Press "Enter" to skip to content

Nederland Lokaal

Visie van Nederland Lokaal

De initiatiefnemers zijn van mening dat Nederland Lokaal een leemte vult tussen de oude politiek met haar vastgelopen paradigma’s van sociaal, liberaal of confessioneel en allerlei afgeleide varianten. Deze leemte wordt gevuld met Nederland Lokaal (NL) dat echte nieuwe politiek is door terug te gaan naar de basis van de lokale politiek met haar menselijke maat. Het gaat om politiek vanuit en voor de lokale gemeenschappen en dus zal NL politiek bedrijven vanuit de wetenschap dat lokale partijen met twee voeten in de klei staan… en het dus ook aandurven om een echt gesprek te gaan voeren met de mensen, naar ze te luisteren, serieus te nemen wat ze zeggen. En dus letterlijk een politieke dialoog aangaan die het beleid mede bepaalt. De essentie van deze politiek, die we participatiedemocratie noemen is dat we vertrouwen in burgers zelf hebben, vertrouwen in hun kennis en capaciteiten, maar vooral ook vertrouwen in hun vermogen om door samenwerking lastige problemen en tegenstellingen op te lossen.

Standpunten Nederland Lokaal

Weet u het nog uit de traditionele ‘Vaderlandse Geschiedenis’ van de lagere school? Het Rampjaar 1672 waarin we tegelijk in oorlog raakten met Engeland en Frankrijk en ons land ”redeloos, radeloos en reddeloos” was. Niet dus: we kwamen er sterker dan ooit uit tevoorschijn. Bijvoorbeeld omdat Michiel de Ruyter op zee alles en iedereen versloeg.

Die overwinningen waren echter geen toeval. Vorig jaar verscheen een boek van een Engelse historicus over onze grootste admiraal, waarin met bewondering werd beschreven hoe op tientallen plaatsen in alle provincies de lokale scheepswerven op oorlogsproductie overschakelden. Daarmee waren de de Nederlanders in staat om veel sneller en efficienter een oorlogsvloot te bouwen dan alle andere landen.

Kortom, de beroemde verrassingsaanval van de Ruyter toen hij de Theems opvoer naar Londen, was een vroeg succes van ons vermogen tot samenwerking, het systeem dat later in termen als het ‘poldermodel’ rond de waterschappen en de ‘cooperaties’ die ons land groot maakten in de zuivelproductie, maar ook in het bankwezen. En dit voorbeeld leert ons ook dat het goed is om een keer naar je eigen land te kijken door de ogen van buitenstaanders: dat geeft meer aanleiding tot optimisme dan de Rampverhalen die alle landelijke politieke partijen op dit moment over ons uitstrooien.

Zijn er dan geen problemen in de economie en met de euro? Natuurlijk wel, net zoals er door de eeuwen heen oorlogen waren, hongersnoden, overstromingen…die we allemaal – hoe erg ze ook waren – te boven zijn gekomen. Maar dat deden we niet door als zielige juffershondjes weg te kruipen! Iets wat overigens een buitenlander ook echt idioot zou vinden, want we zijn en blijven een van de grootste economieen ter wereld, verdienen veel geld in een aantal sectoren waar we sterk in zijn en blijven en scoren ook systematisch in de top tien als het gaat om niveau van onderwijs, omvang van vrijwilligerswerk…en eenvoudigweg het gevoel behoorlijk gelukkig te zijn.

Nederland Lokaal (NL) is een platform van lokale partijen die zonder uitzondering in de afgelopen tien jaar ontstaan zijn omdat de landelijke politieke partijen er in onze gemeenten een potje van maakten. De lokale bestuurders van landelijke partijen waren – en zijn – meer met hun eigen carrieres en hobby’s bezig dan met doen waarvoor ze gekozen zijn: goed, efficient en vooral dienstbaar besturen. Maar erger nog, met hun amateurisme en hun dure projecten verspilden ze op lokaal niveau miljoenen uit de gemeentekassen…..en moeten nu dus ook hard bezuinigen op allerlei belangrijke voorzieningen voor hun inwoners.

