Press "Enter" to skip to content

SP

Visie van de SP

Nederland is een mooi land, met geweldige mogelijkheden. En volop kansen voor een mooie toekomst. Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Over hun baan, over de toekomst van hun kinderen. Over de samenleving waarin we leven en hoe we omgaan met elkaar. De economische crisis heeft veel onzekerheid gebracht. De afgelopen jaren hebben veel mensen het vertrouwen verloren. In bestuurders en bankiers, politici en managers – en in elkaar. De rechtse politiek van ‘meer markt en eigen verantwoordelijkheid’ heeft de economie in zwaar weer gebracht, de sociale zekerheid uitgehold en de tweedeling in ons land vergroot. Egoïsme en zelfverrijking worden beloond, omkijken naar een ander en zorgen voor elkaar worden steeds moeilijker gemaakt. Dat bedreigt de samenhang in onze samenleving.

De huidige crisis is geen natuurramp, maar het gevolg van politieke keuzes. Van bange politici, die geen verantwoordelijkheid durfden te nemen en hoopten dat de markt voor hen alle problemen zou oplossen. Ons rijke land is door onverantwoord gedrag van bankiers, beleggers en bestuurders in grote problemen gekomen. Mensen met de minste schuld aan de crisis dreigen nu de rekening te moeten betalen. Werknemers en kleine zelfstandigen, jongeren en studenten, ouderen en zieken. Zij leveren in, terwijl degenen die de economie lieten ontsporen grotendeels buiten schot blijven. Zij gunnen elkaar belachelijke salarissen, bizarre bonussen en woekerwinsten, terwijl burgers niet eens meer weten of hun geld nog wel veilig is, hun baan blijft bestaan en er straks nog pensioen voor hen is. Maar het kan ook anders. Als u dat wilt.

Standpunten SP

Innovatie en economische groei

Naast doordachte bezuinigingen, om de staatskas op orde te krijgen, gaan we al in 2013 drie miljard euro extra investeren in onze economie. In het onderhoud van woningen en scholen, wegen en spoorwegen. Door kantoorpanden om te bouwen tot woonruimte en woningen te bouwen die energiezuiniger zijn. Deze investeringen zijn goed voor het het midden- en kleinbedrijf. Ook nemen we maatregelen om de sociale zekerheid en rechtsbescherming van MKB-bedrijven en ZZP-ers te verbeteren. Een Nationale Investeringsbank verzekert dat de industrie, maar ook kleine bedrijven, meer kunnen investeren. En we zorgen dat internet – steeds belangrijker in onze samenleving – voor iedereen toegankelijk blijft en de privacy op het net wordt gewaarborgd.

Uw land, uw keuze

Burgers moeten meer te zeggen krijgen over de inrichting van onze samenleving. We stoppen daarom met de uitverkoop van publieke diensten, maar maken de overheid wel efficiënter. Ook maken we een einde aan het stapelen van bijbanen door bestuurders en de lobby van grote bedrijven leggen we aan banden. We stoppen met de bijzondere voorrechten van politici, zoals de riante wachtgeldregeling, en met het nodeloos inhuren van dure externe medewerkers bij de overheid. Met de oprichting van een ‘Huis voor klokkenluiders’ gaan we mensen die misstanden melden beter beschermen. Buurtbewoners krijgen meer inspraak over de inrichting van en de voorzieningen in hun eigen buurt: zij weten het beste wat wel en wat niet werkt.

Een gedeelde toekomst

Nederland moet een land blijven waar mensen welkom zijn: als toerist, om er zaken te doen, maar ook om een veilige plek te vinden. Tegelijkertijd moeten we eerlijk zijn over de gevolgen van migratie. Veel migranten hebben hier hun plek onder de zon gevonden en dragen bij aan de ontwikkeling van onze samenleving. Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie hier leeft, heeft gelijke rechten en plichten. We staan niet toe dat iemand wordt achtergesteld en treden altijd op tegen discriminatie. We zorgen voor goede voorwaarden voor scholing, wonen en werk.

Zekerheid in crisistijd

Groeiende inkomensongelijkheid is sociaal niet te rechtvaardigen en leidt economisch tot slechtere prestaties. We helpen mensen uit de armoede en aan het werk. De koopkracht voor mensen met een minimuminkomen verhogen we, de rechten van gepensioneerden blijven we respecteren. Mensen met een tijdelijk contract en zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers) bieden we meer bescherming. Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om mensen aan het werk te helpen. Het werk van mensen op de sociale werkplaats gaan we behouden, ondernemers die mensen met een beperking in dienst nemen gaan we belonen. We nemen maatregelen om te voorkomen dat jongeren opgroeien in armoede en mensen moeten leven van de voedselbank.

