Press "Enter" to skip to content

LP

Visie van de Libertarische Partij

Ieder mens heeft het recht zijn eigen leven in te richten zoals hij of zij dat wil, en dient dat recht ook van een ander te respecteren. Dat is de basis van het Libertarisme. De politiek heeft die rechten helaas niet gerespecteerd, waardoor we nu in een samenleving terecht zijn gekomen met tal van problemen.

De Libertarische Partij is van mening dat de oplossingen die de overheid aandraagt in vrijwel alle gevallen slechts meer problemen met zich meebrengen. Die vervolgens weer ‘opgelost’ moeten worden, waarna er weer meer nieuwe problemen ontstaan. Deze vicieuze cirkel dient zo snel mogelijk doorbroken te worden.

Standpunten Libertarische Partij

Het is een ieder inmiddels wel duidelijk dat we ons in een economische crisis van enorme proporties bevinden. Er wordt door politici alle kanten op gewezen waar het de schuldigen betreft. De banken, de financiële markten, het gebrek aan toezicht, het gebrek aan politieke eenwording; alles wordt er met de haren bijgesleept. Slechts één ding wordt door politici vergeten: in de spiegel kijken. Zou een politicus in de spiegel kijken dan kon hij of zij de werkelijke veroorzaker van de crisis eenvoudig aanwijzen: de politiek en de overheid. Als het op economie aankomt volgt de Libertarische Partij de ‘Oostenrijkse School’, een groep economen, waaronder Nobelprijswinnaars als Friedrich Hayek, die de huidige crisis al ver van te voren zag aankomen. Bijna alle overheden hebben zich enorm in de schulden gestoken. Uit angst om kiezers teleur te moeten stellen heeft men steeds meer schulden gemaakt. Men heeft een hypotheek afgesloten op u, op uw kinderen, en zelfs op uw kindskinderen. De grens is nu bereikt. Zuidelijke landen proberen hun schulden nu af te wentelen via de EU op Nederland en haar gevulde pensioenpotten. Ook Nederland heeft een schuld van meer dan 400 miljard (exclusief alle garanties aan ESM, EFSF, en de bankensector), en het is onze overtuiging dat er nu een streep getrokken moet worden. Géén nieuwe schulden meer, ook niet voor hulpbehoevende landen. Iedereen kan bedenken dat ieder jaar 10% meer uitgeven dan er binnenkomt geen houdbare situatie is. Nog meer belasting heffen is geen oplossing, de enige oplossing is het drastisch inperken van de overheidsuitgaven.

De Libertarische Partij belooft u geen cadeautjes, geen gratis geld, of andere luchtkastelen. Wij beloven u maar één ding: de Libertarische partij gaat de veroorzaker van de huidige crisis, de overheid, zo veel mogelijk inperken.

Onze speerpunten

Uit de EU – maar vóór Europese samenwerking

Samenwerking binnen Europa moet op vrijwillige basis geschieden. De Libertarische Partij wil de EU hervormen naar de basis, de Europese Economische Gemeenschap (de EEG): een samenwerkingsverband tussen onafhankelijke staten. Geen politieke unie, wel economische samenwerking.

Geen begrotingstekort

Wij de lusten, onze kinderen de lasten. Dat is in het kort wat het maken van staatsschuld inhoudt. De Libertarische Partij staat voor een solide overheidsbegroting zonder tekorten, door niet meer geld uit te geven dan er is. Om dat te bereiken wil de Libertarische Partij fors snijden in alle niet noodzakelijke overheidsbestedingen.

Afschaffen inkomstenbelasting

Wie zou pleiten voor subsidie op sigaretten, en dat wil betalen uit een belasting op groente en fruit zal (terecht) voor gek worden verklaard. Hetzelfde geldt voor het zwaar belasten van werken en tegelijkertijd subsidiëren van werkloosheid door middel van uitkeringen. Werken dient lonend te zijn, niet te worden bestraft. Door drastisch te korten op onnodige overheidsuitgaven kan de inkomstenbelasting worden afgeschaft.

Afschaffing belastingheffing via de ondernemer

Vrijwel alle belastingen in Nederland worden geheven via de ondernemer: BTW, loonbelasting, sociale premies, accijnzen, invoerrechten, milieuheffingen, BPM, etc. Hierdoor blijft de echte belastingdruk grotendeels onzichtbaar voor de burger. Het verleggen van de belastingrekening naar degene die deze in de praktijk betaalt, zal de burger inzicht geven in hoeveel hij werkelijk afdraagt en daarmee de druk op de politiek doen toenemen om de belastingen te verlagen.

Afschaffen subsidies

Een ieder mag zo veel geld als hij of zij kan missen schenken aan goede doelen. Het is echter niet de taak van een overheid te bepalen wat een goed doel is, en hoeveel geld daar naartoe moet. Subsidie ontvangende organisaties staan nu met de neus naar Den Haag en met de rug naar de bevolking. Dit moet worden omgedraaid. De Libertarische Partij streeft naar het afbouwen van alle subsidies. Hiermee kan het afschaffen van de inkomstenbelasting grotendeels gefinancierd worden.

