Press "Enter" to skip to content

MenS

Visie van MenS

Partij voor Mens en Spirit is in maart 2008 opgericht door drie vrouwen met een spirituele achtergrond. Al snel steeg het aantal leden en waren mensen enthousiast bezig om een nieuwe dimensie in de politiek vorm te geven.

De partij ziet politiek niet als een doel op zich maar als een weg om gewenste verandering te realiseren. Deze veranderingen vinden hun wortels in het besef dat de mens een geestelijk wezen is, verbonden met alles om zich heen. Het is vanuit dit weten vanzelfsprekend om doelstellingen te kiezen die bijdragen aan een eerlijke en rechtvaardige wereld en aan een samenleving die geen arena meer is voor commerciële en zakelijke belangen, maar een samenleving in vrijlatende en respectvolle verbondenheid. Daarbij zijn begrippen als integriteit, intuïtie, menselijkheid, verbondenheid en transparantie van het grootste belang. In het programma zijn zowel kortetermijndoelstellingen als gewenste langetermijndoelstellingen aangegeven. Hiermee wil Partij voor Mens en Spirit een visie neerzetten, maar ook op korte termijn antwoorden geven op actuele politieke vraagstukken.

Partij voor Mens en Spirit heeft doelstellingen geformuleerd waarmee gestreefd wordt naar het slaan van bruggen om zo tot een nieuwe wereld te komen. De vier basiswaarden liefde, authenticiteit, bewustwording en holisme zijn belangrijke toetsstenen voor haar visie en beleid. De partij wil zich niet alleen laten leiden door zaken op de korte termijn maar doelen formuleren op basis van een langetermijnvisie. Het programma van 2010 Bruggen bouwen naar een nieuwe wereld is de basis geweest voor dit nieuwe programma voor 2012 en verder.

Standpunten MenS

Politiek vanuit het hart

Partij voor Mens en Spirit is een politieke partij die zich baseert op grondslagen vanuit moderne spiritualiteit. Het hart is het centrale punt tussen geest en materie. De mens leeft in beide werelden. Wanneer we ons bezig houden met het politieke bedrijf en met elkaar, dan willen we dat doen vanuit een optiek van totaal menszijn. Politieke visie- en besluitvorming vinden daarom plaats vanuit het hart. Politiek vanuit het hart houdt het besef in dat we met elkaar leven en niet slechts voor en vanuit onszelf. Liefde, verbondenheid en betrokkenheid zijn kernkwaliteiten van het hart. Politiek vanuit het hart betekent tevens dat we toewerken naar vertrouwen tussen mensen en landen en tussen overheid en burger. Controle en vrijheidsbeperkende maatregelen dienen waar mogelijk vermeden te worden. De overheid dient in een mentaliteitsverandering een kernrol te spelen door zelf liefdevol en oprecht te handelen.

Kernwaarden

Partij voor Mens en Spirit wil een nieuwe spirituele politieke dimensie introduceren. De vier pijlers liefde, authenticiteit, bewustzijn en holisme – ofwel het besef van eenheid – zijn belangrijke uitgangspunten en toetsstenen voor onze visie en beleid. Uitgangspunt voor beleid en handelen is liefde en respect voor alles wat er is. In de praktijk betekent dit dat natuurlijke menselijke kwaliteiten als compassie, verantwoordelijkheid, zorg en verbondenheid ten grondslag zullen liggen aan ons politieke denken en handelen.

Elk wezen beschikt over unieke kwaliteiten, die steeds in ontwikkeling zijn. Politiek beleid en handelen dient de authentieke ontwikkeling van een ieder zoveel mogelijk te stimuleren, vanuit het besef dat de menselijke geest vrij is en dat de mens in vrijheid moet kunnen leven.

Meer zelfkennis, een meer ontwikkeld bewustzijn van onszelf en onze werkelijke motieven geven de mogelijkheid om vanuit helderheid tot besluitvorming en keuzes te komen. Persoonlijke en collectieve bewustzijnsgroei zijn essentieel om tot vrede in onszelf en in de wereld te komen. Het besef dat alles met elkaar samenhangt en elkaar fysiek en energetisch beïnvloedt, is een belangrijk uitgangspunt voor onze politiek.

