Press "Enter" to skip to content

PvdD

Visie van de Partij voor de Dieren

We zijn geen aanbieders van schijnzekerheden. Het CPB heeft zelf aangegeven dat het instituut te vergelijken valt met het KNMI dat er ook niet op aangekeken wordt wanneer de weersvoorspellingen over drie dagen niet correct blijken te zijn. Hoe serieus kan je het nemen als je het weer voorspelt voor over twintig jaar? Want daar gaan die doorberekeningen over. De Partij voor de Dieren staat voor een radicale koerswijziging, gebaseerd op de gedachte dat economische groei niet de oplossing van de crises zal zijn, maar de oorzaak ervan is. Die gedachte is niet inpasbaar in de modellen van het CPB.

Niet onzekere cijfers moeten voorop staan, maar een visie op de toekomst. En een van de belangrijke speerpunten van de Partij voor de Dieren is dat we niet door kunnen gaan met ‘business as usual’. Banken spekken, onze pensioengelden in een bodemloze put van Brussel storten. Er is grote behoefte aan een ander economisch systeem, waarbij niet meer en meer groei en meer consumeren voorop staan, maar waarin de eerlijke verdeling van schaarse grondstoffen, goederen en diensten centraal staat in plaats van geld. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat we duurzame banen krijgen, waarmee we ook met respect voor de aarde de juiste producten kunnen produceren. Terugkeer naar de reële economie, zonder zeepbellen en luchtkastelen in de vorm van ondoorzichtige financiële producten . Geld kan niet groeien uit geld, groei behoort een reële basis te hebben. Economische groei heeft ons eigenlijk alleen maar armer gemaakt. Het lijkt er op korte termijn op dat je meer geld krijgt en dat je je dus gelukkiger voelt. Maar die kijk is zeer beperkt, omdat de aarde uitgeput raakt. Er is een ecologisch begrotingstekort van meer dan 30% , we consumeren meer dan de aarde kan leveren. Dit jaar was de hernieuwbare grondstoffenvoorraad op 22 augustus opgebruikt, zodat we sindsdien op de pof leven van toekomstige generaties.

Wij willen alle partijen inspireren om groener te zijn, mededogen en duurzaamheid centraal te stellen.

Standpunten Partij voor de Dieren

Gezonde landbouw, duurzaam voedsel

Landbouw is geen industrie en dieren zijn geen machines. Gezonde landbouw is gifvrij, regionaal, wordt bedreven met respect voor dieren en levert de boer een goed inkomen op. Een plantaardiger voedingspatroon is de belangrijkste stap naar een duurzame wereld waarin iedereen te eten heeft.

Duurzaam voedsel

Voedsel is een eerste levensbehoefte, maar wordt meer en meer behandeld als een wegwerpproduct. Gaven we in de jaren zeventig nog 30% van ons inkomen uit aan voedsel, nu is dat nog maar 12%. de afstand tussen boer en burger is door de voortgaande schaalvergroting en het invliegen van voedsel vanuit de hele wereld ongezond groot geworden. De partij voor de dieren vecht voor de waarde van voedsel en een radicale omslag in het landbouwbeleid. Mes en vork zijn de belangrijkste wapens in de strijd tegen dierenleed, klimaatverandering, honger en biodiversiteitsverlies.

Veehouderij

De intensieve veehouderij laat diepe sporen na in ons land, zoals gezondheidsproblemen, verlies van biodiversiteit en drinkwatervervuiling. Voor de kiloknaller worden varkens, kippen, koeien, konijnen en geiten in de vee-industrie opgefokt en opgehokt, mishandeld en ziek gemaakt. Nederland is door de emissies van de vee-industrie de grootste ammoniakvervuiler van Europa. De productie van vlees is bovendien zeer inefficiënt: voor één kilo biefstuk is vijfentwintig kilo voer en 15.000 liter water nodig. De partij voor de dieren is van mening dat er een einde moet komen aan de vee-industrie. Minder dieren betekent minder problemen voor natuur, milieu, mens en dierenwelzijn.

