Press "Enter" to skip to content

SOPN

Visie van SOPN

De SOPN heeft genoeg van de “oude” politiek en wil een algehele verandering. De opvattingen, verwoord in het partijprogramma, zijn niet zomaar ontstaan! Uit vele discussies en fora zijn de opvattingen samengekomen in een programma die een ultieme weergave is van de wensen uit de samenleving.

En toch zijn de standpunten logisch. Het zijn geen afwijkende, ver van de maatschappij afstaande opvattingen.  De basis van SOPN vormt zich door:

 • een onvoorwaardelijk basisinkomen,
 • vrijheid van leven en ondernemen voor iedereen zonder onnodige beperkingen,
 • democratische besluitvorming van onderaf.

Daarbij wil de SOPN een natuurzuivere samenleving. Omdat onnatuurlijke inmenging de natuur in zijn geheel verstoord en daarmee de leefbaarheid voor ons allemaal op het spel zet. Dus een betere, effectievere en minder belastende landbouw, een betaalbaar en effectief gezondheidsbeleid. Zo mogelijk met natuurzuivere middelen. Waarom kan dat in China en India wel en wordt dat in de westerse samenleving belemmerd? Vanwege een onevenredig groot economisch belang.

SOPN heeft haar opvattingen verwoord in een zeer gedetailleerd partijprogramma. Toch is SOPN veel meer een participatiebeweging. Want dat is wat werkelijk belangrijk is: participatie van de hele samenleving op basis van evenwaardigheid. SOPN vindt dat de tijd van verandering nu is aangebroken. En streeft naar een sociaal stabiele samenleving, een onbelemmerde en zeer concurrerende, vrije ondernemende maatschappij, gebaseerd op de ultieme democratie, participatie van onderaf.

Sociaal, Liberaal, Democratisch. SOPN streeft een nieuwe samenleving na: een SOLIDE samenleving. Die klaar is voor de 21e eeuw.

Standpunten SOPN

SOPN http://www.sopn.nl/ is een echte nieuwkomer in het Nederlandse politieke landschap. Ontstaan uit onvrede over de media, de uiteenvallende samenleving, het gebrek aan openheid door achterkamerbesluiten, het ontbreken van raakvlakken en verbinding met de samenleving en de verspilling en aantasting van onze wereld, alleen om geldelijk gewin, macht en controle. SOPN staat voor Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland.

Maar SOPN is geen protestpartij. We willen niet zo nodig zeggen dat anderen het fout doen. We zeggen liever datgene wat goed is. Vanuit de echte behoefte uit de samenleving, de onderlinge samenhang, de volledige openheid,  de democratische participatie door onze samenleving en het nastreven van natuurzuivere landbouw, energieopwekking, gezondheidsbevordering, bankieren.

Maar zolang nog sprake is van het verdoezelen van onbehoorlijke zaken, zal SOPN klokkenluiders een volwaardig platvorm geven om de misstanden openlijk aan de kaak te stellen.

De uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het SOPN-partijprogramma zijn:

 •  De Universele Verklaringen van de Rechten van de Mens. Omdat de mens in de ogen van SOPN evenwaardig is, zonder uitzondering.
 • Respect voor alle zienswijzen. Omdat SOPN vindt dat alle zienswijzen naast elkaar kunnen en mogen bestaan. SOPN wil onnodige beperking en beschadiging door tunnelvisie voorkomen.
 • Eigen verantwoordelijkheid. SOPN wil mensen stimuleren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. En tevens daardoor hulpbehoevenden en kinderen niet aan hun lot over te laten.
 • Voorkoming van ineenstorting. De oude politiek ziet niet onder ogen dat voortzetting van het huidige beleid leidt tot financiële en economische ineenstorting. SOPN wil het roer radicaal omgooien om het tij te keren. En komt met ingrijpende beleidswijzigingen.
 • Locale verbondenheid. SOPN wil de leefbaarheid vergroten en de samenleving veerkrachtiger maken door locale bedrijvigheid te bevorderen.
 • Nationalisering van nutsfuncties. De privatisering van nutsfuncties heeft geleid tot minder kwaliteit van de dienstverlening en hogere kosten voor de consument. De nutsvoorzieningen zijn voorzieningen voor iedereen. Deze voorzieningen moeten weer ten dienste komen van de bevolking.

