Press "Enter" to skip to content

VVD

Visie van de VVD

We leven in onzekere en moeilijke tijden. Nederland is een van de mooiste, meest sociale en welvarende landen ter wereld. Maar de welvaart die zo vanzelfsprekend leek, is breekbaar. De afgelopen twee jaar heeft het kabinet Rutte I het mes gezet in de uitgaven van de overheid. We kunnen de crisis niet oplossen door schulden te maken. Nederland is niet gebouwd op de pof en op het voor ons uit schuiven van moeilijke beslissingen. Nederland is gebouwd op keihard werken en aanpakken. Op het besef dat je je geld eerst moet verdienen, voordat je het uit kunt geven.

Onze verworvenheden – zorg voor iedereen, een vangnet voor wie niet werken kan – staan onder druk. Het is onze opdracht ze te behouden en ervoor te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen er ook van kunnen genieten. Om onze verworvenheden te behouden, zullen we ze daarom opnieuw moeten uitvinden.

Wij kunnen die opdracht aan. Als 17 miljoen Nederlanders er samen de schouders onder zetten kunnen ze elke storm doorstaan. We krijgen er bovendien een mooier en beter Nederland voor terug.

Een Nederland waar mensen vrij zijn om iets van hun leven te maken. Een Nederland dat niet meer uitgeeft dan het verdient en zijn kinderen niet met een hoge staatsschuld belast. Een Nederland waar initiatief wordt beloond en misdaad bestraft. Een Nederland waar jong en oud altijd en overal veilig op straat durven gaan. Een Nederland, dat op de eigen kracht van 17 miljoen Nederlanders vertrouwt.

Standpunten VVD

ECONOMIE

Nederland leeft boven zijn stand. Ondanks de stevige bezuinigingen van het eerste kabinet Rutte I, geeft de overheid nog steeds elke dag 70 miljoen euro meer uit dan zij binnenkrijgt. Het geld wat we jaar in jaar uit tekort komen, moeten we lenen. Nu al zijn we tien miljard euro per jaar kwijt aan rentebetalingen, twee keer zo veel als we uitgeven aan politie. Dat is weggegooid geld dat we niet kunnen investeren in betere wegen of onderwijs.

Onze staatsschuld is inmiddels opgelopen naar 400 miljard euro. Dat is 50.000 euro voor elke werkende Nederlander. Dat is niet vol te houden. Voor het eerst in de geschiedenis neemt het aantal mensen dat werkt af. Er zijn dus minder mensen die kunnen helpen die schuld af te lossen. We zullen de tering naar de nering moeten zetten. De VVD loopt niet weg voor de pijnlijke maatregelen die daarvoor nodig zijn.

 • De VVD wil het structurele begrotingstekort van de overheid in 2017 terugbrengen naar nul. Daarna willen we onze staatsschuld zo snel mogelijk aflossen

ONDERWIJS

Goed onderwijs is de basis voor een succesvol en gelukkig leven van onze kinderen. Maar een goed opgeleide bevolking is ook goed voor onze economische kracht. De lat moet dan ook omhoog in ons onderwijs. Voor slechte scholen en slechte leraren is geen plaats. De VVD wil investeren in de kwaliteit van het onderwijs en ervoor zorgen dat het beter aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom moeten scholen meer aandacht besteden aan techniek en ondernemerschap, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Want wij zijn in Nederland erg goed in het bedenken van dingen, maar we moeten ze ook kunnen maken.

Onze universiteiten en hogescholen moeten behoren tot de internationale top. We willen ze daarom meer gaan betalen voor de kwaliteit van hun onderwijs en minder voor de hoeveelheid afgestudeerden die ze afleveren. Daar mag van de kant van de student wel iets tegenover staan: een investering in de eigen toekomst.

ZORG: DE BASIS OP ORDE

Een goede gezondheid is het grootste goed. Het is een teken van beschaving dat wij een goed en voor iedereen toegankelijk zorgstelsel hebben. Helaas stijgen de kosten van de zorg veel sneller dan de groei van de economie. Nu al geeft een doorsnee gezin 11.000 euro per jaar uit aan zorg, een kwart van het inkomen. Over een jaar of 25 is dat de helft. Als we nu niet ingrijpen, wordt zorg in de toekomst onbetaalbaar.

RUIMTE VOOR ONTWIKKELING

Hoewel Nederland een van de rijkste en dichtstbevolkte landen ter wereld is, valt op hoe veel mooie open, groene landschappen er nog zijn. Het is de kunst die te behouden en tegelijkertijd ruimte te blijven maken voor nieuwe ontwikkelingen.

 • Alle ruimtelijke regels worden samengevoegd tot een snelle, eenvoudige en flexibele Omgevingswet.
 • Er komt een nieuwe en eenvoudiger Natuurwet, die beschermt wat waardevol is, maar eindeloos procederen door professionele actievoerders onmogelijk maakt.
 • Bij de ontwikkeling van natuurgebieden moet meer aandacht komen voor de belangen van boeren, ondernemers en bezoekers.
 • De VVD streeft naar een gelijk speelveld voor onze boeren en tuinders. Nederland gaat zich internationaal inzetten voor de afbouw van subsidieregelingen voor de landbouw.