Visserij

De Europese visserij is verantwoordelijk voor de structurele overbevissing van visbestanden in de Europese wateren. Maar liefst 88% van de vissoorten is overbevist en 30% kan zich waarschijnlijk al niet meer herstellen. Nederland heeft een belangrijk aandeel in deze verwoesting. De grootste trawlers zijn in Nederlandse handen en onze grote boomkorvloot verandert de zeebodem in een levenloze vlakte. Viskwekerijen lossen dit probleem niet op: veel gekweekte vissen worden gevoerd met wild gevangen vis.

Groenten, granen en fruit

Groenten, granen en fruit zijn de basis van een gezonde voeding. De plantaardige voedselteelt moet de basis worden van de Nederlandse landbouw. De partij voor de dieren is voor het stimuleren van deze sector door de overheid. Maar ook hier is een omslag naar duurzame productiewijzen noodzakelijk. Op dit moment is de teelt van groenten en fruit in ons land nog in grote mate afhankelijk van fossiele grondstoffen (kunstmest) en chemische middelen. Het hoge gebruik van bestrijdingsmiddelen brengt de biodiversiteit veel schade toe en vormt een bedreiging voor de winning van ons drinkwater. Voor insecten en vogels is het in ons land steeds moeilijker om voldoende voedsel te vinden op het platteland, door monoculturen en het gebrek aan akkerranden. de partij voor de dieren wil daarom naar een duurzame landbouw toe.

Genetische manipulatie en klonen

Genetische manipulatie tast de integriteit aan van planten en dieren. Ook vormt deze techniek een groot risico voor mensen, dieren en de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren wijst genetische manipulatie af, en maakt zich sterk voor een gentechvrij Europa.

Ruimte voor natuur

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het meest waardevolle dat we hebben. Natuur heeft een eigen waarde en verdient alleen daarom al zorgvuldige bescherming. De soortenrijkdom in de oceanen en op het land vormt bovendien de basis van ons bestaan. zonder gezonde oceanen en gezonde wouden is er geen schone lucht om in te ademen. Zonder biodiversiteit hebben we geen gezonde bodem om ons voedsel op te verbouwen. de natuur is van ons allemaal. Het is daarom onze plicht om te zorgen voor behoud en herstel van een gezonde leefomgeving.

Natuurgebieden

De natuur in Nederland bestaat uit grotere en kleinere geïsoleerde gebieden. Door deze versnippering staan soorten onder druk en kost het beheer om deze soorten en natuurgebieden te behoeden voor hun ondergang steeds meer geld. Toch blijft de vernietiging van natuur doorgaan en kiezen alle andere partijen steeds weer voor het opofferen van natuur aan andere belangen zoals asfalt, kantoren en kolencentrales. De Partij voor de Dieren doet daar niet aan mee. Natuur is geen luxe, maar noodzakelijk voor het bestaan. Nederland heeft méér natuur nodig in plaats van minder.

Binnen de draagkracht van de aarde

Onze planeet voorziet de mens in alles wat hij nodig heeft: voedsel, grondstoffen, schoon water en schone lucht. Door hier zuinig mee om te gaan en vervuiling te voorkomen, blijft er ook voldoende over voor generaties na ons. Alleen door het voeren van een krachtig milieubeleid en ons consumptiegedrag aan te passen, kunnen we binnen de draagkracht van de aarde blijven.

Klimaat en milieu

De Partij voor de Dieren wil dat de overheid kaders stelt waarbinnen verantwoorde productie en consumptie mogelijk is. we willen dat Nederland, samen met andere Europese landen, een werkelijke voorloper wordt in de wereldwijde opdracht om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius.

Leven met dieren

Nederlanders leven met dieren. In bijna de helft van de huishoudens is een kat of hond onderdeel van het gezin. Daar blijft het echter niet bij. Ook kangoeroes, kaaimannen en kerkuilen worden verkocht als huisdier. In totaal zijn er op dit moment zo´n 28 miljoen huisdieren in ons land. Dit zijn levende wezens; geen hebbeding, speelgoed of accessoire. Huisdieren verdienen daarom bescherming. Dat begint bij het respecteren van de intrinsieke waarde en de eigen aard en behoeften van het dier.

Houden van huisdieren

In Nederland mag je bijna iedere diersoort houden die je kunt bedenken. Tropische vogels, de wasbeerhond, de brulkikker, de struisvogel of leguanen; de lijst is eindeloos. Hoewel iedereen begrijpt dat veel dieren naar hun aard en behoeften niet geschikt zijn om gehouden te worden als huisdier, grijpt de overheid nog steeds niet in. En de paar regels die er zijn worden op grote schaal omzeild, want de handel in (wilde) dieren levert veel geld op, vooral ook in het illegale circuit. De Partij voor de Dieren wil dat het aantal diersoorten dat gehouden mag worden als huisdier sterk wordt beperkt.