Strafbaar stellen misbruik belastinggeld

Kennelijk misbruik van belastinggeld door bestuurders, ambtenaren, of medewerkers van door de overheid gefinancierde organisaties dient strafbaar te zijn. Door het strafbaar stellen van dit misbruik dat in alle geledingen van de overheid voorkomt, zal iedere ambtenaar gaan nadenken over nut en noodzaak van overheidsuitgaven. Hierdoor wordt een aanzienlijke besparing gerealiseerd.

Geen buitenlandse inzet leger

De overzeese inzet van ons leger leidt tot niets, behalve verlies van mensenlevens en kapitaal. Ook de aanschaf van peperdure gevechtsvliegtuigen is onnodig. De Libertarische Partij is tegen elke vorm van inzet van het leger in buitenlandse crisisgebieden. Het leger dient primair om het Nederlandse grondgebied te beschermen tegen dreiging van buitenaf.

Geen ontwikkelingshulp door de overheid

Ontwikkelingshulp is geen overheidstaak. Juist de arme landen die geen hulp kregen in het verleden, zoals China en Brazilië, zijn nu rijk aan het worden. Hulp houdt vooral armoede in stand. De landen die tot nu toe de meeste hulp kregen, zijn tevens de meest arme landen ter wereld.

Een vrij en ongecensureerd internet

De overheid probeert steeds meer controle over het internet te krijgen en in te grijpen op de bedrijfsvoering van internetproviders. Dit belemmert die providers in het doen waar ze goed in zijn: de diensten bieden waar hun klanten om vragen. Internetregulering is geen taak van de overheid. Bij internetcriminaliteit dienen de criminelen te worden aangepakt, niet de wegbeheerders van de wegen waarlangs die criminelen hun activiteiten ontplooien.

Geen snelheidscontrole op de snelweg

Op alle Nederlandse snelwegen kan een advies-maximumsnelheid van 130 kilometer per uur gelden. Daarmee kan een einde komen aan alle radar-, laser- en trajectcontroles op het snelwegennet. De politie heeft wel wat beters te doen. Echte verkeerscriminelen worden aangepakt door herkenbare en onherkenbare politieauto’s met videoapparatuur.

Stop de hype rondom het klimaat

De invloed van de mens op het klimaat is onbewezen. Het heeft dus geen enkel nut om te investeren in de uitvoering van klimaatverdragen of subsidie te verlenen aan zonne-energie of windmolens.

Vrijgave woningmarkt

Overheidsbemoeienis heeft de woningmarkt vast laten lopen. De oplossing is niet méér regulering, maar vrijgave op elk gebied. Met de inkomstenbelasting kunnen ook de hypotheekrenteaftrek en huursubsidie geleidelijk worden afgeschaft.
Ruimtelijke ordening is geen kerntaak van de rijksoverheid, en kan worden gestopt.

Migratie

Migratie van kenniswerkers is goed voor de economie. Migratie van niet of nauwelijks
geschoolde mensen daarentegen houdt slechts de hulpverleningsindustrie in stand. Mensen die
aantoonbaar in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien zijn altijd welkom, anderen niet. Migranten kunnen op geen enkele wijze gebruik maken van sociale voorzieningen zoals huisvesting, uitkeringen of gezondheidszorg, tenzij men die zaken zelf kan betalen.

Zorg

In landen waar de overheid minder zeggenschap heeft over de zorg is de kwaliteit hoger, bestaan geen wachtlijsten en zijn de kosten lager. De dokter moet net als de bakker en de slager weer de klant cq. patiënt centraal stellen. Dat kan alleen als hij niet verplicht wordt zich aan allerlei overbodige regels en administratieve voorschriften te houden, maar in alle vrijheid zijn beroep kan uitoefenen.

Misdaad en straf

Alleen misdrijven die een aanwijsbaar slachtoffer kennen, dienen te worden aangepakt. Daarbij dient het slachtoffer centraal te staan en door de dader gecompenseerd te worden. De dader is tevens aansprakelijk voor alle kosten gemoeid met het opsporen en berechten.

Onderwijs

Onderwijs is te belangrijk om aan de overheid over te laten. Hoewel de investeringen in onderwijs elk jaar toenemen zijn de resultaten ieder jaar slechter. Omdat ook de leraren in het lager en voortgezet onderwijs veelal door de staat zijn opgeleid is dit een vicieuze cirkel. De overheid moet scholen volledig vrij laten in hun keuzes, en ook geen verdere eisen stellen. Hierdoor kan de school weer les gaan geven in plaats van een administratie bijhouden voor de ambtenarij.

Milieu

Ons land is in de greep gekomen van honderden gesubsidieerde milieuclubs. Dit terwijl Nederland één van de schoonste landen ter wereld is. De Libertarische Partij stopt alle subsidies voor milieuverenigingen. Een beter milieu begint bij economische groei. En een economie kan alleen groeien als deze niet belast wordt door een allesoverheersende overheid.

Publieke omroep

Een overheid met meer dan 400 miljard euro schuld kan het niet maken om honderden miljoenen te spenderen aan een omroep. TV en radio maken is geen overheidstaak. Het afschaffen van de publieke omroep geeft ruimte voor de commerciële zenders om zich op kwaliteit te richten.

 

Bron: Campagneteam Libertarische Partij