Zorg is geen markt

Wij willen de zorg niet langer organiseren via concurrentie tussen aanbieders en ziekenhuizen, maar door samenwerking en een regionaal zorgbudget, op basis van de zorgbehoefte. We gaan de zorg meer in de buurt en op een menselijke maat organiseren. Verspilling door bureaucratie en weggooien van medicijnen en hulpmiddelen pakken we aan. De financiering van de zorg wordt eerlijker verdeeld, zodat ook mensen met een lager inkomen altijd kunnen rekenen op goede hulp. Bestuurders en zorgverzekeraars krijgen minder te zeggen over de zorg – patiënten, artsen en verpleegkundigen des te meer. We komen met een offensief om te voorkomen dat mensen ziek worden. Daarom investeren we extra in preventie. Want voorkomen is beter dan genezen – en op termijn ook veel goedkoper

Criminelen plukken, burgers beschermen

Politieagenten geven we meer collega’s en betere arbeidsvoorwaarden. Ook gaan we snijden in onnodige bureaucratie en investeren in opsporing. Gevangenissen behoren geen opleidingsinstituut te zijn voor jonge criminelen, daarom investeren we in gekwalificeerd gevangenispersoneel. We pakken verslaving en psychische problemen van gevangenen aan en bereiden hen beter voor op terugkeer in de samenleving, om nieuwe overlast en criminaliteit te vermijden; dat scheelt slachtoffers. Witteboordencriminaliteit gaan we harder aanpakken. De toegang tot de rechter voor mensen met een lager inkomen blijft gegarandeerd.

Investeren in kennis en onderwijs

Wij gaan geen nullijn invoeren voor medewerkers in het onderwijs en ook geen prestatieloon. We gaan wel werken aan kleinere scholen en kleinere klassen, zodat leerlingen en leraren, ouders en schoolleiding een gemeenschap kunnen vormen. We beperken de macht van schoolbestuurders. Kinderen die dat nodig hebben kunnen rekenen op speciaal onderwijs. Beroepsonderwijs vindt plaats in kleine vakscholen, waar jongeren les krijgen van mensen uit de praktijk. We morrelen niet aan de studiefinanciering en de basisbeurs en nemen maatregelen om de onafhankelijkheid van het wetenschappelijk onderzoek te waarborgen.

Een mooi en leefbaar land

De bouw is belangrijk voor Nederland, maar voor zakkenvullers is geen plaats meer. Wel voor meer innovatie en duurzame bouw. Met veel mensen op een kleine ruimte heeft Nederland een sterke traditie om zaken zo goed mogelijk af te stemmen. Maar die traditie staat onder druk: lange linten met kantoren en bedrijven omzomen snelwegen, het Groene Hart wordt aan alle kanten aangevreten en gemeenten steken zich zwaar in de schulden door overmatige activiteit op de grondmarkt. Dure villa’s verdringen caravans en campings en mensen worden in onzekerheid gelaten over het gebruik van recreatiewoningen. Op sommige plaatsen is tekort aan ruimte, andere delen van Nederland dreigen juist leeg te lopen.

Goed vervoer voor iedereen

Wij nemen maatregelen voor een verantwoorde groei van het vervoer, maar ook voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidoverlast. Door stillere voertuigen en betere afscherming van wegen en spoorlijnen. Maar ook door het stimuleren van alternatief vervoer: van weg naar spoor en binnenvaart, of van auto naar fiets. De vervuiler betaalt: belastingen en heffingen worden daarom minder gebaseerd op het bezit en meer op het gebruik en de milieueffecten. Door een nieuwe visie op mobiliteit, goed ruimtelijk beleid, variabele werktijden en het bevorderen van thuiswerken kunnen we de files helpen terugdringen.

Omkijken naar elkaar

Gelukkig is niet iedereen gelijk, dat houdt de samenleving divers. Maar dan moeten we wel iedereen gelijkwaardig behandelen. In ons land hebben we geleerd dat verschillen in geaardheid geen probleem zijn en dat de samenleving er veel baat bij heeft als mensen in hun waarde worden gelaten. Achterstelling van lesbo’s en homo’s, biseksuelen en transseksuelen is in strijd met de Grondwet en met de kernwaarde van gelijkwaardigheid en mag dus nooit worden getolereerd.