Grenzen aan diergebruik

Dieren zijn levende wezens, geen producten of middelen tot menselijk vermaak. Dieren hebben een waarde in en voor zichzelf. Met het gevoel, bewustzijn en de eigen belangen van dieren moet ten volle rekening worden gehouden. We vinden kortom dat dieren niet zomaar voor alle doeleinden mogen worden gebruikt.

De Partij voor de Dieren wil af van het automatisme dat dieren voor alle doelen mogen worden ingezet. Vermaak, sport en mode zijn geen goede redenen om dieren te verwonden of anderszins

aan te tasten in hun welzijn. Dieren zijn geen gebruiksvoorwerpen. Voordat dieren worden gebruikt moet eerst worden afgewogen of het doel gerechtvaardigd is.

Internationaal samenwerken

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Ons handelen mag de problemen elders in de wereld niet vergroten. Mededogen en duurzaamheid moeten richtinggevend zijn in het buitenlandbeleid. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger en geweld is voor ons vanzelfsprekend. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd.

Ontwikkelingslanden

De westerse overconsumptie ondermijnt de draagkracht van de aarde en de positie van mensen in arme gebieden in de wereld. Zij worden het eerst en het hardst geraakt door uitputting van natuurlijke hulpbronnen, droogte en overstromingen. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland en Europa investeren in effectieve oplossingen. Duurzaamheid, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijke behandeling van mannen en vrouwen zijn daarbij de speerpunten. We trekken 1% van het BNP uit voor ontwikkelingssamenwerking, 40% meer dan enige andere partij.

Een betrouwbare overheid

Een goed functionerende overheid is open, transparant en toegankelijk en biedt gelijke kansen voor iedereen. Zij ontwerpt en controleert wetgeving en geeft zelf het goede voorbeeld bij de naleving daarvan. Daarnaast is zij beheerder van maatschappelijke voorzieningen die essentieel zijn voor een goed functionerende samenleving. Een nadrukkelijke scheiding van kerk en staat zorgt ervoor dat levensbeschouwelijke overtuigingen niet van overheidswege worden opgelegd.

De Partij voor de Dieren vindt dat commerciële motieven geen rol mogen spelen bij publieke diensten die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Er is een fundamentele herbezinning nodig op de verhouding tussen overheid, markt en toezicht. Hierbij moeten we ons realiseren dat de overheid geen bedrijf is. Niet de cijfers, maar zorgvuldigheid, zeggenschap, dienstbaarheid, transparantie en effectiviteit moeten centraal staan in de publieke sector. We hebben een actieve overheid nodig die de publieke zeggenschap herstelt over taken als zorg, onderwijs en huisvesting. Tegelijkertijd moet de overheid ook selectief zijn en ruimte aan mensen geven om zelf actief te zijn.

De economische crisis als kans

Economie hoort te gaan over wat we ons kunnen veroorloven. In financiële zin, maar ook in termen van milieugebruiksruimte, tegenover mensen in arme landen, tegenover de zwakkeren in onze samenleving, tegenover komende generaties en tegenover dieren, natuur en milieu. De ontsporing van het consumentisme, de bankencrisis, de eurocrisis en de doorgeschoten privatisering van nutsfuncties vormen aanleiding voor een herbezinning.

De Partij voor de Dieren wil naar een samenleving waar vervuilers betalen voor de maatschappelijke problemen die ze veroorzaken en waar een duurzame keuze wordt beloond. Een samenleving waar men werkt om te leven, niet andersom. Waar banken en woningcorporaties ten dienste staan van mensen.

Economische transitie

De Partij voor de Dieren pleit voor een duurzame en solidaire economie die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de mogelijkheden voor toekomstige generaties in gevaar te brengen. De natuurlijke hulpbronnen moeten eerlijk worden verdeeld, waarbij we voldoende overlaten voor mensen elders op de wereld en voor komende generaties.

 

Bron: Campagneteam PvdD. Zie meer op partijvoordedieren.nl/partijprogrammas.