Onze stelling in dit verkiezingsprogramma is dat het op landelijk niveau zelfs nog veel erger is. De gezamenlijke landelijke partijen hebben in de afgelopen regeerperiodes, in welke samenstelling dan ook, minstens 20 miljard euro per jaar verspild…..en zijn dus zelf degenen die vooral verantwoordelijk zijn voor het begrotingstekort. Nederland Lokaal wil daarom op landelijk niveau hetzelfde doen als in de gemeenten, waar we intussen als lokale partijen bijna een kwart van de stemmen krijgen: ophouden met verspillen, verbieden dat politici meer van (uw!) geld uitgeven dan er binnenkomt. In dit programma leest u hoe we daar over denken en hoe we dit ook waar denken te maken.

Om dat programma alvast even kort samen te vatten, Nederland Lokaal wil een beleid waarin:

  1. De overheid niet meer geld uitgeeft dan er binnenkomt….en met uw geld net zo zuinig omspringt als u in uw eigen huishouden.
  2. De uitvoering van zo veel mogelijk overheidstaken (weer) letterlijk dicht bij uw huis komt te liggen, zodat u niet meer van het bureaucratische kastje naar de digitale muur gestuurd wordt.
  3. Alle uitgaven van overheidsgeld voor burgers transparant en controleerbaar worden verantwoord.
  4. De overheid niet meer aan mensen voorschrijft wanneer ze met pensioen moeten of hoe vaak ze moeten douchen in een verpleeghuis: mensen moeten eerst de ruimte krijgen om daar samen uit te komen met flexibele oplossingen voor ieders behoeften.
  5. De overheid geen ‘hokjes’ meer maakt voor mensen met of zonder indicaties, tientallen soorten uitkeringen, etc: iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving.

En wij denken dit te kunnen realiseren via datgene wat wij participatiedemocratie noemen: wij vertrouwen op de inzet en op de kennis bij de Nederlanders zelf en op hun vermogen om samen tot zinnige oplossingen voor problemen te komen. De pendant van participatiedemocratie is het dienend bestuur, dat ondersteunt en faciliteert….in plaats van steeds meer te ‘centraliseren’, uitgaande van onvermogen en onwil bij de burgers. Wij zijn van mening dat de huidige landelijke partijen en politici zichzelf belangrijker zijn gaan vinden dan de mensen en dat daar een einde aan moet komen!

En dus is Nederland Lokaal geen ‘tegenpartij’ maar een partij die voor een nieuwe vorm van politiek. Een politiek die uitgaat van de kracht van de inwoners zelf, een politiek die niet alleen open, eerlijk en transparant communiceert met de burgers, maar ook concreet met ze samenwerkt als het gaat om de uitvoering van maatschappelijke taken.

Nederland Lokaal staat:

  1. Voor vertrouwen in burgers
  2. Voor participatie van inwoners
  3. Voor de menselijke maat en voor kleinschaligheid
  4. Voor het laten uitvoeren van zoveel mogelijk taken op lokaal niveau, dicht bij de mensen.
  5. Voor (volledige) financiele transparantie bij de besteding van belastinggeld

En vooral staat Nederland Lokaal voor het stoppen met de verspilling van geld die een gevolg is van de fatale combinatie van grootheidswaan en het slechte uitvoeren van praktische taken, waardoor de huidige politieke partijen miljarden per jaar over de balk gooien. Alleen al het een einde maken aan deze verspilling zou genoeg zijn om de begroting weer in evenwicht te brengen.

PS: Als het om Europa gaat, ligt het niet anders. Ook Europa verspilt enorme bedragen aan nodeloze subsidies en zinloze fondsen, daar moet zo snel mogelijk een einde aan gemaakt worden, dat is een voorwaarde om verder te gaan met de Europese samenwerking.

 

Bron: Verkiezingsprogramma op nederlandlokaal.info/verkiezingsprogramma en manifest op nederlandlokaal.info/manifest