiseren door forse besparing op bestuurslagen. Hierdoor lossen we de almaar groter wordende problemen in de gezondheidszorg zelf op en schuiven dit probleem niet door naar de volgende generatie.

Keerpunt 4: Anders bezuinigen

Nederland heeft nu de grootste overheid/semi overheid van Europa en sommige beweren: ter wereld!

60 procent van alles wat we verdienen in dit land gaat naar de overheid. In de jaren 50 ging er 45% van onze verdiensten naar de overheid. Tegenwoordig is het gemiddelde in Europa onder de 50%.

We ontkomen er dus niet aan om nog eens fors te bezuinigen. DPK is voor verregaande bezuinigingen om dit land weer concurrerend te maken in de wereld. Met overheidsbanen redden we onze economie niet, we moeten de broekriem aantrekken. Daarom zal er fors bezuinigd moeten worden op overheid, subsidies en ook op ontwikkelingshulp.

Ook wil DPK fors bezuinigen door verregaande vereenvoudiging van regelgeving. Door transparantie en efficiëntie kunnen er vele miljarden worden bezuinigd. Een voorbeeld hiervan is de Vlaktaks

Verhoging van de EU-bijdrage staat lijnrecht op ons principe van zelfredzaamheid. Ons land geeft de hoogste netto bijdrage per inwoner aan Brussel. DPK is er daarom voor dat onze bijdrage aan Brussel met 20% drastisch verlaagd wordt.

Keerpunt 5: Sterkere Economie

Sommige partijen denken dat we ons wel weer uit deze crises kunnen financieren. Om dat te kunnen doen willen ze meer geld lenen, waardoor ons overheidspercentage nog verder omhoog gaat naar misschien wel 70%. Nog even zo doorgaan en we worden het rijkste communistische land ter wereld!

Hier moet een eind aan komen. Door een duidelijk en transparant bezuinigingsbeleid kan DPK het verschil maken. Daarom wil DPK binnen 5 jaar naar begrotingsevenwicht.

Het verder belasten van de burger past daar dus helemaal niet in. De verhoging van de BTW is een jammerlijke fout. Ook de forensentaks moet worden afgeschaft. DPK is ook voor afschaffing van successie- en schenkingsrechten.

Keerpunt 6: Herstel Woningmarkt

DPK wil dat de overheid zich op termijn terugtrekt uit de woningmarkt.

De woningbouwvereniging moet weer terug in het beheer van iedere gemeente met speciale aandacht voor ouderen en hulpbehoevenden. Hierdoor zal het woningbestand transparanter en meer marktconform worden gemaakt.

Een cruciaal punt in het eigen woningbezit is de hypotheekverstrekking. DPK wil de banken te dwingen de restschuld van de vorige woning mee te financieren in de hypotheek van de nieuwe woning.

Om de situatie op de woningmarkt verder te verbeteren wil DPK ook de mogelijkheid stimuleren om pensioenreserves aan te kunnen wenden voor de aflossing van de hypotheek. Een nationale hypotheek- en spaarbank inrichten.

Keerpunt 7: Klantgerichte Gemeente

DPK wil meer bijeenkomsten organiseren op lokaal niveau en op die manier de inwoners weer betrekken bij de gemeente. Door bijvoorbeeld een gekozen burgemeester en een gekozen politiechef. Maar ook door benoemde bestuurders weer te dwingen integer te zijn, door ze ook financieel aansprakelijk te kunnen stellen in geval van aanrekenbare nalatigheid. De gemeentes moeten uniforme tarieven krijgen voor alle diensten die op nationaal niveau worden ingevoerd zoals paspoorten en rijbewijzen.

Bij alle overheden moeten uitingen van religie zowel op personen als op gebouwen niet zichtbaar zijn. Dat geldt voor alle religies.

DPK vindt dat de wietmarkt kan worden geliberaliseerd, wel met strenge controles en accijnzen net zoals voor alcohol en rookwaren. Dat is goed voor de schatkist en haalt wiet uit de illegaliteit. Tegen illegale wietplantages zal keihard worden opgetreden.

Keerpunt 8: Kritisch op Europa

De enige manier om absolute begrotingsdiscipline af te dwingen is dat de zuidelijke staten onder curatele worden gesteld, er zal duidelijkheid moeten komen over de garanties in de vorm van onderpand. De neuro, splitsing monetaire unie in een sterke en zwakke munt moet onderzocht worden.