SOPN heeft in haar Partijprogramma  http://www.sopn.nl/partijprogramma/183-sopn-partijprogramma-versie-3.html haar prioriteiten voor beleidswijziging benoemd:

  • Invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedere Nederlander. Dit basisinkomen  http://www.sopn.nl/economie/128-themaeconomie.html is toereikend om in de basisvoorzieningen voor wonen, leven, voeding, kleding te voorzien. Basisinkomen is niet alleen een sociaal aspect, maar nog meer van maatschappelijk belang. Alle daarmee samenhangende uitkeringsinstanties  zoals UWV, Ziektewet, AOW vervallen. Daarmee zal de bureaucratie fors afnemen (SOPN denkt aan 40-50%), vervalt de deprimerende afhankelijkheid en herstelt de individuele vrijheid.
  • Gratis standaard openbaar vervoer. Daardoor de mobiliteit aanzienlijk wordt vergroot.
  • Gratis standaard internetdiensten. SOPN wil vrije informatie-uitwisseling voor iedereen.
  • Gratis standaard telefoondiensten. SOPN wil onbelemmerde onderlinge communicatie bevorderen.
  • Gratis standaard postdiensten. SOPN ziet ook post als een nutsvoorziening.
  • Stopzetten van de financiering van onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten. SOPN wil voor iedere Nederlander een ontwikkelingsbudget. Te benutten naar eigen keuze en timing, aan te wenden voor de financiering van de persoonlijke ontwikkeling. Leerplicht wordt vervangen door Ontwikkelingsrecht. Ook zal Bureau Jeugdzorg overbodig zijn. http://www.sopn.nl/onderwijs/106-thema-onderwijs.html
  • Monetaire stabiliteit. SOPN wil het huidige financiële stelsel vervangen door een rentevrij munt. De internationale transacties kunnen in Euro’s worden uitgevoerd.
  • Nationaliseren van (de nutsvoorzieningen van) banken. In navolging van IJsland wil SOPN dat Nederland het schuldenprobleem door banken laten oplossen en niet door de burgers.
  • Wegwerken van de staatsschuld. SOPN wil een onderzoek naar de oorzaak van de huidige schuldencrisis en de veroorzakers veroordelen. Omdat SOPN van mening is dat huidige schuldencrisis leidt tot de huidige onrechtmatige machtsverhouding en de ondemocratische controle. SOPN wil een schuldenvrij Nederland en schuldenvrije Nederlanders.
  • Maximaliseren van burgerparticipatie. SOPN streeft naar 100% openheid http://www.sopn.nl/media/109-thema-media.html en 100% participatie. Een meer coöperatieve samenleving met besluitvorming van onderaf. http://www.sopn.nl/rechtspraak/129-themarecht.html
  • Gelijkstelling van alle organisaties. Daardoor zullen tegemoetkomingen vervallen.
  • Fundamentele verandering van het belastingstelsel. De omzetbelasting (BTW) vervalt. De winstbelasting en de loonbelasting worden voor alle bedrijven en particulieren gelijkgesteld en 25% bedragen. Schenkings- en erfbelasting en Vermogensheffing worden heroverwogen.
  • Wegenbelasting op basis van gereden kilometers. BPM wordt afgeschaft. De overheid distribueert brandstoffen. Ontwikkeling van Natuurzuivere transporttechnologie krijgt de hoogste prioriteit.
  • Afschaffen van alle subsidies. Door het basisinkomen en de nutsvoorzieningen zijn aanvullende vergoedingen niet meer nodig.
  • Opheffen zorgverzekeringswet 2006. SOPN wil af van de monopolie op slechts één visie op ziektebestrijding en wil ruim baan voor alle effectieve visies op gezondheidsbevordering. Vergoedingen van medicaties dienen reëel te zijn en verstrekking op basis van effectieve werking. Octrooien en patenten belemmeren de gezondheidsbevordering en zijn niet geoorloofd.
  • Belangenverstrengeling worden getoetst en zijn niet toegestaan.
  • Geen etikettering van mensen. Verbod op stigmatiserende systemen en ruimte voor de uniciteit van de mens.
  • Herziening van alle opsluitingen. SOPN wil hertoetsing van rechtmatigheid vanwege onwetendheid, onkunde of onzuivere motieven.
  • Respect voor alle planten en dieren. De gehele agrarische sector wordt opnieuw ingevuld vanuit natuurzuiverheid inclusief het welzijn van flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van Calcium Carbonaat in plaats van stikstof.
  • Verbeteren van de voedingskwaliteit. Verbod op produceren, verhandelen en verwerken van genetisch gemanipuleerde voeding. Invoering van een afremmingsbelasting op laagwaardige en schadelijke voedingsmiddelen. http://www.sopn.nl/gezondheidszorg/104-thema-gezondheid.html
  • Reguleren van hennepteelt. Hennep is een zeer veelzijdige grondstof. Tevens is hennep of cannabis een uiterst geneeskrachtige plant. Cannabis kan op gelijke wijze als alcohol en sigaretten worden behandeld.
