Press "Enter" to skip to content

Piratenpartij

Visie van de Piratenpartij

De Piratenpartij is ontstaan uit onvrede met de huidige politiek. Wij vinden dat de politiek transparantie en inspraak mist. Tegelijkertijd zien we mogelijkheden in moderne informatie-technologieën om dit sterk te verbeteren.

Tegenwoordig kan iedereen op een makkelijke manier met elkaar communiceren. De burger is een stuk machtiger geworden, simpelweg omdat hij niet langer afhankelijk is van anderen om hem of haar te vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Iedereen kan tegenwoordig simpel informatie opzoeken en verspreiden. Mondige burgers kunnen zichzelf organiseren en hebben hier de hulp van commerciële media niet bij nodig.
De Piratenpartij vindt dat de mogelijkheden van het internet moeten worden benut om de democratie en daarmee de rechten van burgers te versterken.

Democratie door democratische praktijk

Democratie is de heerschappij van iedereen, voor iedereen. In een ideale democratie gaat het niet alleen maar om de stem van de meerderheid of om de beste lobbyisten. Democratie draait om een systeem waarin iedereen zich gehoord voelt en gehoord wordt. Hoewel Nederland behoort tot de sterkere democratieën in de wereld, liegen de cijfers er niet om; de politieke betrokkenheid van Nederlandse burgers is laag. Wij geloven dat een sterkere participatie van Nederlandse burgers in de politiek de enige manier is om een sterkere democratie te bereiken.

Ons hoofddoel is dan ook burgers een relevant en toegankelijk beïnvloedingsplatform te bieden op het reilen en zeilen van de overheid, zodat overheidsbeslissingen steeds via de bevolking lopen, in plaats van via een kleine minderheid van volksvertegenwoordigers.

Standpunten Piratenpartij

Onze zeven kernpunten:

1. Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden

Juist door te respecteren wat mensen voor zichzelf willen houden, durven mensen vrij te zijn. In een vrije samenleving is het belangrijk dat je niet bang hoeft te zijn voor wat anderen vinden van wat jij denkt of doet. (Clarke 2006) Niet alles wordt immers door je buurman, je verzekeringsmaatschappij, de overheid of je werkgever als prettig ervaren.

Omdat met de opkomst van het internet informatie steeds makkelijker te vinden en moeilijker te verwijderen is, is het belangrijk dat we de naleving van alle privacy-beschermende maatregelen aanscherpen. (Solove 2008)

Van oudsher zijn Nederlanders een volk dat rijk is aan handelsgeest. Dit heeft ons meerdere malen veel voorspoed gebracht. Deze voorspoed kwam minstens gedeeltelijk voort uit twee van onze belangrijkste kwaliteiten: een open houding naar anderen en het vermogen om te respecteren wat mensen voor zichzelf willen houden. Zo kon er een samenleving ontstaan die leunt op de zaken die ons verbinden, in plaats van op de zaken die ons scheiden.

2. Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt

In de huidige samenleving is het regelmatig nodig dat je privé-gegevens afstaat, bijvoorbeeld omdat je je ergens voor inschrijft of iets bestelt. Soms is het zelfs zo dat door gebruik te maken van een dienst er nog meer gegevens over jou bekend worden. Wanneer er niets met je gegevens gedaan wordt, is dat niet erg. Maar als jouw gegevens gebruikt worden op manieren waarvan je geen weet hebt en waarvoor je geen toestemming hebt gegeven, verlies je niet alleen een stuk privacy maar ook een stuk vrijheid. (Norberg, Horne en Horne 2007)

Ook ogenschijnlijk onschuldige informatie kan worden gebruikt voor ongewenste doeleinden. Een voorbeeld is dat een inbreker er met behulp van de gasstand achter kan komen wanneer iemand op vakantie is. Hij kan op die manier bepalen wanneer hij zijn slag kan slaan. Maar de inbreker kan bijvoorbeeld ook Facebook, Foursquare of andere sociale media gebruiken om te bekijken wanneer iemand op vakantie gaat.

Nu is dit niet het ernstigste voorbeeld, om de simpele reden dat inbrekers bestraft kunnen worden. Maar denk eens aan marketeers, die er ook wel brood in zien om zo veel mogelijk van je te weten te komen om zo succesvol mogelijk bepaalde producten aan je te kunnen verkopen. (Miyazaki en Fernandez 2005)

Het is natuurlijk niet mogelijk om te stellen dat het verboden zou moeten worden om informatie op te slaan die nodig is voor het leveren van een dienst of product. Wel is het mogelijk te verbieden dat deze informatie verkocht wordt of gebruikt wordt om (bijvoorbeeld koop-)gedrag te beïnvloeden. Het opslaan van persoonsgegevens moet zeer zorgvuldig en veilig gebeuren; alleen gegevens die nodig zijn voor het leveren van de dienst of het product dienen opgeslagen te worden. Wanneer de dienst volledig geleverd en betaald is, verdwijnt de noodzaak om persoonlijke gegevens te bewaren. Het zonder expliciete toestemming langere tijd bewaren van persoonsgegevens moet verboden worden. Het bedrijf of de instantie die de informatie bewaart zou daar ook zelf verantwoordelijk voor moeten zijn. Nalatigheid en slordigheid met deze gegevens willen we hard aanpakken. (Culnan en Armstrong 1999)

3. Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving

Burgerrechten beschermen individuele burgers tegen een willekeur van de macht. Dat is op meerdere niveaus nodig: er is sprake van een verschuiving van nationale naar Europese macht en wereldwijde overeenkomsten. Ook is er sprake van een steeds vrijere toegang tot internet en van steeds vrijere reismogelijkheden. Onder deze omstandigheden wordt het steeds belangrijker goed in het oog te houden dat burgerrechten intact blijven en nageleefd worden.