Er moet in Brussel democratische transparantie komen met direct gekozen bestuurders. Om dit te bereiken wil de DPK het Europees verdrag openbreken en zo een keerpunt in Europa bewerkstelligen.

Over Europa is DPK heel duidelijk: gelijke monniken, gelijke kappen. Waarom zijn bijvoorbeeld binnen de EU de pensioenleeftijden nog niet aan elkaar gelijk gesteld?

Keerpunt 9: Prestatie Onderwijs

Net als andere overheidsinstellingen moeten ook  de onderwijsinstellingen onder de besparingssjabloon. Van alle managers en bestuurders zullen functioneringseisen worden vergeleken met hun daadwerkelijke effectiviteit. Dit zal vooral in de bestuurslagen flinke besparingen opleveren.

DPK is voorstander van neutraal en onpartijdig onderwijs. Het is noodzakelijk dat de kwaliteit van het onderwijs weer centraal komt te staan. DPK is van mening dat dit mogelijk is door prestatiebeloning in te voeren, zowel voor leerlingen als voor scholen.

Keerpunt 10: Nieuwe Energie

DPK wil de afhankelijkheid van buitenlandse olie drastisch verminderen. Het grootste deel van de olieproductie vindt plaats in landen met een achterhaald regime.

Sommige partijen willen meer groene energie en dan hebben ze het vaak over windmolens. Wind is er genoeg in Nederland, maar windmolens zijn duur en onrendabel. Daarom is DPK tegen het gebruik van windmolens met overheidssubsidie.

Zonnepanelen zijn een serieus alternatief ook al is er minder zon in ons land. Door verbeterde efficiëntie is er met zonnepanelen daadwerkelijk op huishoudniveau geld te besparen. Natuurlijk moet de overheid met een kwaliteitskeurmerk komen voor zonnepanelen.

Bovendien kunnen huishoudens met aanpassingen op energiehuishouding en met verbeterde woningisolatie forse besparingen opleveren op de energierekening. DPK wil dit soort initiatieven voor nieuwe energie sterk stimuleren. DPK is daarbij groot voorstander van het verstrekken van renteloze leningen in plaats van het verstrekken van subsidies.

De energiekosten zullen stijgen in de komende jaren. Om dat een halt toe te roepen is DPK voor innovatie van alternatieven van de huidige kernenergie.

Keerpunt 11: Nederlandse Natuur

DPK wil grote natuurgebieden handhaven en efficiënter beheren. Als kleinere natuurgebieden niet kunnen worden samengevoegd, moeten ze worden afgestoten.De doelmatigheid van de parken moet worden herzien met de nadruk op recreatie en educatie.

Bovendien moet onze natuur schoon blijven. Vervuilers moeten stevig worden aangepakt.

In de afgelopen jaren is er nogal wat te doen geweest over opwarming van de aarde en klimaatbeheersing. De klimaatconferenties zijn langzamerhand een lachertje geworden. DPK is daar duidelijk over: opwarming van de aarde wordt voor 99% bepaald door de zon.

Keerpunt 12: Solide Infrastructuur

DPK wil dat in de spitsuren de rechterrijstrook van de snelwegen uitsluitend voor vrachtwagens zal worden bestemd. DPK wil een dynamisch gebruik van de weg bij een groot verkeersaanbod. Dit kan door meer gebruik van de vluchtstrook, gecontroleerd door matrix borden en weg begeleiding.

Tenslotte is DPK voor een coulant verkeersbeleid om de doorstroming te verbeteren en ergernissen te verminderen. De verruiming naar 10% overschrijding van de maximumsnelheid is daar een voorbeeld van.

De overheid heeft een primaire taak om de mensen snel op hun plaats van bestemming te laten komen. Dat is van cruciaal belang in een moderne economie. Daarom moet er ook op het spoor nog veel gebeuren. De NS en ProRail moeten weer worden samengevoegd en gezamenlijk onder direct toezicht van de overheid worden geplaatst.

 

Bron: Keerpunten op dpk.nu/keerpunten en masterplan op dpk.nu/Masterplan%20DPK.pdf