  • Opheffen van huidige vorm van publieke omroepen. SOPN wil een reclamevrije volksomroep met een informatieve, onpartijdige functie.
  • Opheffen van pensioenfondsen. Door het basis inkomen is de pensioenopbouw niet meer nodig. Pensioenen worden omgezet naar de rentevrije munteenheid en komen beschikbaar.
  • Onteigening van alle percelen. Eigendomsrecht wordt een gebruiksrecht. Exploitatie van grondstoffen worden genationaliseerd en zo mogelijk snel afgebouwd.
 • Schadeloos stellen van woningeigenaren. Wonen wordt een grondrecht. Door het gewijzigde financiële en fiscale systeem wordt de waarde anders vastgesteld. Een nader vast te stellen regeling verrekent de waarde en de woningen worden uiteindelijk hypotheekvrij.
 • Betere benutting van gebouwen. Leegstaande gebouwen worden herbestemd. Inbreiding en eventuele nieuwbouw zal organisch op natuurzuivere wijze en naar behoefte plaats vinden.
 • Geen wegwerpcultuur. Afvalloze productieprocessen worden gestimuleerd, verpakkingen herzien, levensduur verlengd en alles dient volledig recyclebaar te zijn.
 • Bestuurlijke vernieuwing. Door de samenleving van onderaf te organiseren zijn traditionele benoemingen en bestuurslagen, zoals de Eerste Kamer, overbodig.
 • Internationale ontkoppeling. SOPN wil een autonoom en soeverein Nederland en trekt zich daarom terug uit de huidige economische samenwerking van Europa. Hulp aan andere landen zal alleen nog in natura plaatsvinden.
 • Militaire herzieningen. De militaire functie zal veranderen en de thans gebruikte gebieden worden weer aan de natuur gegeven.
 • Verbeteren van de luchtkwaliteit. Er komt een algeheel verbod op het uitsproeien van chemicaliën. Ook andere luchtvervuilers zijn strafbaar. Zwaar vervuilende motorvoertuigen zullen afdoende maatregelen moeten nemen of worden in Nederland verboden.
 • Verbeteren van de waterkwaliteit. Water is een nutsvoorziening en wordt genationaliseerd. De kwaliteit van water wordt verbeterd door grondige, aanvullende, energetische zuiveringstechnieken. Water wordt weer fluoridevrij worden vitalisatietechnieken toegepast.
 • Natuurzuivere omgeving. Onnatuurlijke electromagnetische straling worden door SOPN onderkend en passende maatregelen getroffen. De ecologische hoofdstructuur wordt voltooid en biodiversiteit op natuurlijke wijze vergroot. Met innovatieve saneringstechnieken die het natuurherstellend vermogen activeren wordt milieuvervuiling aangepakt.
 • Verbod op onnatuurlijke bestrijdingsmiddelen. http://www.sopn.nl/milieu/105-thema-natuur-landbouw-a-milieu.html
 • Stimulering van mineralen in plaats van (kunst-)mest  
 • Informatieve overheid. SOPN wil 100% openheid.
 • Innovatieve overheid. Wetenschap en technologie komen weer volledig in dienst te staan van de mensheid. Patenten, octrooien en alle overige belemmeringen komen te vervallen. Achterhouden van innovatieve kennis en technologie wordt beschouwd als ernstige misdaad tegen de menselijkheid. http://www.sopn.nl/wetenschap/130-themawetenschap.html
 • Natuurzuivere energieopwekking. Elektrische en wordt zoveel mogelijk regionaal opgewekt en benut. Kernenergie in de huidige vorm wordt verboden. http://www.sopn.nl/energie/107-thema-energie.html
 • Afschaffing van doorgeschoten wet- en regelgeving. Alleen wet- en regelgeving naar nut en noodzaak blijven van kracht.
 • Kiesrecht op basis van woonplaats. Iedereen die woonachtig is in Nederland krijgt stemrecht.
 • Parlementaire enquête naar misstanden in het publieke domein. Op het gebied van justitie, zorg, onderwijs en voorlichting wordt onderzocht of sprake is van onoorbare praktijken.
 • Onderzoek naar misstanden. Op het gebied van gezondheidsschade, doelbewuste misleiding en achterhouden van essentiële informatie dient te worden onderzocht of door betrokkenen willens en wetens is meegewerkt aan deze misstanden.
 • Onderzoek naar samenvoegen van Vlaanderen en Nederland. SOPN is voorstander van samenvoeging als een begin van een landsgrenzenloze planeet.
 • Geen bezuinigingen en prijsverhogingen. Via bovenstaande beleidswijzigingen ontstaat een stabiele, solide samenleving met een waardevaste valuta. SOPN streeft met voornoemde beleidswijzigingen zingeving, harmonie en respect na.

Wat maakt de SOPN anders?

SOPN is geen gewone politieke partij. Politiek betekent namelijk al heel erg lang vriendjespolitiek, achterkamertjespolitiek en vooral struisvogelpolitiek. Daar moet de SOPN niets van hebben! De SOPN is een Volksbeweging voor Vrijheid, Vitaliteit en Verbondenheid.

http://www.sopn.nl/over-sopn/208-wat-maakt-de-sopn-anders.html

 

Bron: Communicatieafdeling SOPN