Press "Enter" to skip to content

LibDem

Visie van LibDem

De Liberaal Democratische Partij (LibDem) is de nieuwe sociaal-liberale partij van Nederland. Wij streven naar een samenleving waarin de idealen van vrijheid, gelijkheid en broederschap een moderne vertaling vinden. De Liberaal Democratische Partij is voor een samenleving waarin iedereen in vrijheid invulling kan geven aan zijn of haar leven.

Standpunten LibDem

De Liberaal Democratische Partij (LibDem) streeft naar een duurzame samenleving waarin de vrijheid van het individu centraal staat. De mens moet in staat zijn zelfstandig richting aan zijn leven te geven.

Vrijheid

De mens moet vrij zijn om zijn leven richting te geven. De overheid dient niet alleen te zorgen dat de vrijheid van ieder mens zo weinig mogelijk wordt ingeperkt, maar er ook zorg voor te dragen dat ieder individu daadwerkelijk in staat is zijn leven richting te geven (positieve vrijheid). Zo moet de overheid door middel van onderwijs en begeleiding op de arbeidsmarkt bevorderen dat eenieder zelfstandig aan de samenleving en de economie deel kan nemen.

Sociale verantwoordelijkheid

Een mens kan alleen in vrijheid leven als hij ook verantwoordelijkheid neemt voor de wijze waarop hij van zijn vrijheid gebruik maakt. Dat houdt in verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en nalaten. Maar dat houdt ook in een verantwoordelijkheid voor de medemens, voor de samenleving als geheel en voor volgende generaties.

Zorg

Sinds enkele jaren kent Nederland een zorgstelsel waarvan men zegt dat het op marktwerking is gebaseerd. Ten onrechte: het stelsel blijkt steeds meer macht te geven aan een beperkt aantal verzekeraars. Marktwerking houdt in dat de consument – de patiënt – de maximale vrijheid heeft te kiezen tussen de aanbieders van zorg. In het huidige stelsel kan de consument wel de zorgverzekeraar kiezen, maar de gedachte is dat vervolgens de keuze van zorgaanbieders beperkt is tot degenen met wie de verzekeraar een contract heeft gesloten. Daarmee is in feite de keus voor de consument beperkt. Dit is een weeffout in het stelsel en zal uiteindelijk tot inefficiënties en hogere prijzen leiden.

LibDem is voor een stelsel waarbij de patiënt in overleg met de arts de regie heeft en waarbij de verzekeraar de kosten van de behandeling bewaakt. Dat vergroot de vrijheid voor de patiënt om de zorg van zijn keuze te vragen. Wel dient de patiënt daarbij inzage te hebben in de kosten van de zorg en is het wenselijk dat hij een beperkte bijdrage daaraan levert.

Duurzaamheid

Verantwoordelijkheid voor volgende generaties houdt ondermeer in dat schadelijke gevolgen van het economisch handelen voor de leefomgeving zo veel mogelijk moeten worden beperkt Manifest ‘Én liberaal én sociaal’  20 en tot een duurzaam niveau moeten worden teruggebracht. De overheid dient het milieu als een publiek goed te beheren. Het behoud van het milieu vraagt om een duidelijke gedragsverandering in de productie en consumptie van goederen. Het beleid hiertoe dient zo veel mogelijk marktconform te zijn. Marktconforme instrumenten zijn immers efficiënter in het behalen van de doelstellingen en tasten de keuzevrijheid niet aan. Hiermee kan de overheid generieke maatregelen nemen, waarbij zij ervoor moet waken dat de inkomsten die de overheid uit de marktconforme instrumenten ontvangt aan de burgers teruggegeven worden in de vorm van lastenverlichting en deze niet leiden tot een algemene herverdeling van inkomen.

Kansen en risico LibDem is voor een samenleving en een economie waar individuen zo veel mogelijk kansen nemen hun talenten te ontplooien. Dat houdt mede in het nemen van risico’s en het dragen van verantwoordelijkheid daarvoor. Het dragen van risico mag er echter nooit toe leiden dat het individu in het geval van een mislukking voor lange tijd met de gevolgen blijft zitten. Een individu zal bovendien eerder bereid zijn risico’s te nemen als hij weet dat er een vangnet is.

De overheid moet het individu de kans geven risico’s te nemen: hij moet zich niet laten leiden door angst. Geen herverdeling van inkomen, maar herverdeling van kansen.

Economie

LibDem vindt dat je in een recessie niet geforceerd moet bezuinigen. Niets doen is beter dan bezuinigen. LibDem doet daarom geen voorstellen voor bezuinigingen. Wanneer de groei aantrekt, zal het begrotingstekort van de overheid vanzelf teruglopen. Wel is het natuurlijk belangrijk om de efficiency bij de overheid te verbeteren, dat moet altijd. Dat houdt echter niet in dat a priori bezuinigingen moeten worden ingeboekt. Deze visie van LibDem wordt door veel verstandige economen onderschreven, zoals Nobelprijswinnaar Paul Krugman en het Britse blad The Economist. In Nederland vindt daarentegen een meerderheid dat er nu wel bezuinigd moet worden. Dat is onverstandig en zal alleen maar de werkloosheid doen oplopen. Je kunt beter een iets hogere staatsschuld hebben dan een hogere werkloosheid en een verloren generatie, zoals begin jaren ’80 van de vorige eeuw.

Een liberale economie, waarbij iedereen zo veel mogelijk vrijheid kent, heeft twee elementen. Ten eerste de vrijheid voor eenieder om op de voor hem beste wijze een bijdrage aan de economie te leveren en daaruit een inkomen te verwerven. Ten tweede een overheid die diegenen ondersteunt die om wat voor reden dan ook – behalve bij evidente eigen schuld – buiten het arbeidsproces zijn geraakt en zorgt dat zij weer op een gepast niveau aan het werk kunnen.

Internationaal

Door de toenemende globalisering van de (wereld)samenleving neemt onze verantwoordelijkheid voor het goed functioneren daarvan toe.

Essentieel is ook hier dat de vrijheid zo veel mogelijk bevorderd wordt. Hiertoe is een sterke internationale rechtsorde vereist, die de vrijheid van individuen en van staten maximaal waarborgt alsmede de culturele identiteit van individuen en samenlevingsvormen – waaronder staten – respecteert en de economische ontwikkeling bevordert.

 

Bron: Campagneteam en uitgangspunten op www.libdem.nl/Achtergrond