Economie en Financiën

Economie is de bloedstroom van het leven, een uiting van het menselijk vermogen om te scheppen. Kosmos, natuur en mens vormen een levend geheel dat met zorg gekoesterd dient te worden. Het streven naar steeds meer economische groei, gaat niet zelden ten koste van anderen, van de natuur en van het milieu.

Economie is in essentie voedend en dienend van aard. Partij voor Mens en Spirit gaat uit van ‘duurzame voldoening’, rechtvaardigheid en kwaliteit van leven als uitgangspunten voor onze economie. ‘Duurzame voldoening’ legt het accent op het duurzaam beleven van persoonlijke en collectieve voldoening, waarbij een materiële basis weliswaar een aardse noodzaak is, maar geen doel op zich. Het geeft de mogelijkheden om materieel, emotioneel en spiritueel te groeien en te bloeien, zonder te verkwisten, waarbij welzijn belangrijker is dan winst. Milieuvriendelijke technologieën, nieuwe productiesystemen en andere consumptiepatronen dienen gestimuleerd te worden. Het gebruik van alternatieve energetische bronnen zoals zon, wind en water dienen het gebruik van schaarse fossiele brandstoffen te vervangen. Partij voor Mens en Spirit wil toewerken naar een zo groot mogelijke autonomie en zelfvoorzienendheid van individuen en samenlevingen. Ieder mens dient in de gelegenheid gesteld te worden om voldoende middelen te kunnen genereren om zijn of haar leven op een volwaardige manier vorm en inhoud te geven. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, De Universele Verklaring van de Rechten van het Kind en het Earthcharter geven kaders aan hoe de mens zich in vrijheid kan ontwikkelen, vanuit een respectvolle en liefdevolle omgang met de aarde, het milieu en andere levende wezens. Mens- en dieronvriendelijke productiemethoden zullen afgebouwd worden.

De financiële sector dient structureel verbeterd en getransformeerd te worden en dient als het gaat om collectieve belangen in handen van burger en overheid te zijn. Transparantie is een noodzakelijke voorwaarde, scherp toezicht op de financiële markten een vereiste. Partij voor Mens en Spirit wil een gemeenschapsbank in het leven roepen en wil collectieve en lokale alternatieve ruil- en geldsystemen stimuleren welke samen met de burgers worden aangestuurd en bestuurd.

Overheid, democratie en burgerschap

Partij voor Mens en Spirit staat een democratie voor ogen waarin de burger op directe en actieve wijze participeert: een burger met directe invloed op de besluitvorming, middels instrumenten als: een vernieuwd politiek systeem, burgerfora, referenda en direct meebeslissen. Partij voor Mens en Spirit streeft naar een samenleving die van beneden naar boven vorm en inhoud wordt gegeven.

De overheid dient een partner van de burger te zijn. Partij voor Mens en Spirit staat een gemeenschapsdienst voor ogen – een dienende, lerende en zich vernieuwende overheid -, die de burger faciliteert en samen werkt. Een gemeenschapsdienst van ons allen, die ìn de samenleving staat en actief meedenkt met haar burgers in de verschillende levenssferen.

Internationale organisaties, overheden en parlementen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een eerlijke handel, voor verboden op producten welke met behulp van kinderarbeid of vormen van moderne slavernij zijn geproduceerd. Overheden hebben de verantwoordelijkheid voor productiemethoden en handel die menswaardigheid, dierenwelzijn en een gezond milieu respecteren.

