Press "Enter" to skip to content

PvdA

Visie van de PvdA

Na twee jaar kabinet-Rutte hebben honderdduizend mensen hun baan verloren, is het dagelijks leven voor gezinnen duurder geworden en zijn de verschillen tussen mensen, arm en rijk, autochtoon en allochtoon met opzet groter gemaakt.

Daarom moet het roer om. Nederland smacht ernaar om zijn kracht, zijn verbondenheid, en zijn optimisme weer terug te vinden. En dat kan. We kunnen samen de schouders eronder zetten om Nederland uit de recessie te werken. Die weg uit de crisis loopt via een agenda die groei, nieuwe investeringen en meer banen in evenwicht brengt met verstandig en eerlijk sociaal economisch beleid. Dat is de agenda van de PvdA.

De PvdA heeft gekozen. Voor een alternatief dat Nederland sterker en socialer maakt. Een alternatief waarbij we al het talent benutten dat ons land rijk is. Zodat we banen creëren, de motor van onze economie weer laten draaien en we de lasten eerlijk delen. Wij kiezen voor een sterker en socialer Nederland. Want alleen zo stomen we ons land klaar voor de toekomst.

Standpunten PvdA

1. Onze keuzes voor  een sterke economie

We hebben groei en banen nodig voor een sterkere economie en een uitweg uit de crisis. We richten ons op versterking van de reële economie. ‘Made in Holland’ moet op veel meer producten en innovaties komen te staan. We bezuinigen de economie niet kapot, maar kiezen voor een beleid dat zicht biedt op een structureel begrotingsevenwicht in 2017. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • Een eerlijke verdeling van de rekening naar draagkracht.
 • Banken mogen geen risicovolle avonturen aangaan met geld van spaarders.
 • We stimuleren de bouw door fiscale maatregelen.

2. Onze keuzes voor goed onderwijs

Onderwijs is cruciaal voor de kansen van kinderen. We hebben de ambitie om tot de beste vijf landen van de wereld op onderwijsgebied te horen. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • We investeren in goede leraren, geen nullijn dus.
 • Geen langstudeerboete.
 • Bezuinigingen op passend en speciaal onderwijs gaan van tafel.

 3. Onze keuzes voor meedoen

In Nederland telt iedereen mee, los van afkomst, religie, etniciteit of seksuele geaardheid. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • We pakken armoede onder kinderen aan.
 • Geen enkele trouwambtenaar mag weigeren een homostel te trouwen.
 • In Nederland gewortelde kinderen van asielzoekers en alleenstaande minderjarige asielzoekers zetten we niet uit.

4. Onze keuzes voor wonen

Een goed en betaalbaar huis in een leuke wijk moet weer voor iedereen weggelegd zijn. Ook voor jongeren en starters. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • De hypotheekrenteaftrek wordt eerlijk hervormd: Vanaf 2013 wordt het maximale tarief van 52% waartegen men nu kan aftrekken stapsgewijs verlaagd naar een voor ieder gelijk aftrektarief van 30%.
 • We schaffen de overdrachtsbelasting voor starters af. Voor alle andere kopers verlagen we deze naar 2%.
 • We willen geld vrij maken voor een stads- en dorpsvernieuwingfonds om te kunnen blijven werken aan veilige en leefbare buurten.

5. Onze keuzes voor de zorg

Niet langer bepalen marktwerking en concurrentie de inrichting van de zorg. Zorg hoort dichtbij mensen te staan en zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een kleine portemonnee. Voor ons zijn zorginstellingen geen winstgerichte bedrijven, maar maatschappelijke organisaties. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • We behouden de inzet van het persoonsgebonden budget (pgb).
 • De eigen bijdrage voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) draaien we terug
 • Inkomensafhankelijke premie voor het basispakket en inkomensafhankelijke eigen bijdrages en eigen risico.

6. Onze keuzes voor Europa

De PvdA staat voor een Europa dat banen schept, goede werkomstandigheden afdwingt en een fatsoenlijk salaris voor iedereen garandeert. Een Europa waarin we onze identiteit behouden en waarin we solidair zijn met elkaar. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • We werken aan een Europese agenda van groei en banen.
 • Er komt een Europees bankentoezicht.
 • Meer democratie in Europa. Zo moet de samenstelling van de Europese Commissie een afspiegeling van de uitslag van de Europese verkiezingen zijn.