Een schone toekomst

We stimuleren dat mensen vaker kiezen voor zuinige en duurzame energie. Bovendien nemen we maatregelen om het belastingstelsel flink te vergroenen en te besparen op het gebruik van energie. We doen voorstellen om afval meer milieuvriendelijk te verwerken en grondstoffen opnieuw te gebruiken. Ook gaan we asbestvervuiling beter inventariseren en bestrijden. Vervuilde grond gaan we beter reinigen. Bovendien versterken we het toezicht op milieuvervuiling en de handhaving van milieuregels. We zorgen dat burgers direct financieel voordeel krijgen als ze kiezen voor groene energie.

Van grond tot mond

Nederland heeft veel mooie, maar versnipperde natuur. De Waddenzee en de Veluwe zijn mooi aaneengesloten gebieden, maar een goed plan om de Oostvaardersplassen te laten aansluiten op de Veluwe is door de regering Rutte geschrapt. Natuur dient verschillende doelen: natuurlijk de biodiversiteit in stand houden, maar ook voor toerisme en recreatie. ‘Aangelegde’ natuur valt daar ook onder. Een mooi onderhouden park, een dagcamping en een groengebied rond een stad hebben grote waarde. Ze geven ons plezier en innerlijke rust.

Niet bij brood alleen

Het leven bestaat uit meer dan alleen werken en geld verdienen. Het voeden van de verbeelding en van de geest is net zo belangrijk. Bibliotheekfilialen in oude wijken en op het platteland moeten niet worden gesloten, maar gekoesterd. Net als muziekscholen en fanfares, zangkoren en toneelclubs, poppodia, ateliers voor beeldende kunst en andere kleinschalige centra. Beginnende kunstenaars worden aangemoedigd, talent wordt gestimuleerd, zodat we in Nederland ook in de toekomst scheppende en uitvoerende kunst hebben van hoog niveau.

De BTW op kunst en cultuur wordt daarom verlaagd en muzikanten en andere beroepskunstenaars bieden we een eerlijke prijs en een fatsoenlijk inkomen. We stimuleren dat kinderen meer gaan sporten. En we maken gratis toegang tot musea mogelijk om zo iedereen te kunnen laten genieten van wat van ons allemaal is en ons is nagelaten. De media vormen een bron van vermaak maar zorgen ook voor broodnodige informatie en confrontatie van opvattingen. De Publieke Omroep geven we daarom de ruimte om zichzelf verder te ontwikkelen. We zetten ons ook in voor een bredere nieuwsvoorziening, ook op lokaal en regionaal niveau. Makers moeten de ruimte krijgen om op nieuwe manieren geld te verdienen met hun werk. Naast de traditionele weg via platenmaatschappij of galerie dienen kunstenaars zich op internet vrij te kunnen presenteren en zo hun publiek en wellicht de kopers van hun werk bereiken.

Internationaal samenwerken

De afgelopen twintig jaar heeft de EU zich vooral gericht op het worden van een machtige superstaat, die vooral wil concurreren met andere wereldmachten. Daartoe is steeds meer vrijheid gegeven aan financiële markten en grote multinationals, ten koste van nationale soevereiniteit en democratisch toezicht. Dat heeft de Europese samenwerking voor veel mensen veranderd in Europese dwingelandij en de onderlinge solidariteit in Europa ondermijnd. Vanaf nu dient de samenwerking vooral te worden gericht op het bewaken van de vrede, versterken van de solidariteit, behoud van de eigenheid van landen en bevorderen van de gemeenschappelijke welvaart. Nederland bevordert eerlijke handel, evenwichtig investeringsbeleid, werk tegen fatsoenlijk loon en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en gaat schadelijke concurrentie zoals op belastingen en arbeidsvoorwaarden tegen. We zetten ons in voor de ontwikkeling van nieuwe mondiale veiligheidsstructuren om oorlog en ander geweld te voorkomen. We werken aan een kleinere krijgsmacht.

Gezonde financiën

We willen de overheidsfinanciën op orde krijgen. Al in 2013 worden hiertoe de eerste stappen gezet, terwijl tegelijkertijd met een pakket van eenmalige overheidsinvesteringen het economisch herstel wordt gestimuleerd. Uiterlijk in 2015 zal het tekort terechtkomen onder het door Brussel opgelegde maximum van drie procent. Daarnaast genereren we door middel van besparingen en extra inkomsten voldoende middelen om op termijn naar een begrotingsevenwicht toe te werken.

 

 Bron: Partijprogramma op www.sp.nl/programma/