Samen leven, gezin en jeugd

De essentie van ieder mens is niet cultureel bepaald, doch van geestelijke universele oorsprong. Partij voor Mens en Spirit staat voor een multi-menselijke samenleving waarbinnen er ruimte en ontplooiingskansen zijn voor een ieder. Door ons bewust te zijn van de waardevolle essentie van ieder mens is het mogelijk elkaar respectvol te waarderen, onderlinge verschillen te overstijgen en tot gemeenschappelijke oplossingen van een hogere orde te komen. Integratie betekent voor ons het helpen opbloeien van de eigenheid, van talenten en vaardigheden van individuen en groepen, opdat elk mens een gewaardeerd en volwaardig lid van onze samenleving kan zijn en zich zo kan voelen.

Partij voor Mens en Spirit heeft veel aandacht voor relaties tussen mensen onderling en tussen samenleving en gezin. Alle leeftijdsfasen hebben hun waarde en kracht en mogen een passende plaats krijgen binnen de samenleving. Kinderen ontroeren en verblijden ons. Jongeren vernieuwen ons. Volwassenen creëren voor ons. Ouderen bieden ons wijsheid.

Begeleiden, onderwijs en educatie

Effectieve, uitdagende en liefdevolle begeleiding en educatie, formeel dan wel informeel, dienen kinderen in staat te stellen tot bloei te komen en hun unieke en persoonlijke kwaliteiten en talenten te ontwikkelen. Het stimuleren van de eigen authenticiteit en bewustzijnsontwikkeling staan hierbij centraal, in samenhang met het besef deel uit te maken van een levend en sociaal geheel. Het onderwijs geeft zowel instrumenten voor het functioneren in onze samenleving als ook ruimte voor het ontwikkelen van de eigen specifieke kwaliteiten en talenten op emotioneel, sociaal, intellectueel, materieel en spiritueel terrein. Educatie dient niet eenzijdig de nadruk te leggen op mentale kennisverwerving. Zelfkennis, bewustzijnsontwikkeling, intuïtieve en sociale ontwikkeling, bezinning en zelfstandig leren denken en werken zijn van groot belang. Er dient een grote vrijheid en wettelijke ruimte te zijn om leerinhouden af te stemmen op het ontwikkelingsproces van kinderen. Verschillende typen scholen, die passen bij verschillende typen leerlingen dienen volop de ruimte te krijgen. Iedereen – kind en volwassene, leraar en leerling – dienen in de gelegenheid te worden gesteld zich te blijven doorontwikkelen. De leeromgeving moet een veilige en vertrouwde plek zijn, waar het kind zich thuis en gekend voelt. Ouders, kinderen en school werken samen aan een optimale educatie. Commercie en onderwijs worden ontvlochten.

 
Gezondheid

De westerse (reguliere) geneeskunde is praktisch en nuttig om aandoeningen van het materiële lichaam te analyseren en te herstellen. Een mens is echter méér dan alleen een optelsom van materiële delen. Een mens is een wezen met lichaam, geest en ziel. Partij voor Mens en Spirit staat voor een genees- en heelkunde vanuit een holistische visie op de mens. Vanuit die visie is preventie een eerste prioriteit. Hiervoor zijn een schoon milieu, eerlijke biologische voeding en een harmonieuze leefomgeving basisvoorwaarden. Daarnaast is er een directe gezondheidsbeïnvloedende wisselwerking tussen lichaam en geest.

De mens dient wettelijke keuzevrijheid te hebben van heelmethoden en heelmiddelen die passen bij de persoonlijke levensbeschouwing en het eigen wereld- en mensbeeld. Marktwerking, commercie en zorg gaan veelal niet samen. Partij voor Mens en Spirit wil een ontvlechting van commercie en medische zorg en onderzoek
De professionalisering van de zogenaamde alternatieve geneeskunde is een voorwaarde voor erkenning. Daartoe wordt een faculteit alternatieve geneeswijzen opgezet. Zorg dient in belangrijke mate gericht te zijn op preventie.