7. Onze keuzes voor arbeid

De PvdA streeft naar volledige werkgelegenheid, met fatsoenlijke bescherming van werknemers. Flexibele werknemers, zzp’ers, jongeren en ouderen, mensen met een handicap: al die mensen verdienen een kans op de arbeidsmarkt. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • We breiden de stagemogelijkheden voor jongeren uit.
 • Grote en middelgrote bedrijven worden bij wet verplicht vijf procent arbeidsgehandicapten en (oud) langdurig werklozen in dienst te hebben.
 • Meer zekerheid voor flexwerkers.

8. Onze keuzes voor cultuur

Nederland is groot in kunst en cultuur. Dit biedt geweldige mogelijkheden tot leren en begrijpen, tot verheffen en ontplooien. Ook de economische betekenis van de culturele sector is onomstreden. Daarom is een actieve overheidspolitiek op het gebied van kunst en cultuur cruciaal. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • We draaien de BTW-verhoging voor podium- en beeldende kunsten definitief terug.
 • We blijven de Cultuurkaart voor jongeren ondersteunen.
 • We willen dat regionale omroepen behouden blijven.

9. Onze keuzes voor sport

Sport verbroedert. Het leert jonge kinderen spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. En sporten is gezond. Het is daarom van groot belang dat zoveel mogelijk mensen sporten. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • Bij het inrichten van nieuwe wijken wordt drie procent van de ruimte voor sport en spel gereserveerd.
 • Gehandicaptensport wordt voor iedereen met een beperking aangeboden in de buurt.
 • We zorgen ervoor dat arme kinderen ook kunnen sporten en alle basisschoolleerlingen hebben recht op gymnastiekles van een vakdocent.

10. Onze keuzes voor natuur en duurzaamheid

Duurzaamheid biedt kansen op groei, nieuwe banen en innovatie. Wij kunnen wereldspeler zijn op het gebied van duurzame energie. De PvdA streeft ernaar dat Nederland in 2050 een 100% duurzame energieproductie heeft. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • We stellen energieopwekking voor eigen gebruik vrij van energiebelasting.
 • Zonnepanelen worden vanaf 2015 verplicht voor nieuwbouwwoningen.
 • Er komt een nieuwe Wet Mooi Nederland. Deze wet beschermt zowel natuurgebieden als planten en diersoorten.

11. Onze keuzes voor een solidaire wereld

De PvdA wil dat Nederland internationaal weer een voortrekkersrol gaat spelen. Met nieuwe energie gaan wij ons inzetten voor een solidaire wereld. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • We houden ons aan de internationale afspraak om 0,7 procent van het binnenlands product te besteden aan Internationale Samenwerking.
 • Nederland neemt het voortouw voor een wereldwijde voedsel- en landbouwstrategie die speculatie tegengaat en zorgt voor een goede voedselvoorziening voor de wereldbevolking.

12. Onze keuzes voor een veilig Nederland

Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. Een veilige buurt is een voorwaarde voor ondernemers om vrij te kunnen ondernemen, voor kinderen om te kunnen spelen, voor burgers om te leven en voor homo’s om te kunnen wonen. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • Politie op straat moet meer verdienen dan de politie-werknemers in de eerste twee managementlagen.
 • De politie moet zich bezig houden met ernstige overlast en criminaliteit en niet door de politiek belast worden met illegalenquota’s en caviapolitie.
 • De wietteelt willen we reguleren en coffeeshops behandelen als horecabedrijf. Weg met de wietpas, dat is een schijnoplossing.

13. Onze keuzes voor democratie en bestuur

Wij streven naar een sterke samenleving en een sterke democratie. Mensen moeten meer invloed krijgen op onze publieke voorzieningen. Enkele maatregelen die de PvdA voorstelt:

 • We zijn voorstander van een correctief referendum.
 • De overheid geeft als werkgever het goede voorbeeld. Zij biedt plaats aan arbeidsgehandicapten, bevordert diversiteit en hanteert sociale normen bij aanbestedingen.

Voor meer, zie: pvda.nl/verkiezingen

 

Bron: Redactie PvdA