WONINGMARKT

De VVD komt op voor het bezit van een eigen woning. Een eigen woning is een investering in de eigen zelfstandigheid. Wij willen mensen daarom helpen bij hun eerste stappen op de woningmarkt. Ook op de huurmarkt moet iets te kiezen zijn, met huurprijzen die de echte waarde van een woning weergeven.

OVERHEID

De overheid is er voor de mensen, en niet andersom. De VVD wil een overheid die minder doet, maar wel waar levert voor ons belastinggeld. Een overheid die niet steeds nieuwe regels bedenkt, maar zo veel mogelijk onnodige oude regels schrapt. Het spreekt voor ons voor zich dat die overheid klantvriendelijk en dienstverlenend moet zijn.

 • Alle nieuwe subsidieregelingen worden na 5 jaar automatisch beëindigd.
 • Nederland kan prima toe met minder bestuurders, politici en ambtenaren. De Tweede Kamer kan van 150 leden naar 100, de Eerste Kamer van 75 naar 50.
 • De deelgemeentes en stadsregio’s worden afgeschaft.
 • Ondernemers krijgen een vergoeding als een overheid haar rekening niet op tijd betaalt.
 • Ambtenaren krijgen tot en met 2014 geen salarisverhoging.
 • Het wachtgeld van politici en bestuurders wordt sterk versoberd.
 • De VVD wil een rechtstreeks gekozen burgemeester om het gemeentebestuur meer kracht en smoel te geven.
 • We bezuinigen op de publieke omroep. Nederland kan toe met 2 publieke tv-netten.

INTEGRATIE

De VVD staat voor een samenleving waar iedereen meedoet. Je bent welkom in Nederland als je iets bijdraagt, maar hebt hier niets te zoeken als je alleen je hand ophoudt. Tegenover het voorrecht in Nederland te wonen, staat de plicht zelf je best te doen.

 • De VVD wil een verbod op gezichtsbedekkende kleding zoals boerka’s.
 • Mensen moeten zelf voor hun inburgering betalen.
 • Er komt een sociaal leenstelsel voor mensen die hun inburgering niet zelf kunnen betalen. Wie voor het examen zakt, moet Nederland verlaten.

VEILIGHEID EN RECHTVAARDIGHEID

De belangrijkste overheidstaak is veiligheid. Er is geen vrijheid als je niet kunt gaan en staan waar jij dat wil. Een veilig Nederland begint met meer blauw op straat. Het is zonde van het geld en de mankracht als 25 politiekorpsen elk hun eigen inkoop, catering en personeelsadministratie doen. Daarom steunen wij de oprichting van een Nationale Politie.

De VVD wil het vertrouwen in onze rechtsstaat herstellen. Slachtoffers moeten weten dat de overheid aan hun kant staat. De VVD pleit daarom voor een no nonsense aanpak van criminaliteit en voor straffen die recht doen aan maatschappelijke gevoelens van rechtvaardigheid.

 • De VVD investeert 250 miljoen per jaar in extra agenten.
 • Het spreekrecht van slachtoffers van ernstige misdrijven wordt uitgebreid en de geleden schade wordt altijd op de daders verhaald.
 • Als er sprake is van meerdere strafbare feiten tegelijk, moet de rechter een extra zware straf opleggen.
 • Er komen minimumstraffen voor ernstige gewelds- en zedenmisdrijven zoals straatroof en verkrachting.
 • Geweldsmisdrijven met een discriminatoir karakter (hate crimes) worden extra zwaar bestraft.
 • Zwaardere straffen voor cultureel en religieus geïnspireerd geweld als genitale verminking, ‘eer’-wraak, of ontvoering.
 • Gedetineerden moeten full time gaan werken.
 • Wie zich verdedigt tegen een inbreker, is niet strafbaar.
 • Er komt een clubpas om de overlast van coffeeshops te beperken. In coffeeshops mag allen nog met pin worden betaald.

BUITENLANDSE ZAKEN

Nederland is een internationaal georiënteerd handelsland. De samenwerking met de VS en onze Europese partners heeft ons vrede, veiligheid en welvaart gebracht. De VVD heeft de afgelopen twee jaar werk gemaakt van een nuchter en realistisch buitenlandbeleid: gericht op de groei van handel en welvaart, van vrede en veiligheid. Bijvoorbeeld door nauwe handelsbanden te smeden met opkomende economische grootmachten als Brazilië, India en China. Hier willen we mee doorgaan.

 

Bron: Samenvatting standpunten op vvd.nl, zie http://www.vvd.nl/blog/22/verkiezingsprogramma-niet-doorschuiven-maar-aanpakken#lezen