Omdat burgerrechten de belangrijkste bescherming van de burger vormen, is het nodig dat Nederland, ook in internationaal verband, de hoogst mogelijke standaard van burgerrechten verdedigt. We mogen niet toestaan dat de Nederlandse burgerrechten in het binnen- of buitenland geschaad worden.

 • Het recht op leven in een rechtstaat als fundament van democratie.
 • Het recht op privacy.
 • Het recht onschuldig te zijn totdat schuld door een onafhankelijke rechter is vastgesteld.
 • Het recht op toegang tot internet en vrije communicatie.
 • Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting.
 • Het recht niet gediscrimineerd te worden.
 • Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau.
 • Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven.

Onder het recht om in morele en fysieke integriteit te leven valt ook het zelfbeschikkingsrecht. Dit betekent dat wij onder andere op willen komen voor:

  • De keuze van de moeder om al dan niet een abortus te ondergaan.
  • Legalisering van drugsgebruik
  • Het recht om voor euthanasie te kiezen.
  • Een huwelijk is een menselijke relatie die door de overheid erkent wordt. Er mag niet gediscrimineerd worden (op sexe of anderszins) op dit recht.

4. Overheid open en inzichtelijk maken

Om een samenleving op een overzichtelijke manier te organiseren, is een overheid onmisbaar. Deze overheid heeft een bepaalde vorm van macht nodig, die in een democratie controleerbaar dient te zijn. Daarom is het belangrijk dat alles wat de overheid doet, door burgers kan worden opgevraagd en ingezien. (Piotrowski en Van Ryzin 2007) Dit recht op inzage is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Maar deze wet functioneert in de praktijk traag en beschermt de overheid te veel.

Ambtenaren die een machtspositie bekleden, dienen verantwoording af te leggen. Niet alleen aan de overheid, maar ook aan de burger. Door de ambtenaren zelf zo duidelijk identificeerbaar mogelijk te maken, weten burgers wie ze voor zich hebben en worden ambtenaren gemakkelijker aanspreekbaar op gemaakte fouten.

Met de huidige mogelijkheden van het internet is het niet meer dan logisch te eisen dat iedereen naar wens informatie moet kunnen inzien.(Brito 2007) De Piratenpartij stelt daarom voor om van openbaarheid van documentatie de standaard te maken.(Welch 2003) De WOB zal dan worden vormgegeven rondom de uitzonderingen; informatie die om specifieke redenen niet standaard vrijgegeven hoeft te worden.

Door vanuit de overheid één standaard aan te houden voor het naar buiten brengen van documentatie ontstaat de mogelijkheid om via een zogenaamde API te publiceren. Deze API kan in een opensource-omgeving opgezet worden zodat alle overheidstakken er gebruik van kunnen maken.

5. Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen

Zonder de ontelbare ideeën, ontwerpen en culturele uitingen van mensen die ons voor zijn gegaan zou onze samenleving nooit mogelijk zijn geweest. De kinderen van nu leren in een paar jaar waar onze voorouders duidenden jaren over deden.

Om al onze kennis, cultuur en vaardigheden mee te kunnen geven aan de volgende generatie is het nodig om het delen van informatie, ontwerpen en ideeën zo simpel mogelijk te maken. Auteursrecht moet zo beperkt mogelijk beschermend werken omdat met die bescherming ook uitsluiting ontstaat.(Geller 2008) Idealiter dient het auteursrecht om een investering (binnen redelijke termijn) terug te verdienen. Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel gebruik zou niet beperkt moeten worden. (Creative Commons 2006)

6. Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling

Het huidige patentsysteem maakt het steeds moeilijker om te innoveren.(Bessen en Meurer 2008) In veel gevallen wordt rechtmatigheid van patenten alleen gecontroleerd als dat via een rechter afgedwongen wordt. (Lemley 2007) Patenten dienden ooit als bescherming voor innovatie, tegenwoordig is het tegenovergestelde waar. De Piratenpartij geloof dat patenten op korte termijn zeer sterk beperkt- en op lange termijn afgeschaft dienen te worden.

7. Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen

Het merkenrecht is oorspronkelijk bedoeld om de herkenbaarheid van de producent bij de consument te verbeteren. Op deze manier kon er een basale consumentsbescherming gegarandeerd worden.(Kratzke 1991) De Piratenpartij vindt dat het merkenrecht opnieuw tot deze functie beperkt moet worden. (McGeveran 2008)

 

Bron: Verkiezingsprogramma uit perskit Piratenpartij