Milieu en Natuur

De aarde vormt een levend systeem van verbonden ecosystemen met daarin een schat aan levensvormen. Een gebalanceerde wisselwerking tussen het milieu en alles wat daarin leeft heeft een onmetelijk waarde voor de gezondheid, het welbevinden en het klimaat. Door economische groei worden natuurlijke hulpbronnen waaronder bossen, oceanen en fossiele brandstoffen uitgeput, raakt de leefomgeving van mens en dier vervuild en verdwijnt de biodiversiteit. De aardse reserves voor toekomstige generaties raken leeg.

Duurzaam beheer van de (schaarse) natuurlijke hulpbronnen is essentieel, niet alleen voor de omgeving en de biodiversiteit, maar ook voor onze basisvoorzieningen, die door deze hulpbronnen worden gevoed. Partij voor Mens en Spirit vindt dat iedere mens, nu en in de toekomst recht heeft op energievoorziening waaronder warmte, elektra en mobiliteit, een gifvrije voedselvoorziening en een veilige, schone woonomgeving. Door spaarzaamheid, efficiënt ruimtelijk ontwerp en schone energieopwekking kan duurzaamheid een praktische invulling krijgen in de ruimtelijke ordening. Het is een kerntaak van de overheid om nieuwbouwprojecten of renovatieprojecten zo energieneutraal mogelijk te laten bouwen. Het is onacceptabel dat Nederland zich uitzondert van Europese milieunormen, waardoor Nederland een van de meest vervuilde gebieden van Europa is.

Dieren hebben recht op een goede behandeling. Partij voor Mens en Spirit vindt daarom bio-industrie onacceptabel en dieronwaardig. Door allemaal minstens een dag per week vegetarisch te eten besparen we veel dierenlevens en dierenleed.

Europa en de Wereld

Partij voor Mens en Spirit is voor een Europa met samenwerking op basis van vrijwilligheid en met behoud van de eigenheid van individuele volken en bevolkingsgroepen. Steun van de burger hiervoor, alsmede het respecteren van de private levenssfeer van de individuele burger zijn belangrijke voorwaarden. Het Europa van nu heeft een te gering democratisch en transparant gehalte en is daarmee onaanvaardbaar in deze vorm. Daarnaast is Europa met name gericht op een zo goed mogelijke concurrentiepositie in de wereld. In plaats van een grote macht voor niet democratisch gekozen ministers en lobbyisten, wil Partij voor Mens en Spirit een volwaardig en krachtig Europees parlement als wetgevend, kaderstellend en controlerend gekozen orgaan met een betrokken, meedenkende en meesturende rol van de burger als partner.

Het westen is rijk geworden en blijft dit door gebruik te maken van de goedkope grondstoffen en arbeidskrachten uit andere werelddelen. Eerlijke handel, menselijkheid en een vrijwillig delen van invloed en welvaart dienen in de plaats te komen van vernietigende concurrentie en het vormen van economische en politieke machtsbolwerken, waarbij slechts een kleine groep de touwtjes in handen heeft en houdt.
Ontwikkelingssamenwerking heeft vaak afhankelijkheidsbevorderend gewerkt en hield te vaak oneerlijke systemen in stand. Ontwikkelingssamenwerking dient fundamenteel van vorm en inhoud te veranderen en zich meer te richten op het vanuit gelijkwaardigheid faciliteren van de eigenheid van lokale processen.

Onze wereld staat voor enorme uitdagingen van velerlei aard op sociaal, economisch, politiek en milieugebied. Partij voor Mens en Spirit vindt dat oplossingen slechts gevonden kunnen worden middels een ander denken, voelen en handelen via spirituele politiek en is er van overtuigd dat politieke visie en beleid ontwikkeld vanuit liefde, authenticiteit, bewustzijn, en holistisch waarnemen en denken, noodzakelijk zijn. Een politiek die het mogelijk maakt om een nieuwe, eerlijke en rechtvaardige wereld vorm te geven – gebaseerd op vrijheid en respectvolle verbondenheid -, die zich kenmerkt door respect voor alle levende wezens en duurzame voldoening voor àlle mensen.

 

Bron: Kernvisie op mensenspirit.nl/kernvisie/ en programma op mensenspirit.nl/programma/